Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2015 z dne 14. 9. 2015

Kazalo

2720. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 7687.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 10/08 – odločba US RS, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 9. seji dne 2. 9. 2015 sprejel
S P R E M E M B E IN  D O P O L N I T V E  S T A T U T A
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Četrta, peta in šesta alineja 1. točke 7. člena se črtajo.
2. člen
Tretja alineja 3. točke 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– pospešuje gospodarski razvoj«.
3. člen
Šesta in sedma alineja 4. točke 7. člena se črtata.
4. člen
Prva alineja 5. točke 7. člena se spremeni tako da se glasi:
»– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,«
5. člen
Peta alineja 5. točke 7. člena se spremeni tako da se glasi:
»– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo,«
6. člen
Šesta in sedma alineja 5. točke 7. člena se črtata.
7. člen
Doda se nova šesta alineja 5. točke 7. člena, ki se glasi:
»– odloča o koncesijah«.
8. člen
Šesta alineja 6. točke 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– določa in zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška dejavnost)«.
9. člen
Četrta alineja 7. točke 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov«.
10. člen
Tretja alineja 8. točke 7. člena se črta.
11. člen
Tretja in osma alineja 12. točke 7. člena se črtata.
12. člen
Prva alineja 8. člena se črta.
13. člen
Druga alineja 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve za potrebe občine«,
14. člen
Sedma alineja 8. člena se črta.
15. člen
Doda se novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(naloge iz državne pristojnosti)
Občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest, zlasti pa:
– ureja mestni promet in javni primestni promet,
– skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne zgradbe,
– določa namembnost mestnega prostora in usklajuje rabo prostora z mejnimi občinami,
– zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacijskih, kulturnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih ustanov, ki imajo pomen za širšo lokalno skupnost ali za državo na podlagi medsebojnih pogodb,
– zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov na območju mesta, ki so lokalnega pomena,
– v skladu z zakonom določa posebne davke v skladu z zakonom za opravljanje funkcij mesta,
– ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje, izobraževanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva in otroškega varstva ter druge službe javnega pomena,
– ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju,
– izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov na svojem območju,
– izvaja naloge na področju geodetske službe,
– zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in višjih šol na svojem območju,
– zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni na svojem območju,
– skrbi za smotrn razvoj mesta kot celote.«
16. člen
Drugi stavek 12. člena se črta.
17. člen
Dvanajsta alineja 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov. Občinski svet s svojim aktom lahko določi tudi merila za izplačilo sejnin članom ožjih delov občine.«
18. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z drugimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
19. člen
Drugi stavek 21. člena se spremeni tako da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov razen, če zakon določa drugačno večino«.
20. člen
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg zadev iz letnega programa dela nadzornega odbora, nadzorni odbor obravnava tudi zadeve-pobude, ki jih predlagajo župan, občinski svet in druga zainteresirana javnost. O tem, da se predlagana zadeva vključi v letni program dela oziroma nadzor, odloči nadzorni odbor«.
21. člen
V tretjem odstavku 41. člena se besedna zveza »Svetu mestne občine Slovenj Gradec« nadomesti z besedno zvezo »občinskemu svetu«.
Tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor se sestane najmanj štirikrat letno, o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno, pisno poroča občinskemu svetu«.
22. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge ožjih delov občine, se nanašajo na:
– urejanje prostora,
– zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva ter
– pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti.
Svet četrtne in vaške skupnosti sodeluje pri pripravi odločitev občinskih organov z dajanjem predlogov in mnenj o predlogih prostorskih aktov občine, proračuna in razvojnih načrtih ter drugih aktov občine, ki se nanašajo na njihovo območje.
Svet četrtne in vaške skupnosti v okviru zakona in občinskega predpisa, opravlja tudi samostojne naloge.
Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izvajanja nalog, ki se prenesejo v izvajanje svetu četrtne in vaške skupnosti.«
23. člen
Prvi stavek petega odstavka 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu četrtne in vaške skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
24. člen
Šesti odstavek 60. člena se črta.
25. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Financiranje četrtnih in vaških skupnosti ureja zakon.
Za delovanje in opravljanje nalog četrtnih in vaških skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovaje sveti četrtnih in vaških skupnosti zagotovi in z njimi upravlja občina.
Občinski svet lahko s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine.«
26. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za svete četrtnih in vaških skupnosti opravlja občinska uprava.«
27. člen
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2015
Slovenj Gradec, dne 2. septembra 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti