Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

2635. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2015, stran 7519.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 2. korespondenčni seji dne 28. 8. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2015
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans
proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.205.326
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.020.044
70
DAVČNI PRIHODKI
2.346.041
700 Davki na dohodek in dobiček
1.925.856
703 Davki na premoženje
380.845
704 Domači davki na blago in storitve
39.340
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
674.003
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
290.690
711 Takse in pristojbine
1.611
712 Globe in druge denarne kazni
18.227
714 Drugi nedavčni prihodki
363.475
72
KAPITALSKI PRIHODKI
539.019
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev
539.019
73
PREJETE DONACIJE
541
730 Prejete donacije iz domačih virov
541
74
TRANSFERNI PRIHODKI
645.722
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
184.904
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
460.818
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.591.651
40
TEKOČI ODHODKI
948.423
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
309.755
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.574
402 Izdatki za blago in storitve
513.451
403 Plačila domačih obresti
10.643
409 Rezerve
65.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.062.002
410 Subvencije
106.877
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
561.552
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
154.116
413 Drugi tekoči domači transferi
244.325
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.548.726
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.548.726
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
32.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
18.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–386.324
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
400.000
50
ZADOLŽEVANJE
400.000
500 Domače zadolževanje
400.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.000
55
ODPLAČILA DOLGA
20.000
550 Odplačila domačega dolga
20.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–6.324
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
380.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
386.324
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
6.324
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, ki se glasi:
»Občina se bo v letu 2015 zadolžila v višini 400.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2014
Straža, dne 26. avgusta 2015
Župan
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost