Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2364. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, stran 6587.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom Sveta 2010/788/SZVP z dne 20. decembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/369/SZVP (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 30), zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Sveta 2014/862/SZVP z dne 1. decembra 2014 o izvajanju Sklepa 2010/788/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (UL L 346 z dne 2. 12. 2014, str. 36) (v nadaljnjem besedilu: Sklep 2010/788/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve določb:
– Uredbe Sveta (ES) št. 889/2005 z dne 13. junija 2005 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov glede Demokratične republike Kongo in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1727/2003 (UL L št. 152 z dne 15. 6. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 270/2014 z dne 17. marca 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2005 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov glede Demokratične republike Kongo (UL L št. 79 z dne 18. 3. 2014, str. 34) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2005/ES), in
– Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (UL L št. 193 z dne 23. 7. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1275/2014 z dne 1. decembra 2014 o izvajanju prvega in četrtega odstavka 9. člena Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo (UL L št. 346 z dne 2. 12. 2014, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1183/2005/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano vsem nevladnim subjektom in posameznikom, ki delujejo na ozemlju Demokratične republike Kongo (v nadaljnjem besedilu: DR Kongo), neposredno ali posredno dobavljati, prodajati ali prenašati oborožitev in s tem povezanega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali je to blago po poreklu iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od i do k tega odstavka, ali z njo.
(3) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da to vnaprej odobri pristojni organ, ne uporablja za dobavo, prodajo ali prenos:
– oborožitve in s tem povezanega materiala vseh vrst, namenjenega izključno za podporo misije Organizacije združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) v DR Kongo ali za uporabo v njej ali za podporo ali uporabo regionalne skupine Afriške unije za posredovanje;
– zaščitnih oblačil, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v DR Kongo za lastno uporabo začasno uvozili uslužbenci OZN, predstavniki medijev ter delavci na področju humanitarne in razvojne pomoči in njihovo spremno osebje;
– nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za humanitarno in zaščitno uporabo, ali za zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja, povezanega s tako nesmrtonosno opremo.
(3) O dobavah iz drugega odstavka tega člena se odloča za vsak primer posebej, pri čemer se pri tem v celoti upoštevajo merila, opredeljena v Skupnem stališču Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L št. 335 z dne 13. 2. 2008, str. 99), ter se o tem predhodno uradno obvesti Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z osmim odstavkom resolucije Varnostnega sveta OZN 1533 (2004) (v nadaljnjem besedilu: odbor za sankcije).
(4) Republika Slovenija lahko zahteva ustrezno zaščito pred morebitno zlorabo dovoljenj, izdanih na podlagi drugega odstavka tega člena, in po potrebi sprejme ukrepe za vrnitev dobavljene oborožitve in sorodnega materiala.
(5) Pristojni organ iz drugega odstavka 2. člena te uredbe v Republiki Sloveniji je Ministrstvo za zunanje zadeve.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam iz priloge k Sklepu 2010/788/SZVP.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se ne uporablja, kadar odbor za sankcije:
– vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da je tak vstop ali tranzit utemeljen iz humanitarnih razlogov, vključno z verskimi obveznostmi;
– ugotovi, da bi taka izjema pospešila uresničevanje ciljev vzpostavitve miru, nacionalne sprave v DR Kongo in stabilnosti na tem območju iz ustreznih resolucij Varnostnega sveta OZN;
– vnaprej in za vsak primer posebej odobri tranzit posameznikov, ki se vračajo na ozemlje države, katere državljani so, ali ki sodelujejo pri prizadevanjih za zagotovitev sojenja storilcem hudih kršitev človekovih pravic ali kršilcem mednarodnega humanitarnega prava;
– ugotovi, da je tak vstop ali tranzit potreben za potek sodnega postopka.
(3) Kadar se na podlagi prejšnjega odstavka osebam, ki jih je določil odbor za sankcije, dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Za izvajanje 3. člena Uredbe 889/2005/ES je v Republiki Sloveniji pristojno ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, ali ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s prvim odstavkom 6.a člena Uredbe 889/2005/ES objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi k Uredbi 889/2005/ES.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če nevladnim subjektom in posameznikom, ki delujejo na ozemlju DR Kongo, neposredno ali posredno dobavlja, prodaja ali prenaša oborožitev in s tem povezan material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli za navedeno, ne glede na to, ali je to blago po poreklu iz EU ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 889/2005/ES:
a) kateremu koli nevladnemu subjektu ali osebi, ki deluje na ozemlju DR Kongo, neposredno ali posredno zagotavlja tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi (točka a prvega odstavka Uredbe 889/2005/ES);
b) kateremu koli nevladnemu subjektu ali osebi, ki deluje na ozemlju DR Kongo, neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, ki vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi s prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom oborožitve in s tem povezanega materiala, ali za kakršno koli dodeljevanje, prodajo, zagotavljanje ali prenos s tem povezane tehnične pomoč in drugih storitev (točka b prvega odstavka Uredbe 889/2005/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij, navedenih v točkah a in b tega odstavka (točka c prvega odstavka Uredbe 889/2005/ES).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz priloge I k Uredbi 1183/2005/ES, so v njihovi lasti ali jih imajo te osebe, subjekti ali organi (prvi odstavek 2. člena Uredbe 1183/2005/ES);
b) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz priloge I k Uredbi 1183/2005/ES neposredno ali posredno da na razpolago ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 1183/2005/ES);
c) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 1183/2005/ES (tretji odstavek 2. člena Uredbe 1183/2005/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti ter v določbe 284. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 1183/2005/ES, kot so podatki o zamrznitvi računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 1183/2005/ES, pristojnim organom, navedenim v prilogi II k Uredbi 1183/2005/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 6. člena Uredbe 1183/2005/ES);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi II k Uredbi 1183/2005/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 6. člena Uredbe 1183/2005/ES).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
9. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe ter Uredbe 889/2005/ES in Uredbe 1183/2005/ES po pooblastilih za zadeve iz stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski organi, finančna uprava, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljata nadzor iz prejšnjega stavka inšpekcijski organ, pristojen za obrambo, in finančna uprava, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa inšpekcijski organ, pristojen za notranje zadeve, in finančna uprava.
(2) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekrške po tej uredbi ali so nastali s storitvijo prekrška iz te uredbe, se smejo odvzeti.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb te uredbe ter Uredbe 889/2005/ES in Uredbe 1183/2005/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo z dne 2. decembra 2005 (Uradni list RS, št. 108/05).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-37/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-1811-0088
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti