Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2367. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, stran 6594.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
1. člen
V Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13) se četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ta uredba ne uporablja za rastlinske odpadke in živinska gnojila, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost ali digestat uporabi na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva.«.
2. člen
V 3. členu se v 24. točki besedilo »v zaprtem prostoru« nadomesti z besedilom »na pokritem prostoru«.
3. člen
V enajstem odstavku 11. člena se črta beseda »odprtem«.
V dvanajstem odstavku se črta beseda »odprtem«.
4. člen
V osmem odstavku 12. člena se črta beseda »odprto«.
V devetem odstavku se povsod črta beseda »odprtem«.
5. člen
Za četrtim odstavkom 19. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Rok za odgovor na pritožbo je osem dni od prejema pritožbe.«.
6. člen
V drugem odstavku 26. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. za potrebe izdelave strokovne ocene iz petega odstavka 23. člena te uredbe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Analiza tal iz drugega odstavka tega člena vsebuje najmanj podatke o vsebnosti kemijskih onesnaževal iz priloge 3 te uredbe, če gre za analizo tal iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena.«.
7. člen
V prilogi 1 se v tabeli 1 v stolpcu »Opombe« pod številko biološko razgradljivih odpadkov 20 01 39 besedilo »po standardu ISO 15985, ISO 11734 ali ISO« nadomesti z besedilom »po standardu ISO 15985, ISO 11734 ali ISO 14853«.
8. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
9. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
10. člen
V prilogi 5 se v tabeli v prvi vrstici drugega stolpca besedilo »Mejna vrednost letnega vnosa v g/ha na leto« nadomesti z besedilom »[g/ha] v dveh letih«.
11. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
12. člen
Priloga 7 se nadomesti z novo prilogo 7, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2550-0083
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti