Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015

Kazalo

2721. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne občine Slovenj Gradec, stran 7689.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 10/08 – odločba US RS, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1 in 53/10) in 109. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 94/08 – UPB-1 in 87/11) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 9. seji dne 2. 9. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Prvi odstavek 5. člena se dopolni z besedno zvezo »in žalnih sejah«.
Tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in žalnih sejah«.
2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta pripravi in skliče dotedanji župan, najkasneje 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku jo skliče predsednik volilne komisije«.
3. člen
Doda se novi 8.a člen, ki se glasi:
»Dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih svetnikov
2. Poročilo volilne komisije MO SG
3. Imenovanje mandatne komisije
4. Poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana
5. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in odloča«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se doda beseda »dotedanji«.
Tako, da se glasi:
»Prvo sejo sveta vodidotedanji župan«.
5. člen
Doda se novi 11.a člen, ki se glasi:
»Pred slovesno prisego in pozdravnim nagovorom novega župana, preda dotedanji župan župansko verigo novoizvoljenemu županu.
Slavnostna prisega iz prejšnjega odstavka se glasi: »Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal(a) vestno in odgovorno, spoštoval(a) pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Slovenj Gradec. Z vsemi svojimi močmi bom deloval(a) za blaginjo Mestne občine Slovenj Gradec in blaginjo njenih meščank in meščanov«.«
6. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej ter sodelovati in odločati pri delu sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani sveta se lahko udeležijo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice odločanja«.
7. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 17. člena se doda beseda »pisno«.
Tako, da se glasi:
»Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana pisno do začetka seje, ter na ustna vprašanja, dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta«.
8. člen
Doda se novi drugi odstavek 22. člena, ki se glasi:
»Vabilo in gradivo se pošlje v elektronski obliki po elektronski pošti ali na fizičnem nosilcu elektronskih podatkov ali v fizični obliki na papirju, kar s pisno izjavo naroči svetnik ob nastopu mandata. Gradivo za obravnavo proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa občine, se pošlje v pisni obliki na papirju«.
9. člen
Dosedanji drugi odstavek 22. člena postane novi tretji odstavek 22. člena ter se dopolni z besedno zvezo »ter predsedniku Sveta četrtnih in vaških skupnosti v vednost«.
Tako, da se glasi:
»Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave ter predsedniku Sveta četrtnih in vaških skupnosti v vednost«.
10. člen
Doda se novi 23.b člen, ki se glasi:
»Slavnostne seje se sklicujejo ob prazniku Mestne občine Slovenj Gradec in ob drugih priložnostih. Slavnostno sejo skliče župan in se ne številči«.
11. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedna zveza »političnih strank« nadomesti z besedno zvezo: »predstavnikov svetniških skupin in neodvisnih svetnikov«.
Tako, da se glasi:
»Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan in ga najmanj en dan pred sejo sveta, predloži v razpravo na kolegiju predstavnikov svetniških skupin in neodvisnih svetnikov«.
12. člen
Šesti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan, predsedujoči seje sveta, predsednik delovnega telesa, svetniška skupina in predlagatelj točke dnevnega reda, lahko predlagajo svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe, zaupne narave in varstvo tajnih podatkov, ki se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države v skladu z zakonom«.
13. člen
V sedmem odstavku 27. člena se beseda »predsedujočega« nadomesti z besedno zvezo »predsedujoči seje sveta«.
Tako, da se glasi:
»Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, predsedujoči seje sveta odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov sveta, navzoč na seji«.
14. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja sveta se sklicuje ob uri, ki jo s sklepom določi občinski svet in izjemoma sme trajati več kot pet ur«.
15. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
16. člen
Drugemu odstavku 43. člena se doda novi tretji stavek:
»Navzočnost članov sveta pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje, po odmoru oziroma prekinitvi, ugotavlja predsedujoči s pomočjo glasovalne naprave ali dvigom rok.«
17. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če je oddanih več glasov »ZA« njen sprejem kot »PROTI«.«
18. člen
Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s pomočjo glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.«.
19. člen
V tretjem odstavku 46. člena se doda besedna zveza »na seji«.
Tako, da se glasi:
»Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja na seji«.
20. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se seja zvočno snema je zapisnik verodostojen prepis zvočnega zapisa seje«.
21. člen
V prvem odstavku 63. člena se beseda »osem« nadomesti z besedo »devet«.
Tako, da se glasi:
»Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima devet članov«.
22. člen
Tretji odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov navzočih članov sveta«.
23. člen
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2015
Slovenj Gradec, dne 2. septembra 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti