Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3216. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Grubence ob železnici – KO 02/3 – del, stran 8917.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 21. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Grubence ob železnici – KO 02/3 – del
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek občinskega podrobnega prostorskega načrta Grubence ob železnici KO 02/3 – del (v nadaljevanju OPPN Grubence ob železnici).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Spremembe in dopolnitve se pripravljajo na pobudo investitorjev.
3. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN Grubence ob železnici je 55. člen Zakona o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 17/14), ki na območju enote urejanja prostora z oznako KO 02/3 predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
4. Območje in vsebina
Območje leži vzhodno od naselja Koče in obsega približno 3,24 ha komunalno neopremljenega in nepozidanega zemljišča.
Območje obsega le del enote urejanja prostora KO 02/3 določeno v OPN Postojna. Za osrednje območje KO 02/3 je bil v letu 2012 že sprejet občinski podrobni prostorski načrt, ki je umestil tudi severno dostopno cesto. Območje urejanja leži vzhodno od območja, kjer je sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Grubence 1 KO 02/3 – del in severne dostopne ceste v Kočah pri Prestranku.
Podrobnejša namenska raba po OPN Postojna je SS – e1 – čiste stanovanjske površine – enodružinska stanovanjska gradnja, z dopustno individualno stanovanjsko gradnjo. V območju se skladno z usmeritvami OPN predvidi prosto stoječe enodružinske stanovanjske hiše na parcelah velikosti med 500 do 800 m2.
OPPN Grubence ob železnici se navezuje na severni strani na javno pot št. 822 311 in na javno pot št. 822 311 na južni strani. V sklopu OPPN se strokovno obdela in umesti južna dostopna cesta, ki se navezuje na lokalno cesto št. LC 321 291 v naselju Koče. Ustrezno se prikaže ureditev križišča ter variantno prikaže ureditev prometnice do območja.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Postojna;
– Strokovna ocena o emisijah vira hrupa v okolje, št. poročila 0070-12-12 STOCD, EKOSYSTEM ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., januar 2013,
– geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
6. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
Priprava osnutka OPPN
30 dni
Priprava osnutka za pridobitev smernic
5 dni po potrditvi osnutka s strani občinske uprave
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in mnenja glede izvedbe CPVO
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka 
20 dni po pridobitvi smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
7 dni pred javno obravnavo
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave
10 dni po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavi
Priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj 
20 dni po sprejemu stališč do pripomb
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni
Priprava usklajenega predloga za obravnavo na občinskem svetu 
10 dni po pridobitvi mnenj
Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu
Predvidoma 20 dni po pripravi usklajenega predloga
Priprava končnega predloga po sprejemu akta na občinskem svetu
15 dni po sprejemu na občinskem svetu
Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v odvisnosti od postopka usklajevanja ter potrebne dodatne izdelave in verifikacije strokovnih podlag. V primeru, da bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno podaljšajo.
7. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju katerega od lokalnih ali državnih nosilcev urejanja prostora, se ga lahko naknadno vključi v postopek.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Grubence ob železnici in morebitnih strokovnih podlag zagotovijo pobudniki OPPN Grubence ob železnici. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN Grubence ob železnici.
9. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-2/2011-22
Postojna, dne 21. oktobra 2015
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti