Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015

Kazalo

2726. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01), stran 7698.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09 in 17/11) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)
I.
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stanovanjske zazidave Šentviška Gora (ŠG 01) (v nadaljevanju: OPPN).
V določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12) (v nadaljevanju: OPN Tolmin) je enota urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) ŠG 01 po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot stanovanjske površine za enodružinsko gradnjo.
II.
EUP ŠG 01 meji na severni del naselja Šentviška Gora. Površine vključujejo zemljišča s parcelnimi številkami 640/6, 659/1 in 669 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 640/5, 662/1, 662/2, 672, 1944/10 in 1951 v katastrski občini 2259 – Šentviška Gora.
V območje sta vključeni stavba 259 in kategorizirana javna pot JP 922713, ki nad strmo zaraščeno brežino zaključujeta območje urejanja na južni strani. Obstoječa poljska pot je določena kot zahodna meja območja. Pas ravninskega dela območja se vzpenja do gozdnega roba, ki omejuje obravnavano območje proti severu in vzhodu. Pretežni del površin je v kmetijski rabi kot trajni travnik, manjši del pa kot njiva oziroma vrt.
Ob južni meji območja je vzpostavljena EUP ŠG 07, ki je namenjena vzpostavitvi cezure med obstoječo gradnjo in novo sosesko. V primeru, da bo v smernicah nosilcev urejanja prostora zahtevano tudi načrtovanje te ureditve, se EUP ŠG 07 vključi v območje OPPN.
III.
Območje stavbnih zemljišč znotraj mej OPPN, v velikosti pribl. 1,2 ha, je namenjeno novim gradnjam enodružinskih hiš ter nezahtevnim in enostavnim objektom, ki so ob taki namenski rabi dovoljeni. Ob tem je predvidena rekonstrukcija obstoječe ter izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture in druge opreme za potrebe naselja in območja širitve.
V primeru, da se ob načrtovanju ureditve ugotovi nujna potreba po zagotavljanju dodatnih zemljišč za izgradnjo infrastrukture izven območja OPPN, bodo ureditve lahko delno posegale izven območja OPPN.
IV.
OPPN je potrebno izdelati z vsebino, ki jo določata Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati določila OPN Tolmin, prikaz stanja prostora ter druge veljavne predpise, standarde in podatke o obravnavanem prostoru. Zagotovi se potrebne strokovne podlage, če bo to izhajalo iz smernic nosilcev urejanja prostora ali bo to potrebno za izdelavo načrta.
Pri pripravi OPPN je potrebno v skladu s 141. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin upoštevati tudi morebitne začete upravne postopke za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte ali ureditve, ki bi posegali v območje OPPN.
V.
Naročnik in pripravljavec OPPN je Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.
Izdelovalec OPPN bo pooblaščeni prostorski načrtovalec, ki ga bo naročnik izbral v postopku oddaje javnega naročila.
V postopku priprave OPPN bodo s podajo smernic in mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam sodelovali naslednji državni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
a) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve);
b) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva);
c) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami);
d) Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
e) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja);
f) Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
g) Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
h) Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (urejanja prostora na področju prometa na občinskih cestah, upravljavec občinskih cest ter javne razsvetljave);
i) Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zbiranje in odvoz odpadkov).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če načrtovana ureditev poseže na področje v njihovi pristojnosti.
Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
V postopku priprave OPPN bo sodelovala tudi Krajevna skupnost Šentviška Gora kot predstavnik lokalne skupnosti na obravnavanem območju. Krajevna skupnost Šentviška Gora bo podala smernice za načrtovane prostorske ureditve in mnenje k predlogu OPPN. Sodelovala bo pri vrednotenju različic ureditve ter pri pripravi stališč do pripomb in predlogov, ki bodo podani v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN.
Finančna sredstva, potrebna za izdelavo OPPN, zagotovi naročnik OPPN v proračunu občine.
Finančna sredstva, potrebna za pripravo smernic in mnenj nosilcev planiranja k OPPN, zagotovijo nosilci planiranja v okviru lastnih sredstev. Finančna sredstva, potrebna za sodelovanje KS Šentviška Gora zagotovi KS sama.
VI.
Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta bo skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju potekala po naslednjem postopku:
a) sprejem Sklepa o pripravi OPPN;
b) zbiranje ponudb in izbira izdelovalca OPPN;
c) priprava osnutka OPPN z variantnimi rešitvami (30 dni);
d) pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora ter pridobitev mnenja ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (30 dni);
e) predstavitev različic ureditve in izbor najprimernejše variantne rešitve, ki bo podlaga za izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni);
f) javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN (30 dni);
g) priprava, obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov, podanih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN. Sprejeta stališča se objavi na spletni strani Občine Tolmin (30 dni);
h) priprava predloga OPPN (30 dni);
i) pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN (30 dni);
j) sprejem Odloka o OPPN na seji Občinskega sveta Občine Tolmin;
k) objava Odloka o OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije.
Roki so zaradi nepredvidenih pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora, dodatnih usklajevanj in morebitnih sprememb predpisov lahko prekoračeni.
VII.
Sklep o pripravi OPPN za območje Stanovanjske zazidave Šentviška Gora (ŠG 01) se objavi na spletni strani Občine Tolmin in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2015
Tolmin, dne 1. septembra 2015
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti