Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

2630. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 7498.

  
Na podlagi 3. točke 135. člena, četrtega odstavka 149. člena, petega odstavka 150. člena ter 205. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2), in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino obvestil in poročil, o katerih banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) poročajo Banki Slovenije ter roke, obliko in način poročanja, in sicer v zvezi z:
(a) izpolnjevanjem zahtev na podlagi ZBan-2,
(b) izpolnjevanjem zahtev na podlagi Uredbe (EU) št. 575/2013 ter
(c) izpolnjevanjem ostalih zakonodajnih zahtev.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z ZBan-2.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe tega sklepa smiselno uporabljajo tudi za podružnice bank tretjih držav, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
(4) Določbe iz 2. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja in obveščanja na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013. Določbe iz 3. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot izhaja iz naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja na posamični podlagi. Določbe iz 4. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot izhaja iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-2.
(5) Kadar iz določb ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013 v povezavi s tem sklepom izhaja obveščanje in poročanje Evropski centralni banki kot pristojnemu organu, ki je pristojen za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad bankami v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1024/2013), se obvestila in poročila po tem sklepu vedno pošljejo tudi Banki Slovenije.
(6) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 oziroma Uredbe (EU) št. 575/2013 in predpisih, izdanih na njuni podlagi.
(2) Za namen 9. člena tega sklepa »produkt« pomeni samostojno enoto konkretne storitve in ga kot takega definira banka, s tem, da ima vsaj eno od naslednjih lastnosti:
(a) namenjen je le določeni, opredeljeni ciljni skupini (segmentu bančnega ali finančnega trga);
(b) določeni so pogoji, ki jih morajo komitenti izpolnjevati za njegovo uporabo;
(c) določena je tarifa (cena) za njegovo uporabo;
(d) postopek njegovega uvajanja oziroma ponudbe je opredeljen;
(e) banka ima opredeljen mehanizem notranjih kontrol in spremljanja posameznega produkta;
(f) opredeljeni so postopki in načini za njegovo financiranje ali investiranje;
(g) ima specifičen profil tveganja.
(3) Za namen 10. in 18. člena tega sklepa »posredna izpostavljenost« pomeni vsako izpostavljenost banke do posamezne stranke, ki nastane iz naslova prejetih kreditnih zavarovanj za neposredno izpostavljenost banke do druge stranke, ki je osnovni dolžnik banke, in ki bi lahko postala neposredna izpostavljenost banke do zadevne stranke, če bi prišlo do neplačila osnovnega dolžnika. Gre za izpostavljenost banke do dajalcev osebnega jamstva ali izdajateljev premoženja, ki služi kot zavarovanje terjatev banke, in druge podobne izpostavljenosti. Upoštevajo se tako zavarovanja za postavke sredstev (finančna sredstva) kot tudi zavarovanja za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, in sicer ne glede na to, ali izpolnjujejo minimalne zahteve glede primernosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013.
2. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ ZBan-2
2.1. Poročanje o kvalificiranih imetnikih in pomembnih okoliščinah po 205. členu ZBan-2
3. člen
(podatki, ki se vpisujejo v sodni register)
Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, banka predloži Banki Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
4. člen
(sklic in sklepi skupščine)
(1) O sklicu skupščine banka obvesti Banko Slovenije s predložitvijo objave sklica skupščine najkasneje v petih delovnih dneh po objavi. Banka obvesti Banko Slovenije tudi o morebitnih dopolnitvah dnevnega reda skupščine oziroma predloži čistopis dnevnega reda skupščine v petih delovnih dneh po objavi.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka v primeru načrtovanih sprememb statuta banke hkrati s predložitvijo objave sklica skupščine predloži tudi besedilo predloga sprememb statuta banke.
(3) Banka predloži Banki Slovenije kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami, najkasneje v petih delovnih dneh od dneva zasedanja skupščine. Pri spremembah statuta banka predloži tudi čistopis statuta.
5. člen
(imetniki delnic in kvalificirani imetniki)
(1) Banka v skladu s prvim odstavkom 74. člena ZBan-2 obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi o vsaki spremembi, zaradi katere se delež posameznega delničarja spremeni tako, da:
(a) preseže mejo kvalificiranega deleža oziroma se njegov delež zmanjša tako, da ne dosega več kvalificiranega deleža,
(b) preseže zgornjo mejo razpona oziroma pade pod spodnjo mejo razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku že izdano dovoljenje za kvalificirani delež.
(2) Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki spremembi imetništva delnic banke, kjer se posameznemu kvalificiranemu imetniku spremeni delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah znotraj razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku izdano dovoljenje za kvalificirani delež, najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi.
(3) Banka, z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu, v skladu z drugim odstavkom 74. člena ZBan-2 obvesti Banko Slovenije o delničarjih, ki so imetniki kvalificiranega deleža, ter o njihovih kvalificiranih deležih po stanju na dan 31. decembra najkasneje do konca meseca januarja tekočega leta.
(4) Banka v skladu s tretjim odstavkom 74. člena ZBan-2 obvesti Banko Slovenije o sklenitvi delničarskega sporazuma in o dogovoru ali drugih okoliščinah v zvezi z bodočimi kvalificiranimi imetniki najkasneje v petih delovnih dneh od njegove sklenitve oziroma seznanitve banke s tem dejstvom.
(5) Obvestilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora vsebovati najmanj informacije o nazivu delničarja, njegovem deležu pred in po spremembi ter datumu nastale spremembe.
6. člen
(pridobitev oziroma odtujitev delnic, poslovnih deležev oziroma članskih pravic v pravnih osebah)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh o dejanski pridobitvi ali odtujitvi neposrednega deleža delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah. V pisnem obvestilu navede osnovne podatke o pravni osebi (firma, sedež, naslov, matična številka), velikost deleža oziroma spremembo, znesek vplačila v primeru pridobitve ter datum pridobitve oziroma odtujitve delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah.
(2) Če se poročanje iz prvega odstavka tega člena pokriva z vsebino obveščanja iz prvega, drugega, petega ali šestega odstavka 11. člena tega sklepa, lahko banka združi obveščanje za oba namena.
(3) Banka letno poroča Banki Slovenije seznam vseh neposrednih deležev v delnice, poslovne deleže oziroma članske pravice vseh pravnih oseb na obrazcu POR-1, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1; v nadaljevanju: ITS za nadzorniško poročanje).
(4) Rok za predložitev poročila iz tretjega odstavka tega člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
7. člen
(prenehanje opravljanja določenih storitev)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja določenih storitev iz prvega in tretjega odstavka 30. člena ZBan-2 najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa upravljalnega organa banke.
(2) Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja posameznih storitev tudi v primerih iz prvega odstavka 106. člena ZBan-2 v petih delovnih dneh od nastanka navedenih okoliščin.
8. člen
(druga dejstva in okoliščine)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali banka posluje v skladu s predpisi iz drugega odstavka 9. člena ZBan-2 ter ji predloži njihov opis najkasneje v petih delovnih dneh od njihovega nastanka oziroma potrditve s strani upravljalnega organa banke.
(2) Za dejstva in okoliščine iz prvega odstavka tega člena se štejejo zlasti:
(a) sprememba poslovnega modela banke,
(b) sprememba poslovne strategije banke oziroma skupine,
(c) večje organizacijske, kadrovske ali druge spremembe, ki vplivajo na poslovanje banke oziroma skupine (npr. IT infrastruktura, menjave ključnih kadrov).
2.2. Poročanje v zvezi z izpolnjevanjem ostalih zahtev iz ZBan-2
9. člen
(obvestilo o uvedbi oziroma prenehanju ponudbe posamezne vrste produkta)
(1) Če namerava banka v okviru pridobljenega dovoljenja za opravljanje storitev uvesti novo posamezno vrsto produkta, obvesti Banko Slovenije o tej nameri in o njegovi razvrstitvi v okviru storitev, za katere ima dovoljenje v skladu z ZBan-2 ali Uredbo (EU) št. 1024/2013. Banka mora natančno opredeliti lastnosti produkta, oblikovati natančen postopek njegovega uvajanja, to je najmanj izdelati podroben načrt s časovno opredelitvijo uvedbe novega produkta. V poskusnem obdobju mora biti obseg novega produkta omejen na obvladljivo raven. Zajete morajo biti vse organizacijske enote, ki bodo pozneje sodelovale pri delu, vključno s službo notranje revizije v okviru njenih nalog.
(2) Po uspešno končanem testnem obdobju, ko so ustrezno potrjeni vsi potrebni notranji akti (pravilniki, navodila ipd.), usposobljeno primerno število zaposlenih z ustreznim znanjem in izkušnjami, zagotovljena tehnična opremljenost in vzpostavljen mehanizem notranjih kontrol in učinkoviti postopki upravljanja tveganj, upravljalni organ sprejme sklep o izpolnitvi pogojev za uvrstitev nove vrste produkta v ponudbo banke. O tem banka obvesti Banko Slovenije najmanj 14 dni pred začetkom trženja novega produkta. Prav tako upravljalni organ sprejme sklep o prenehanju ponudbe in trženja posamezne vrste produkta ter o tem nemudoma obvesti Banko Slovenije.
10. člen
(poslovanje z osebami v posebnem razmerju z banko)
(1) Banka v skladu s četrtim odstavkom 149. člena ZBan-2 polletno poroča Banki Slovenije o izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko, ki vključuje neposredno in posredno izpostavljenost do teh oseb. Banka izdela poročilo na obrazcu POR-2, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčna datuma polletnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve polletnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(3) Banka v skladu s petim odstavkom 150. člena ZBan-2 obvesti Banko Slovenije o pravnih poslih z osebami v posebnem razmerju z banko, sklenjenih pod ugodnejšimi pogoji od tistih, ki jih banka v istem obdobju običajno sklepa z drugimi osebami.
(4) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena mora vsebovati bistvene podatke o sklenjenem poslu, ki obsegajo najmanj: naziv osebe v posebnem razmerju z banko, s katero je bil sklenjen posel, datum pridobitve soglasja nadzornega sveta, datum sklenitve posla, vrsto, znesek in zapadlost posla, opis pogodbenih pogojev, ki so predmet ugodnejše obravnave, in razlog za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji.
(5) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena banka posreduje najkasneje v petih delovnih dneh od sklenitve posla.
11. člen
(obveščanje o kvalificiranih naložbah)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh o dejanski pridobitvi delnic, poslovnega deleža ali drugih pravic v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja, za katerega je pridobila dovoljenje za kvalificirano naložbo. V pisnem obvestilu navede podatke o pravni osebi, velikost deleža kvalificirane naložbe, znesek vplačila ter datum njene pridobitve.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka v povezavi s petim odstavkom 200. člena ZBan-2 obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh o pridobitvi in pogojih pridobitve kvalificirane naložbe, za katere ji skladno z 200. členom ZBan-2 ni potrebno pridobiti predhodnega dovoljenja Banke Slovenije, ter hkrati predloži tudi relevantna dokazila.
(3) Če banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja pridobi kvalificirano naložbo, na podlagi katere je kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja med 20 in 50 odstotkov, in sicer iz naslova realizacije zavarovanj zaradi poplačila terjatev po 2. točki petega odstavka 200. člena ZBan-2 ali v okviru konverzije terjatev v deleže v okviru postopka prisilne poravnave nad finančno institucijo ali subjektom finančnega sektorja po 3. točki petega odstavka 200. člena ZBan-2, predloži Banki Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh poleg obvestila in dokazil iz šestega odstavka 200. člena ZBan-2 tudi dokumentacijo in informacije iz 4. člena ter točke (a) in (e) prvega odstavka 5. člena Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke ali hranilnice (Uradni list RS, št. 47/15; v nadaljevanju sklep o dokumentaciji za kvalificirano naložbo).
(4) Če banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja pridobi kvalificirano naložbo, na podlagi katere je kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja enak ali večji od 50 odstotkov, in sicer iz naslova realizacije zavarovanj zaradi poplačila terjatev po 2. točki petega odstavka 200. člena ZBan-2 ali v okviru konverzije terjatev v deleže v okviru postopka prisilne poravnave nad finančno institucijo ali subjektom finančnega sektorja po 3. točki petega odstavka 200. člena ZBan-2, predloži Banki Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh poleg obvestila in dokazil iz šestega odstavka 200. člena ZBan-2 tudi dokumentacijo in informacije iz 4. in 5. člena sklepa o dokumentaciji za kvalificirano naložbo.
(5) Banka obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh o vsaki združitvi ali delitvi finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja, v kateri ima kvalificirano naložbo, ter o vsaki drugi statusni spremembi te pravne osebe. Pisnemu obvestilu priloži izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra za finančno institucijo oziroma prevod overjenega izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra za subjekt finančnega sektorja.
(6) Banka obvesti Banko Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh, če se delež naložbe v finančno institucijo ali subjekt finančnega sektorja zmanjša pod delež, za katerega je bilo izdano dovoljenje Banke Slovenije. V pisnem obvestilu navede podatke o pravni osebi, velikost ter spremembo deleža kvalificirane naložbe in datum spremembe.
(7) Banka letno predloži Banki Slovenije seznam vseh kvalificiranih naložb iz 200. člena ZBan-2 na obrazcu POR-3, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(8) Rok za predložitev poročila iz sedmega dostavka tega člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
3. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ UREDBE (EU) št. 575/2013
12. člen
(subjekti, izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije)
(1) Banka predhodno obvesti Banko Slovenije o subjektu, ki ga želi izključiti iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter hkrati predloži naslednje informacije:
(a) naziv subjekta,
(b) opis poslovne dejavnosti subjekta,
(c) opis najpomembnejših poslov banke s subjektom,
(d) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk subjekta po stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta,
(e) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk nadrejene družbe ali družbe, ki ima udeležbo v subjektu po stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta,
(f) datum uveljavljanja izključitve subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije.
(2) Če banka iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 že izključuje enega ali več subjektov, predloži pri obveščanju iz prvega odstavka tega člena tudi informacijo iz točke (d) prvega odstavka tega člena na agregirani ravni, ki vključuje relevanten znesek vseh že izključenih subjektov, vključno z nameravanim.
(3) Obvestilo in informacije iz prvega odstavka tega člena banka predloži najkasneje 30 dni pred nameravanim datumom izključitve subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije.
(4) V primeru nastopa neizpolnjevanja pogojev za izključitev že izključenega subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije po prvem odstavku 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 banka obvesti Banko Slovenije o tem dejstvu in razlogih za neizpolnjevanje pogojev najkasneje v petih delovnih dneh od nastopa spremenjenih okoliščin.
13. člen
(subkonsolidacija iz 22. člena Uredbe (EU) št. 575/2013)
(1) Če je banka kot podrejena institucija zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih držav ter izpolnjevanju zahtev na podlagi svojega subkonsolidiranega položaja po 22. členu Uredbe (EU) št. 575/2013, četrtletno predloži Banki Slovenije relevantna poročila iz ITS za nadzorniško poročanje ter iz 16. člena tega sklepa.
(2) Rok za predložitev poročil iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(3) Banka iz prvega odstavka tega člena pošlje relevantna poročila iz ITS za nadzorniško poročanje v skladu s Tehničnim navodilom za elektronsko posredovanje ITS poročil (http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1624).
14. člen
(izplačila donosov na kapitalske instrumente)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o nameravanem izplačilu vmesnih dividend na instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki zmanjšuje znesek postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala oziroma skupnega kapitala na posamični podlagi, najkasneje en mesec pred datumom izplačila ter hkrati predloži sprejeti sklep upravljalnega organa banke ter ostala dokazila, vezana na višino zneska vmesnih dividend po ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju ZGD-1).
(2) Poleg obveščanja iz prvega odstavka tega člena banka obvesti Banko Slovenije tudi o nameravanem izplačilu vmesnih dividend na prednostne delnice, ki zmanjšuje znesek postavk skupnega kapitala na posamični podlagi, najkasneje en mesec pred datumom izplačila ter hkrati predloži sprejeti sklep upravljalnega organa banke ter ostala dokazila, vezana na višino zneska vmesnih dividend po ZGD-1.
(3) Banka obvesti Banko Slovenije o preklicu razdelitve po instrumentih dodatnega temeljnega kapitala banke, kot je predviden v točki (l) prvega odstavka 52. člena (EU) št. 575/2013, najkasneje v petih delovnih dneh od sprejetja sklepa upravljalnega organa banke.
15. člen
(deleži banke v subjektih finančnega sektorja)
(1) Za namene spremljanja odbitkov od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala iz prvega odstavka 36. člena ter 56. in 66. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter začasne opustitve odbitka od kapitala po 79. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 banka četrtletno poroča Banki Slovenije o svojih deležih v subjektih finančnega sektorja na posamični podlagi na obrazcu POR-4, ki je sestavni del tega sklepa, po stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
16. člen
(kvalificirani deleži izven finančnega sektorja)
(1) Za namene spremljanja izpolnjevanja zahtev glede kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja iz 89. do 91. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 banka četrtletno poroča Banki Slovenije o svojih kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja na obrazcu POR-5, ki je sestavni del tega sklepa, po stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Obveznost iz prvega odstavka tega člena velja tudi za podrejeno banko, ki je v skladu z 22. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih držav, na podlagi njenega subkonsolidiranega položaja.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
17. člen
(imenovane zunanje bonitetne agencije za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu)
(1)  Banka obvesti Banko Slovenije v skladu s 138. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 o imenovanju zunanjih bonitetnih agencij (v nadaljevanju ECAI), preklicu imenovane ECAI ter o spremembah kategorij izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 za imenovane ECAI najkasneje v petih delovnih dneh od sprejetja odločitve upravljalnega organa banke.
(2) Banka v obvestilu iz prvega odstavka tega člena navede:
(a) ob imenovanju: naziv ECAI ter kategorije izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, za katere se bodo uporabljale zunanje bonitetne ocene ECAI;
(b) ob preklicu: naziv imenovane ECAI ter ustrezno utemeljitev te odločitve;
(c) ob spremembah kategorij izpostavljenosti: naziv ECAI, kategorijo izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ter utemeljitev spremembe.
18. člen
(izpostavljenost tveganju koncentracije)
(1) Banka četrtletno poroča Banki Slovenije o celotni izpostavljenosti do posameznih strank ali skupin povezanih strank, kadar ta dosega ali presega 10% sprejemljivega kapitala banke, kot je opredeljen v 71(b) točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, na obrazcu POR-6, ki je sestavni del tega sklepa, po stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje. Celotna izpostavljenost do posamezne stranke ali skupine povezanih strank je seštevek neposredne in posredne izpostavljenosti do stranke ali skupine povezanih strank.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka tega člena banka:
(a) upošteva vrednost izpostavljenosti, ki še ni zmanjšana za oslabitve in rezervacije,
(b) ne upošteva povezav s centralno ravnjo države pri ugotavljanju skupine povezanih strank,
(c) ne upošteva posrednih izpostavljenosti do strank, ki so vključene v isto skupino povezanih strank kot osnovni dolžnik, za katerega je dano kreditno zavarovanje.
(3) V poročilu iz prvega odstavka tega člena banka v skladu s četrtim odstavkom 399. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 poroča tudi o pomembnih ugotovitvah analiz tveganja koncentracije iz naslova posrednih izpostavljenosti.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
19. člen
(izpolnjevanje likvidnostnih zahtev)
(1) Banka predloži Banki Slovenije načrt za hitro ponovno vzpostavitev skladnosti iz 414. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja iz 412. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 v treh delovnih dneh, v zvezi z obveznostjo glede stabilnega financiranja iz prvega odstavka 413. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 pa v sedmih delovnih dneh od dneva, ko ne izpolnjuje, ali ko pričakuje, da ne bo izpolnila zahteve iz enega ali obeh navedenih členov Uredbe (EU) št. 575/2013 in je o tem uradno obvestila Banko Slovenije.
(2) Načrt iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
(a) časovni okvir, v katerem namerava banka ponovno vzpostaviti skladnost s 412. členom oziroma prvim odstavkom 413. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ter
(b) ukrepe banke za uskladitev z zahtevami iz 412. člena oziroma prvega odstavka 413. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
20. člen
(vključevanje delnic ali enot kolektivnega naložbenega podjema v likvidnostni blažilnik)
(1) Banka, ki v skladu s šestim odstavkom 416. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 poroča delnice ali enote kolektivnega naložbenega podjema (v nadaljevanju KNP) kot likvidna sredstva za namen zahteve glede likvidnostnega kritja, Banki Slovenije predloži dokumentacijo z metodologijo in postopki iz četrtega odstavka 418. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 glede vrednotenja delnic ali enot KNP, in sicer najkasneje do datuma predložitve poročila v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja, v katerega prvič vključi delnice ali enote KNP med likvidna sredstva.
(2) Banka, ki ne namerava oblikovati metodologij v zvezi z vrednotenjem delnic ali enot KNP, ki jih želi poročati kot likvidna sredstva za namen zahteve glede likvidnostnega kritja, predloži Banki Slovenije vsaj dva meseca pred načrtovanim poročanjem obrazložitev z utemeljitvijo, da pomembnost izpostavljenosti v teh delnicah ali enotah KNP ne upravičuje oblikovanja lastnih metodologij. Banka lahko poroča delnice ali enote KNP med likvidnimi sredstvi brez oblikovane metodologije in postopkov iz četrtega odstavka 418. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 le na podlagi pridobljenega soglasja Banke Slovenije.
(3) Za namen obrazložitve iz drugega odstavka tega člena banka predloži:
(a) navedbo KNP, katerih delnice ali enote želi poročati kot likvidna sredstva za namen zahteve glede likvidnostnega kritja,
(b) opredeljen prag pomembnosti izpostavljenosti v delnicah ali enotah KNP iz točke (a) tega odstavka, s predložitvijo internih politik ali drugih aktov banke glede opredelitve pomembnosti izpostavljenosti,
(c) obseg naložb v delnice ali enote KNP iz točke (a) tega odstavka in njihov delež v likvidnih sredstvih za namen zahteve glede likvidnostnega kritja na zadnji dan meseca za obdobje enega leta pred posredovano obrazložitvijo,
(d) navedbo tretje osebe iz točke (a) oziroma (b) četrtega odstavka 418. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ji bo izračunavala in poročala odbitke za delnice ali enote KNP iz točke (a) tega odstavka.
21. člen
(dodatni likvidnostni odlivi za druge produkte in storitve)
(1) Banka letno predloži Banki Slovenije poročilo o produktih in storitvah iz drugega pododstavka člena drugega odstavka 420. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje. Iz obsega poročanja prvega stavka tega odstavka so izvzeti tisti produkti in storitve, kjer stopnjo odliva določa Uredba (EU) št. 575/2013 ali na njeni podlagi Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije (Uradni list RS, št. 5/14 in 19/15).
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
(a) dokumentacijo oziroma obrazložitev, iz katere je razvidno, kako je banka opredelila pomembnost likvidnostnih odlivov v naslednjih 30 dneh v zvezi s produkti oziroma storitvami iz drugega odstavka 420. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki so predmet poročila;
(b) stanje obveznosti in odstotek izkoriščenosti (na mesečni ravni) po posameznih vrstah produktov in storitev iz drugega pododstavka drugega odstavka 420. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 na zadnji dan v mesecu za vsak mesec preteklega leta;
(c) predlog banke glede stopnje odliva za posamezno vrsto produktov in storitev iz drugega pododstavka člena drugega odstavka 420. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer predlagana stopnja odliva poleg dejanskih odlivov v preteklosti odraža tudi potencialen obseg likvidnostnih odlivov v stresnih razmerah (kombinacija idiosinkratičnega in tržnega scenarija).
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
22. člen
(dodatni odlivi)
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o vseh sklenjenih pogodbah iz drugega odstavka 423. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 najkasneje v treh delovnih dneh:
(a) od dneva sklenitve pogodbe,
(b) od dneva spremembe pogodbenih pogojev, ki se nanašajo na poslabšanje kreditne kakovosti banke in posledične likvidnostne odlive ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem v naslednjih 30 dneh,
(c) od dneva uveljavitve tega sklepa v primeru, ko ima banka že sklenjene tovrstne pogodbe.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
(a) bistvene podatke iz pogodbe, ki obsegajo najmanj pogodbene stranke, znesek, zapadlost in predmet pogodbe, ter opis pogodbenih pogojev, ki v primeru poslabšanja kreditne kakovosti banke v naslednjih 30 dneh povzročijo likvidnostne odlive ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem,
(b) velikost odliva ali dodatnega zavarovanja s premoženjem iz točke (a) tega odstavka.
(3) V primeru poslabšanja kreditne kakovosti banke v skladu z drugim odstavkom 423. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki lahko vodi v likvidnostni odliv ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem, banka o tem obvesti Banko Slovenije najkasneje v treh delovnih dneh od nastanka spremembe.
23. člen
(razkritja s strani institucij)
Banka, ki je skladno s 13. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 zavezana k razkritjem iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013, obvesti Banko Slovenije o mediju in mestu razkritij informacij iz naslova II dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 najkasneje v petih delovnih dneh po datumu objave finančnih izkazov v skladu s 433. členom Uredbe (EU) št. 575/2013.
4. OSTALO POROČANJE
24. člen
(ostale poročevalske zahteve)
Banka obvešča Banko Slovenije o vseh ostalih zahtevah, ki neposredno izhajajo iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-2, in niso podrobneje urejeni v teh predpisih, najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka okoliščin oziroma od nastanka sprememb.
5. NAČIN POROČANJA
25. člen
(splošno)
Banka poroča Banki Slovenije v skladu s tem sklepom v papirnati obliki na naslov: Banka Slovenije, Sektor Nadzor, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(popravki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila)
(1) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo katerikoli podatki iz poročil, navedenih v tem sklepu, banka najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka revidiranih podatkov predloži Banki Slovenije popravke predloženih poročil oziroma nova poročila, ki vključujejo revidirane podatke.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabijo tudi za ravnanje banke po opravljenem revizijskem pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
27. člen
(uporaba določb sklepa)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 42/09, 85/10, 62/11, 105/11, 17/12, 71/12, 38/13, 73/13, 80/13, 13/15 in 19/15), razen določb 14.b člena omenjenega sklepa.
(2) Ne glede na določila 17. člena tega sklepa banka posreduje obvestilo o imenovanih ECAI po posameznih kategorijah izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu po stanju na dan 30. septembra 2015 najkasneje do roka za predložitev četrtletnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
28. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2015
dr. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije