Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3200. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj, stran 8898.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 8. redni seji dne 13. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj 
1. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj na predlog JP Komunala Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Črnomelj, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.
2. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitev OSKRBE S PITNO VODO
Cena storitve je 0,9541 € za m3 (brez DDV)
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v € na mesec
DN </ = 20
1,00
9,903
20 < DN < 40
3,00
29,709
40 </ = DN < 50
10,00
99,029
50 </ = DN < 65
15,00
148,544
65 </ = DN < 80
30,00
297,087
80 </ = DN < 100
50,00
495,146
100 </ DN < 150
100,00
990,291
150 </ = DN
200,00
1.980,583
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
3. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitev ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD
Cena storitve je 0,3003 € za m3 (brez DDV)
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera oziroma priključka
Faktor
Omrežnina v € na mesec
DN </ = 20
1,00
3,944
20 < DN < 40
3,00
11,832
40 </ = DN < 50
10,00
39,440
50 </ = DN < 65
15,00
59,160
65 </ = DN < 80
30,00
118,321
80 </ = DN < 100
50,00
197,201
100 </ DN < 150
100,00
394,403
150 </ = DN
200,00
788,805
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
4. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitev, VEZANIH NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
Cena storitve je 0,3078 € za m3 (brez DDV)
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09, 14/10 in 80/12).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera oziroma priključka
Faktor
Omrežnina v € na mesec
DN </ = 20
1,00
2,570
20 < DN < 40
3,00
7,710
40 </ = DN < 50
10,00
25,700
50 </ = DN < 65
15,00
38,550
65 </ = DN < 80
30,00
77,100
80 </ = DN < 100
50,00
128,500
100 </ DN < 150
100,00
257,000
150 </ = DN
200,00
514,000
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.
5. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD
Cena storitve je 0,5696 € za m3 (brez DDV)
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera oziroma priključka
Faktor
Omrežnina v € na mesec
DN </ = 20
1,00
2,570
20 < DN < 40
3,00
7,710
40 </ = DN < 50
10,00
25,700
50 </ = DN < 65
15,00
38,550
65 </ = DN < 80
30,00
77,100
80 </ = DN < 100
50,00
128,500
100 </ DN < 150
100,00
257,000
150 </ = DN
200,00
514,000
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
6. člen 
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena storitve je 0,1154 € za kg (brez DDV)
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 20 kg odpadkov na mesec, 1 m2 poslovnih površin pa 2,07 kg odpadkov mesečno.
Cena za uporabo infrastrukture je 0,0171 za kg (brez DDV).
7. člen 
Občina Črnomelj bo subvencionirala 25% cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Uporabnikom, ki nimajo možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, bo Občina Črnomelj subvencionirala 100% cene omrežnine za storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN.
8. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Črnomelj, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na območju KS Stari trg, Hydrovod Kočevje, oblikuje cenik za to področje skladno s tem sklepom in ga objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 1. 2016 naprej.
Št. 354-59/2013
Črnomelj, dne 13. oktobra 2015
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti