Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3209. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad, stran 8903.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (Uradni list RS, št. 101/10) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi 
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 – DPN (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) območje veljavnega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (OPPN 283 Učne delavnice) (v nadaljnjem besedilu: OPPN) obsega enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) BE-574, BE-573, BE-474 in dela EUP BE-575 in BE-562.
OPPN obravnava površine obstoječe stanovanjske pozidave ob Einspielerjevi in Hranilniški ulici, obstoječo pozidavo s poslovno-trgovskimi objekti ob Dunajski cesti, določa sanacijo nekdanjih učnih delavnic, gradnjo novih večstanovanjskih objektov z upravnimi in poslovnimi prostori, ureditev vrtca, ureditev parkirišč v kletnih etažah, ureditev skupnih zelenih površin ter rekonstrukcijo dela ulice Bežigrad.
Investitorja zaradi ekonomskih razmer nista zmožna investirati gradnje, kot je predvidena po veljavnem OPPN. Za lažjo realizacijo je treba v OPPN opredeliti možnost večfazne gradnje, več dopustnih programov in začasne ureditve.
V fazi izdelave sprememb in dopolnitev OPPN bo preverjena tudi možnost prestavitve dovoza v kletne etaže z ulice Bežigrad na Hranilniško ulico.
Obravnavano območje je neurejeno in degradirano. S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPPN bo omogočena začasna ureditev v območju, s katero bo sanirano trenutno stanje na mestu odstranjenega objekta, in izgradnja predvidenih objektov v območju v več zaključenih fazah.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Bežigrad.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava južni del območja OPPN, prostorski enoti P5 in C1, v velikosti 5.730 m2. Območje zajema naslednje parcele ali dele parcel: 1938/3, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1945/3, 1946/1, 1952/13, 1953/41, 1953/42, 1953/43 in 2043/1, vse katastrska občina Bežigrad.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi priprave lahko tudi spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
6. Javna razsvetljava d.d.;
7. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
8. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
9. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
11. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
13. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami;
5. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je strokovna rešitev, ki jo je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financirata investitorja, ki v ta namen skleneta pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjema.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-14/2015-3
Ljubljana, dne 20. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost