Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3190. Zakon o spremembah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-D), stran 8833.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-D) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-13
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O PLAČILNIH STORITVAH IN SISTEMIH (ZPlaSS-D) 
1. člen
V Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12) se v osmem odstavku 79. člena, 6. točki prvega odstavka 101. člena, četrtem odstavku 131. člena in 27. točki prvega odstavka 220. člena beseda »mirnega« v različnih sklonih nadomesti z besedo »izvensodnega« v ustreznem sklonu.
2. člen 
Naslov 15. poglavja in 218. člen se spremenita tako, da se glasita:
»15. POGLAVJE IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV 
218. člen 
(postopek izvensodnega reševanja sporov v zvezi s plačilnimi storitvami in izdajanjem elektronskega denarja) 
(1) Ponudnik plačilnih storitev mora zagotoviti postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev po tem zakonu in v zvezi z domnevnimi kršitvami obveznosti ponudnika plačilnih storitev po Uredbi 924/2009/ES pred neodvisnim subjektom, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.
(2) Sodelovanje ponudnika plačilnih storitev v postopku, ki ga sproži potrošnik pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, je obvezno.
(3) Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov sodeluje z organi, ki so v drugih državah članicah pristojni za izvensodno reševanje sporov v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev, če reševanje posameznega spora sodi tudi v pristojnost takega organa druge države članice.
(4) Ponudnik plačilnih storitev potrošniku ne sme zaračunati posebnih nadomestil v zvezi s postopkom izvensodnega reševanja spora glede opravljanja plačilnih storitev.
(5) Prvi do četrti odstavek tega člena se ne uporabljajo za Upravo Republike Slovenije za javna plačila ter druge države organe in organe samoupravnih lokalnih skupnosti, kadar opravljajo plačilne storitve v okviru svojih izključnih pristojnosti na podlagi posebnega zakona.
(6) Prvi do četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izdajatelje elektronskega denarja v zvezi z njihovimi dolžnostmi glede izdajanja in unovčevanja elektronskega denarja.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uskladitev sistemov izvensodnega reševanja sporov) 
(1) Ponudniki plačilnih storitev, ki zagotavljajo reševanje sporov v skladu z 218. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12), uskladijo način izvajanja izvensodnega reševanja sporov z zahtevami 218. člena zakona v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Do uskladitve iz prejšnjega odstavka se izvensodno reševanje sporov zagotavlja v skladu z 218. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12). Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
4. člen 
(uveljavitev zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/15-22/10
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 658-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost