Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3218. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2015, stran 8918.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 7. seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2015 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.816.481,20
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.225.053,61
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.890.480,15
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.778.372,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
25.208,15
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
86.900,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
334.573,46
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
45.758,46
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
1.050,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
72.200,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
214.065,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
72.337,80
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
13.933,95
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
58.403,85
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.519.089,79
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
795.201,46
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
723.888,33
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.884.250,51
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
952.509,00
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
242.980,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
41.810,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
627.522,04
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.500,00
409 REZERVE
38.696,96
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.101.049,43
410 SUBVENCIJE
30.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
719.450,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
109.651,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
241.948,43
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.683.106,96
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.683.106,96
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
147.585,12
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
116.657,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.928,12
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–67.769,31
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
80.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
80.000,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
110.000,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
110.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–97.769,31
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–30.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
67.769,31
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
97.769,31
« 
Tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/2015-3
Rogašovci, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti