Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

2631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle, stran 7509.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41., 53.a in 59. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 2/15 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle (Uradno glasilo Primorske novice, št. 4/97, 39/05 in Uradni list RS, št. 4/08 in 37/10, v nadaljevanju: odlok) se v 22. členu:
– spremeni tretji odstavek tako, da se črta besedi »ali razrešitvijo« in
– doda osmi odstavek, ki se glasi: »Ravnatelja razreši svet zavoda v skladu z določbami Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0003/2015-21
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.