Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2365. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, stran 6589.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom Sveta 2013/183/SZVP z dne 22. aprila 2013 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2010/800/SZVP (UL L št. 111, 23. 4. 2013, str. 52), zadnjič spremenjenim s Sklepom Sveta 2014/700/SZVP z dne 8. oktobra 2014 o spremembi Sklepa 2013/183/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 293 z dne 9. 10. 2014, str. 34; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2013/183/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 88, 29. 3. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1059/2014 z dne 8. oktobra 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 293 z dne 9. 10. 2014, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 329/2007/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano:
a) v Demokratično ljudsko republiko Korejo (v nadaljnjem besedilu: DLRK) neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z opremo za balistično zaščito ter so namenjena izključno za zaščito osebja Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in njenih držav članic v DLRK, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne, ali zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi;
b) iz DLRK naročati blago iz prejšnje točke ne glede na to, ali je po poreklu iz DLRK ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od i do k tega odstavka, ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam iz prilog I, II in III k Sklepu 2013/183/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz točke a prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, ustanovljen na podlagi dvanajstega odstavka resolucije Varnostnega sveta 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu: odbor), za vsak primer posebej ugotovi, da je potovanje upravičeno s potrebo po humanitarni pomoči, vključno z verskimi dolžnostmi, ali kadar sklene, da bi taka izjema kako drugače prispevala k ciljem navedene resolucije ali resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1874 (2009), 2087 (2013) in 2094 (2013).
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
a) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
b) kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) ali katere pokroviteljica je OZN,
c) na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
d) kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(4) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(5) Izjeme od ukrepov iz točke b prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
a) nujnimi humanitarnimi potrebami,
b) udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Evropska unija ali gosti država članica, ki predseduje OVSE, na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v DLRK.
(6) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(7) Ukrep iz točke c prvega odstavka tega člena se ne uporablja pri tranzitu predstavnikov vlade DLRK, ki potujejo na sedež OZN zaradi izvajanja dejavnosti OZN.
(8) O odobritvi izjem iz tega člena odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s četrtim in šestim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje.
(9) Kadar se na podlagi tretjega, petega in sedmega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) V skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 329/2007/ES so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
a) ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj in tehnologijo, za izvajanje prvega odstavka 3.c člena in prvega odstavka 5. člena Uredbe 329/2007/ES v delu, ki se nanaša na odstopanje od točke a prvega odstavka 2. člena ali točke a prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES in prilogami I, Ia in Ib Uredbe 329/2007/ES,
b) ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje prvega odstavka 5. člena Uredbe 329/2007/ES v delu, ki se nanaša na odstopanje od točke b prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES, 7. člen in 8. člen Uredbe 329/2007/ES,
c) ministrstvo, pristojno za obrambo, za izvajanje prvega odstavka 5. člena Uredbe 329/2007/ES, kar zadeva vojaško blago in tehnologijo,
d) Banka Slovenije za izvajanje 9. člena Uredbe 329/2007/ES in
e) ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje prvega odstavka 10. člena in točko d) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES.
(2) V zvezi z izvajanjem Uredbe 329/2007/ES po prvi alineji prvega odstavka tega člena se:
a) pojmi »prodaja, dobava, prenos ali izvoz« iz prvega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES štejejo za »izvoz« v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29. 5. 2009, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES) in Zakonom o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10, v nadaljnjem besedilu: ZNIBDR);
b) v skladu z Uredbo 329/2007/ES za izdajo dovoljenj smiselno uporablja postopek s predhodnim mnenjem Komisije za nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo ter obveznosti poročanja in vodenja registrov, ki so urejene z Uredbo 428/2009/ES, ZNIBDR in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 329/2007/ES objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k Uredbi 329/2007/ES.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev ali drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne, ali zavestno ali namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi (točka a prvega odstavka 2. člena te uredbe);
b) iz DLRK naroča blago iz prejšnje točke ne glede na to, ali je po poreklu iz DLRK ali ne (točka b prvega odstavka 2. člena te uredbe).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v DLRK ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES, ne glede na to, ali je po poreklu iz EU ali ne (točka a prvega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke a) prvega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES (točka b prvega odstavka 2. člena Uredbe 329/2007/ES);
c) v DLRK kupi ali uvozi ali iz DLRK odpelje blago in tehnologijo iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES ne glede na to, ali je zadevni izdelek po poreklu iz DLRK ali ne (tretji odstavek 2. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES:
a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK neposredno ali posredno zagotovi ali od nje pridobi tehnično pomoč ali zagotovi posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (UL C 107, 9. 4. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ali iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s skupnega seznama ali naštetega v prilogah I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES (točki a in c prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK neposredno ali posredno zagotavlja ali od nje pridobi financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama ali iz prilog I, Ia in Ib k Uredbi 329/2007/ES ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK ali za tamkajšnjo uporabo (točki b in d prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk a do d prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES (točka e prvega odstavka 3. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES:
a) sprejme ali zagotovi dostop do pristanišč na ozemlju EU plovilom, za katera obstaja utemeljena domneva, da prevažajo predmete, prepovedane z Uredbo 329/2007/ES, in ki so zavrnila pregled po tem, ko ga je odobrila njihova država zastave, ali ki plujejo pod zastavo DLRK in so zavrnila pregled (tretji odstavek 3.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je zaobiti prepoved iz tretjega odstavka 3.a člena Uredbe 329/2007/ES (sedmi odstavek 3.a člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če za plovila DLRK opravlja storitve oskrbovanja z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve, če imajo izvajalci storitev informacije, na podlagi katerih lahko utemeljeno domnevajo, da so na plovilih predmeti, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan v skladu z Uredbo 329/2007/ES, razen če so take storitve potrebne iz humanitarnih razlogov (3.b člen Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če zrakoplovom, za katere se utemeljeno domneva, da vsebujejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan z 2., 4. ali 4.a členom Uredbe 329/2007/ES, v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES ne prepove letenja čez ozemlje EU ali vzleta z ozemlja EU ali pristanka na njem (prvi odstavek 11.b člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža luksuzno blago iz priloge III k Uredbi 329/2007/ES (točka a 4. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke a 4. člena Uredbe 329/2007/ES (točka b 4. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če vladi DLRK, njenim javnim organom, korporacijam in agencijam, Centralni banki DLRK, osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali kateremu koli subjektu ali organu, ki je v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom:
a) neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža zlato, plemenite kovine in diamante iz priloge VII k Uredbi 329/2007/ES ne glede na to, ali imajo poreklo v EU ali ne (točka a prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) neposredno ali posredno kupuje, uvaža ali prevaža zlato, plemenite kovine in diamante iz priloge VII k Uredbi 329/2007/ES ne glede na to, ali ima zadevni predmet poreklo v DLRK ali ne (točka b prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES);
c) neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, povezano z blagom iz točk a in b prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES (točka c prvega odstavka 4.a člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če Centralni banki DLRK ali v njeno korist neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža novonatisnjene ali neizdane bankovce in kovance valute DLRK (4.b člen Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznujejo:
a) kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 16. člen Uredbe 329/2007/ES, če pri kreditni ali finančni instituciji s sedežem v DLRK ali pri kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES odpre nov bančni račun ali sklene nov korespondenčni bančni odnos ali z njo ustanovi novo skupno podjetje ali v DLRK odpre novo predstavništvo ali ustanovi novo podružnico ali hčerinsko družbo (točke od a do d prvega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 16. člen Uredbe 329/2007/ES, če vzdržuje korespondenčni bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v DLRK ali katero koli kreditno ali finančno institucijo iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES, če se na podlagi informacij utemeljeno domneva, da bi to lahko prispevalo k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, ali k drugim dejavnostim, prepovedanim s to uredbo ali Uredbo 329/2007/ES (točka e prvega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/ES);
c) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v imenu kreditne ali finančne institucije DLRK ali katere koli kreditne ali finančne institucije iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES ali zanjo sklene sporazum o odprtju predstavništva ali ustanovitvi podružnice ali hčerinske družbe v EU ali da dovoljenje za njihovo odprtje (točki a in b drugega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/ES);
d) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če predstavništvu, podružnici ali hčerinski družbi kreditne ali bančne institucije s sedežem v DLRK ali kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES da dovoljenje za začetek in izvajanje poslovne dejavnosti kreditnih institucij ali za katero koli drugo poslovno dejavnost, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, če predstavništvo, podružnica ali hčerinska družba ni delovala pred 19. februarjem 2013 (točka c drugega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/EU);
e) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če s strani katere koli kreditne ali finančne institucije iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES v kreditni ali finančni instituciji, za katero se uporablja 16. člen Uredbe 329/2007/ES, pridobi ali poveča lastniški delež ali kakršno koli drugo lastniško udeležbo (točka d drugega odstavka 5.a člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Če se kreditna ali finančna institucija ali pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog IV, V in Va k Uredbi 329/2007/ES, so v njihovi lasti ali jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo (prvi, drugi in drugi a odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz prilog IV, V in Va k Uredbi 329/2007/ES neposredno ali posredno da na razpolago kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (četrti odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 6 člena Uredbe 329/2007/ES (peti odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1500 do 500 000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če osebam, subjektom ali organom iz podtočk od i do v točke a 9.a člena Uredbe 329/2007/ES neposredno ali posredno proda ali od njih kupi državne obveznice ali obveznice z jamstvom države, izdane po 19. februarju 2013, ali če tem osebam zagotovi posredniške storitve, jim pomaga pri izdaji takih obveznic, zagotavlja oglaševanje ali druge storitve v zvezi s takimi obveznicami (točke od a do c 9.a člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, sprejetih na podlagi te uredbe in Uredbe 329/2007/ES, v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES ugodi kakršnemu koli zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:
a) določene osebe, subjekti ali organi s seznamov iz prilog IV in V k Uredbi 329/2007/ES;
b) katera koli druga oseba, subjekt ali organ v DLRK, vključno z vlado DLRK ter njenimi organi javne uprave, korporacijami in agencijami;
c) katera koli druga oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točk a) in b) ali v njihovem imenu (prvi odstavek 9.b člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 329/2007/ES, kot so podatki o zamrznitvi računov in zneskov v skladu s 6. členom Uredbe 329/2007/ES, pristojnemu organu, navedenemu na spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 329/2007/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek tega pristojnega organa Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 329/2007/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 10. člena Uredbe 329/2007/ES).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
19. člen
(1) Kreditna ali finančna institucija se, če pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES v nasprotju z Uredbo 329/2007/ES:
a) ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije, in ne zavrne izvedbe transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni (točka b prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES);
b) ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na zahtevo ne da na voljo nacionalnim organom (točka c prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES);
c) ne glede na prvi odstavek 3. člena in 6. člen Uredbe 329/2007/ES, kadar sumi ali ima utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja orožja, tega takoj ne sporoči enoti za finančni nadzor (točka d prvega odstavka 11.a člena Uredbe 329/2007/ES),
za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 1/08 in 34/10 – v nadaljnjem besedilu: ZPlaSS-A).
(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
IV. NADZOR
20. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 329/2007/ES po pooblastilih za zadeve iz stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski organi, finančna uprava, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljata nadzor iz prejšnjega stavka inšpekcijski organ, pristojen za obrambo, in finančna uprava, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa inšpekcijski organ, pristojen za notranje zadeve, in finančna uprava.
(2) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekrške po tej uredbi ali so nastali s storitvijo prekrška iz te uredbe, se smejo odvzeti.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe in Uredbe 329/2007/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Za nadzor nad izvajanjem 11.a člena Uredbe 329/2007/ES se uporabljajo določbe ZPlaSS-A.
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 7. marca 2013 (Uradni list RS, št. 20/13).
22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-36/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-1811-0095
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti