Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3211. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015, stran 8914.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 6. redni seji dne 30. 9. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015 
1. člen
(1) Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2015 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Znesek
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.944.956,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.487.820,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.123.010,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.777.380,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
257.630,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
88.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
364.810,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
134.760,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.600,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
130.350,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
98.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
6.665,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
6.665,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
100,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
100,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
450.371,00
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
173.681,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
276.690,00
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.673.720,59
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
828.998,04
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
230.764,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
32.998,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
490.517,30
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409 REZERVE
65.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
976.212,20
410 SUBVENCIJE
9.690,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
500.559,05
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
97.260,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
368.703,15
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
868.510,35
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
868.510,35
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
0,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
271.235,41
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
0,00
55
ODPLAČILA DOLGA
0,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
271.235,41
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
0,00
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–271.235,41
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
364.550,06
« 
2. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-5/2015-12
Dragomer, dne 30. septembra 2015
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti