Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3198. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Črnomelj, stran 8893.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A), 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 8. redni seji dne 13. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Črnomelj 
1. člen
Ta pravilnik ureja sofinanciranje oziroma povrnitev pogrebnih stroškov iz proračuna Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: Občina) v primerih, kot jih določa 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 2/04 – ZZdrI-A).
2. člen 
(1) V skladu z določili tega pravilnika se iz sredstev proračuna Občine sofinancirajo pogrebni stroški za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine in je bil prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, ali ni imel lastnih prihodkov, ne premoženja in zavezancev oziroma dedičev, ki bi bili dolžni kriti pogrebne stroške;
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine in je bil prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, ali ni imel lastnih prihodkov, zavezanci oziroma dediči pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov.
(2) Šteje se, da zavezanci oziroma dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, kadar so tudi sami upravičeni do socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, ali nimajo lastnih prihodkov.
(3) V primeru, če je dedičev več, se iz proračuna Občine lahko sofinancirajo pogrebni stroški le v sorazmernem deležu, višina tega deleža pa se določi glede na število dedičev in glede na njihovo sposobnost sofinanciranja predmetnih pogrebnih stroškov.
(4) Občina Črnomelj poravna oziroma sofinancira stroške pokopa tudi, kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča umrlega in je ta oseba umrla na ozemlju občine oziroma je bila tam najdena.
(5) Za dediče se štejejo osebe v vseh dednih redih po zakonu, ki ureja dedovanje.
3. člen 
Kljub temu, da so izpolnjeni pogoji po prejšnjem členu tega pravilnika za financiranje pogrebnih stroškov iz proračuna Občine Črnomelj, lahko slednja zavrne plačilo pogrebnih stroškov, in sicer:
– na podlagi ocene dejanskega materialnega stanja dedičev oziroma zavezancev za plačilo,
– na podlagi ugotovitve, da so dediči ali druge osebe, na lastne stroške, naročili izvedbo pogreba v večjem obsegu od nujnih stroškov pogreba.
4. člen 
(1) Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika ter morebitni prevoz pokojnika.
(2) Iz proračuna Občine Črnomelj se povrnejo stroški tisti fizični ali pravni osebi, ki je pokop organizirala, in sicer največ v višini 100% nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji in so priloga B tega pravilnika.
(3) Izjemoma se lahko povrnejo višji stroški od nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji, kadar so ti stroški nastali zaradi prevoza pokojnika ali postopkov, ki zagotavljajo pietetni pokop v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost.
(4) Kolikor so dediči upravičeni do posmrtnine in pogrebnine, kot izredne denarne socialne pomoči pri Centru za socialno delo, Občina Črnomelj dedičem oziroma organizatorju pokopa povrne le razliko med skupno višino nujnih stroškov pogreba in višino dodeljene posmrtnine ter pogrebnine.
5. člen 
(1) Pravica do kritja pogrebnih stroškov za pokojnega, ki nima dedičev, nastopi po samih predpisih, ki določajo pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.
(2) Pravico, do kritja oziroma sofinanciranja pogrebnih stroškov na podlagi tega pravilnika, uveljavlja dedič pri Občini s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov«, ki je priloga A tega pravilnika. Vloga mora biti oddana najkasneje 30 dni od dneva pokopa.
(3) Za štetje rokov in druga vprašanja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
6. člen 
V primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega oziroma premičnega premoženja in zanj Občina Črnomelj poravna pogrebne stroške v skladu s tem pravilnikom, Občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku po pokojniku.
7. člen 
(1) O priznanju pravice do pogrebnih stroškov in o višini le-teh odloča na I. stopnji občinska uprava Občine Črnomelj. V zvezi z izdajo odločbe se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Kolikor je s strani občine ugotovljeno in tudi potrjeno s pridobljenim mnenjem Centra za socialno delo Črnomelj, da pokojnik ni imel zavezancev oziroma dedičev, ki bi bili dolžni kriti pogrebne stroške, občina na podlagi pridobljenega predračuna, v višini nujnih stroškov pogreba, s strani pogrebnega podjetja, izda slednjemu naročilnico.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2015
Črnomelj, dne 13. oktobra 2015
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost