Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

2629. Sklep o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino, stran 7496.

  
Na podlagi petega odstavka 293. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju bank in hranilnic v zvezi s skupino
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino poročil bank in hranilnic (v nadaljevanju banke) v zvezi s skupino oziroma bančno skupino ter način in roke za predložitev teh poročil Banki Slovenije.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za banko, ki ima položaj:
(a) nadrejene banke v Republiki Sloveniji ali EU nadrejene banke;
(b) podrejene banke nadrejenemu finančnemu ali mešanemu finančnemu holdingu Republike Slovenije oziroma EU nadrejenemu finančnemu ali mešanemu finančnemu holdingu.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe 2. poglavja tega sklepa uporabljajo tudi za:
(a) banko, ki je podrejena mešanemu poslovnemu holdingu;
(b) podrejeno banko iz 22. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013);
(c) banko, ki je nadrejena oseba, kakor je opredeljena v 15. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(uporaba pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. POROČANJE V ZVEZI S SKUPINO
3. člen
(organigram skupine)
(1) Banka mora Banki Slovenije posredovati organigram oziroma shematski prikaz skupine, v katero so vključene vse osebe skupine, ki so med seboj v razmerju obvladovanja. V organigramu morajo biti prikazane tudi osebe, ki so z osebami v skupini povezane preko udeležbe ali na drug način, kot je opredeljeno v 18. členu Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) V organigramu iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasno razvidne povezave med osebami v skupini, ki prikazujejo neposredno in posredno imetništvo v kapitalu in glasovalnih pravicah ali drug način povezave med njimi.
(3) Dodatno morajo biti v organigramu iz prvega odstavka tega člena razvidni:
(a) subjekti, ki ne spadajo v obseg bonitetne konsolidacije, kot jih določa 18. člen Uredbe (EU) št. 575/2013 in
(b) subjekti, ki so na podlagi 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije.
3. POROČANJE V ZVEZI Z BANČNO SKUPINO
4. člen
(poročilo o sestavi bančne skupine)
(1) Banka mora Banki Slovenije posredovati poročilo o sestavi bančne skupine zaradi presoje, ali in v kakšnem obsegu je bančna skupina predmet konsolidiranega nadzora po določbah ZBan-2 oziroma Uredbe (EU) št. 575/2013.
(2) Poročilo o sestavi bančne skupine mora vsebovati seznam vseh subjektov, ki spadajo v obseg bonitetne konsolidacije in informacije o teh subjektih iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Informacije o subjektih v bančni skupini morajo za vsak posamezni subjekt, vključno z nadrejeno osebo v skupini, obsegati:
(a) podatke, ki so opredeljeni v točkah od (b) do (h) ter (j) do (p) odstavka 124 dela 2 Priloge V Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1; v nadaljevanju ITS za nadzorniško poročanje), pri tem pa se za podatke iz točk (j) in (k) ločeno navede neposredni in posredni delež, ki skupaj predstavljata končni delež v kapitalu in glasovalnih pravicah relevantnih subjektov;
(b) vrsto dejavnosti, ki jo subjekt opravlja (npr. šifra dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti ter opis dejavnosti, ki jo subjekt dejansko opravlja);
(c) seznam drugih subjektov, ki imajo kvalificirani delež v tem subjektu;
(d) člane organov subjekta (organe vodenja in nadzora), navedbo njihovega morebitnega članstva v organih vodenja in nadzora drugih subjektov, vključno z dejavnostjo drugih subjektov;
(e) navedbo organa, pristojnega za izvajanje nadzora nad posameznim subjektom;
(f) navedbo, ali se opravlja revizijski pregled v subjektu in naziv revizijske družbe;
(g) seznam najpogostejših poslov, ki jih subjekt opravlja za nadrejeno osebo v skupini ter druge subjekte v bančni skupini;
(h) morebitne dodatne informacije, potrebne za pregled nad strukturo skupine in povezavami v bančni skupini.
(4) V poročilu o sestavi bančne skupine iz drugega odstavka tega člena je potrebno zahtevane informacije ločeno prikazati za vse subjekte, ki so na podlagi 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije, ter hkrati navesti tudi oznako razloga izključitve in utemeljitev, da razlogi za izključitev še vedno obstajajo. Za subjekte, ki so izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka ter točke (b) drugega odstavka 19. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, se za vsak subjekt posebej navede še njihov znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk.
(5) Banki, ki je zavezana k poročanju o kapitalu, kapitalskih zahtevah ter finančnih informacijah na konsolidirani podlagi v skladu z ITS za nadzorniško poročanje in banki iz 22. člena Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15; v nadaljevanju sklep o poslovnih knjigah), ki je zavezana k predložitvi informacij iz točke (c) in (d) prvega odstavka 24. člena sklepa o poslovnih knjigah, za namen poročila o sestavi bančne skupine iz drugega odstavka tega člena ni potrebno predložiti podatkov iz točke (a) tretjega odstavka tega člena.
5. člen
(referenčni datum poročanja in rok za predložitev poročil)
(1) Banka predloži organigram iz 3. člena tega sklepa ter poročilo o bančni skupini iz 4. člena tega sklepa po stanju referenčnega datuma letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje, in sicer do datuma predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka obvesti Banko Slovenije o vsaki spremembi v strukturi skupine in drugih dejstvih, ki so pomembna za nadzor na konsolidirani podlagi, najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka spremembe.
4. NAČIN POROČANJA
6. člen
(splošno)
Banka poroča Banki Slovenije v skladu s tem sklepom v papirnati obliki na naslov: Banka Slovenije, Sektor Nadzor, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(uporaba določb sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 97/10 in 60/13).
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2015
dr. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije