Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3186. Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C), stran 8831.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-9
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-1C) 
1. člen
V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13) se v naslovu X. poglavja beseda »ZUNAJSODNO« nadomesti z besedo »IZVENSODNO«.
2. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(postopek izvensodnega reševanja sporov) 
(1) Dajalec kredita zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja po tem zakonu pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.
(2) Sodelovanje dajalca kredita v postopku, ki ga sproži potrošnik pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, je obvezno.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Dajalci kreditov uskladijo splošne pogoje poslovanja z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Do uskladitve splošnih pogojev poslovanja skladno s prejšnjim odstavkom se izvensodno reševanje potrošniških sporov zagotavlja po postopku v skladu z 38. členom Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13). Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-15/15-1/10
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 657-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti