Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3215. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8916.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) v zvezi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 22. 9. 2015 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. 
Na nepremičnini parc. št. 3126/2 k.o. 2634-Nova vas se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
2. 
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-15/2013
Piran, dne 22. septembra 2015
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico 2) in riferimento all'articolo 21 della Legge in materia edilizia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 102/04 testo unico 1, (14/05 – errata corr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della C.C., 120/06 Sentenza C.C. 126/07, 57/09 Sentenza C.C., 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 – Sentenza C.C., nel prosieguo denominata Legge), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 8ª seduta ordinaria il giorno 22 settembre 2015 approva la seguente
D E L I B E R A 
di istituzione dello status di demanio pubblico edificato di carattere locale 
1. 
Sull'immobile, particella catastale n. 3126/2 c.c. 2634-Nova vas, si costituisce il regime di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica.
2. 
L'immobile di cui sopra acquisisce lo status di bene demaniale edificato sulla scorta della della decisione dichiarativa rilasciata dall'Amministrazione comunale del Comune di Pirano in ottemperanza ai vigenti doveri d'ufficio. Passata in giudicato la decisione in questione, la stessa viene inviata in esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l'intavolazione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale relatativamente all'immobile, di cui al punto 1 della presente delibera.
3. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-15/2013
Pirano, 22 settembre 2015
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost