Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3189. Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A), stran 8833.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-12
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3A) 
1. člen
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) se 71. člen spremeni tako, da se glasi:
»71. člen 
(reševanje sporov med ponudniki in neprofesionalnimi strankami) 
(1) Družbe za upravljanje omogočijo izvensodno reševanje sporov med družbo za upravljanje in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, pred neodvisnim subjektom, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.
(2) Družba za upravljanje na svoji spletni strani objavi informacije o načinu in postopku izvensodnega reševanja sporov.
(3) Družba za upravljanje vlagatelje v investicijske sklade, ki jih upravlja oziroma neprofesionalne stranke, s katerimi sklene pogodbo v zvezi s storitvami iz prvega odstavka 150. člena tega zakona, neposredno ali posredno preko pooblaščene osebe iz prvega odstavka 122. člena tega zakona seznani z vsemi elementi izvensodnega reševanja sporov.«.
2. člen 
Peti odstavek 359. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za upravljavce iz tretjega odstavka tega člena se v zvezi z upravljanjem AJIS uporabljata tudi določbi 71. in 163. člena tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Družbe za upravljanje, ki zagotavljajo reševanje sporov v skladu z 71. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15), uskladijo način izvajanja izvensodnega reševanja sporov z zahtevami 71. člena zakona v enem letu od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Do uskladitve iz prejšnjega odstavka se izvensodno reševanje sporov zagotavlja v skladu z 71. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15).
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-03/15-4/9
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 663-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti