Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3208. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, stran 8902.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (Uradni list RS, št. 92/10 in 100/10 – popr.) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi 
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 – DPN) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) območje veljavnega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (v nadaljnjem besedilu: OPPN) obsega enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) PO-713 in del EUP PO-55. OPPN na obravnavanem območju določa sanacijo oziroma legalizacijo obstoječega stanja, gradnjo novih večstanovanjskih objektov, gradnjo družbenega centra in ureditev skupnih zelenih površin ter ureditev nove obodne ceste s parkirišči.
Obravnavano območje je zaradi nedovoljenih posegov močno degradirano. Naselje obstoječih stanovanjskih objektov, ki so delno v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: JSS MOL), delno pa v lasti fizičnih oseb, je treba celovito urediti in podati pogoje za morebitne dozidave kot nadomestilo za nekvalitetno grajene in nevarne objekte, ki ogrožajo varnost stavb tudi na sosednjih zemljiščih. Predlagane sanacije obstoječega naselja ni mogoče realizirati na podlagi veljavnega dokumenta, zato je treba izdelati spremembe in dopolnitve OPPN.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPPN bodo za obstoječe naselje podani pogoji in usmeritve za posege na obstoječih objektih, pogoji za dopustne dozidave stavb, pogoji za ustrezno ureditev mirujočega prometa in pogoji za vrtičkarstvo. Preverjena bo tudi ustreznost gabaritov načrtovanih novih večstanovanjskih objektov glede na predvideno strukturo stanovanj JSS MOL.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN 
Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), v naselju Zgornji Kašelj. Na severu območje omejujejo Ulica Mirka Jurce, Cesta španskih borcev in Krmčeva ulica.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega celotno območje OPPN.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je strokovna rešitev, ki jo je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., na podlagi prikaza stanja prostora, OPN MOL – ID ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN 
Priprava sprememb in dopolnitev OPPN se bo vodila po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve OPPN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden 8 mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira JSS MOL, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti JSS MOL se določijo z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-21/2015-2
Ljubljana, dne 20. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti