Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015

Kazalo

2724. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2015–2020, stran 7692.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 24/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 3. korespondenčni seji dne 10. 9. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Straža za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku so dodeljena za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013),
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
15) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
16) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
17) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
18) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
19) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
20) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
21) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
22) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;
23) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrsta pomoči
Ukrepi
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s 14. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu s 15. in 43. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (v skladu z 29. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014); UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (v skladu z 21. in 38. členom Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014);
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis;
Ostali ukrepi občine
UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ); UKREP 8: Pomoč dijakom in študentom, ki se izobražujejo v kmetijskih izobraževalnih programih;
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, v kmetijskem sektorju (v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014), oziroma v gozdarskem sektorju (v primeru ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014), ter sovpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, kmetijska gospodarstva so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine;
– pravne in fizične osebe ter organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti ukrepa pomoči za dejavnosti prenosa znanja in informiranja in opravljajo dejavnost na območju občine;
– registrirana stanovska in interesna društva in združenja (v primeru ukrepa za podporo delovanjem društev), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in/ali podeželja na območju občine in imajo sedež na območju občine;
– dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v občinskem glasilu Stražan, na uradni spletni strani občine in na oglasni deski občine, oziroma javnega naročila, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(6. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Pomoč se lahko dodeli le, če ima spodbujevalni učinek. Šteje se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost;
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba s sklepom. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi se opredeli namen in upravičeni stroški za katere so sredstva namenjena.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum podpisa pogodbe.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih 13, 14, 15, 16 in 17 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 21, 28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine, naložba oziroma investicija pa se izvaja na območju občine.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov ter gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov ter gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …) za nasade nad 0,3 ha skupnih površin;
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– nakup kmetijskih zemljišč (do višine 10 % upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije);
– agromelioracijska dela – manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (za površine nad 0,3 ha);
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
– ureditev poljskih poti.
(4) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup živali ali rastlin;
– samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– dela v zvezi z namakanjem ali odvodnjavanjem;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(5) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ponudbe oziroma predračuna za načrtovano investicijo;
– predložitev projektne dokumentacije za izvedbo investicije ter dokazila o plačilu stroškov izdelave dokumentacije;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega GERK-a s podatki in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe (v primeru zakupa zemljišča);
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 40 % upravičenih stroškov investicije;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko 3.000 €.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. in/ali 43. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejša raba oziroma lažja obdelava kmetijskih zemljišč.
(2) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine, zemljišča, ki so vključena v zaokrožitev, pa se nahajajo na območju občine.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri menjavi kmetijskih in gozdnih zemljišč.
(4) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ponudbe oziroma predračuna za stroške pravnih in upravnih postopkov (ocena upravičenih stroškov);
– predložitev načrta o nameravani komasaciji kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanih GERK-ov s podatki);
– mnenje o upravičenosti komasacije kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je sofinanciranje plačila zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. Zavarovanje je namenjeno kritju izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč,
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer,
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter
– zaščitenih živali.
(2) S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke in živali pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine, ter imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
(4) Upravičeni stroški:
– stroški zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(5) Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % stroškov zavarovalne premije, vključno s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje.
16. člen
UKREP 4:Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na območju občine, ležijo na območju občine in so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine, ki ležijo na območju občine.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– investicijska dela.
(4) Pogoji za pridobitev:
– potrdilo o vpisu objekta v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko 3.000 €.
17. člen
UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. in/ali 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
(2) Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega ali višjega strokovnega izobraževanja ali javno veljavnih študijskih programov.
(3) Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in/ali gozdarskem sektorju.
(4) Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravne ali fizične osebe, ne glede na njihovo velikost, ki so ustrezno registrirane in zagotavljajo ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
(5) Prejemniki pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja.
(6) Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o registraciji in usposobljenosti za izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine;
– če dejavnost prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine ali organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do navedenih dejavnosti; vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore;
– vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanja se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila;
(8) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
18. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni promet tovora.
(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000 € (oziroma 100.000 € v primeru podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem prometu) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU.
(8) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 € oziroma 100.000 €).
20. člen
(obveznosti prejemnika pomoči de minimis in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.
21. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah – de minimis
(1) Cilj pomoči je povečanje dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, sedež pa imajo na območju občine.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji, ter nakupa opreme in naprav za nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji, ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji, ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 40 % upravičenih stroškov;
– najvišji znesek pomoči za ta ukrep je lahko 3.000 €.
– Ne glede na predhodna določila se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
22. člen
UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (106.i člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, št. 14/13 – popr. in 101/13)
(1) Namen ukrepa je sofinanciranje aktivnosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja podeželja na območju občine, katerih cilj ustanovitve in delovanjem ni pridobivanje dobička. To sofinanciranje ne predstavlja državno pomoč.
(2) Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela navedenih društev oziroma združenj.
(3) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež na območju občine.
(4) Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in organizacij;
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov društev oziroma združenj.
(5) Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev finančno in vsebinsko ovrednotenega letnega programa dela društva oziroma združenja;
– seznam članov iz občine;
– dodatni pogoj za pridobitev sredstev oziroma podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter zahtevana dokumentacija se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
– najvišji znesek pomoči za ta ukrep je lahko 1.000 €.
23. člen
UKREP 8: Pomoč dijakom in študentom, ki se izobražujejo v kmetijskih izobraževalnih programih
(1) Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov za pridobitev srednje, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe, ki so člani kmetijskih gospodarstev.
(2) Upravičenci do sredstev:
– dijaki srednjih kmetijskih šol in študentje fakultet kmetijskih smeri, ki so člani kmetijskih gospodarstev, katerih sedež je na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
(3) Pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija zadnjega spričevala oziroma indeksa;
– potrdilo o vpisu v tekočem šolskem oziroma študijskem letu;
– dodatni pogoj za pridobitev sredstev oziroma podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter zahtevana dokumentacija se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Finančna določbe:
– do 300 € v tekočem letu za dijaka;
– do 500 € v tekočem letu za študenta.
V. NADZOR IN SANKCIJE
24. člen
(1) Namenskost porabe dodeljenih proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilnikuoziromajavnem razpisu,spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vrniti prejeta sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila prejeta sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
25. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07, 63/08 in 78/11).
27. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana na spletni strani občine in oglasni deski občine po pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 00700-11/2015-5
Straža, dne 10. septembra 2015
Župan 
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti