Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2015 z dne 31. 8. 2015

Kazalo

2627. Sklep o uporabi Smernic o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije, stran 7493.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o uporabi Smernic o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) dne 23. julija 2015 objavil Smernice o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo minimalni okvir kazalnikov, ki jih morajo institucije vključiti v načrt sanacije po naslednjih kategorijah: kazalniki kapitala, likvidnosti, dobičkonosnosti, kakovosti sredstev ter tržni in makroekonomski kazalniki, ki služijo za namen ustrezne in pravočasne izvedbe ukrepov iz načrta sanacije.
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), kadar morajo izpolnjevati obveznosti iz poglavja 6.7. ZBan-2 in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju banke), kadar morajo izpolnjevati obveznosti iz poglavja 6.7. ZBan-2 v zvezi s pripravo načrta sanacije in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke, ki morajo izpolnjevati obveznosti iz poglavja 6.7. ZBan-2, pri pripravi načrta sanacije v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. avgusta 2015
dr. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije