Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2362. Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, stran 6556.

  
Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa program strokovnega usposabljanja, preverjanje znanja, način in postopek za izdajo pooblastila o usposobljenosti za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) ter način vodenja evidence izdanih pooblastil o usposobljenosti.
(2) Ta uredba se uporablja za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike, razen če je s to uredbo drugače določeno.
II. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE ZNANJA
2. člen
(organiziranje strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja)
(1) Strokovno usposabljanje in preverjanje znanja za nadzornika organizira ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), neposredno ali drug pooblaščeni izvajalec ministrstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(2) Izvajalec skrbi za:
1. organizacijo strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja,
2. pripravo in objavo časovnega razporeda za opravljanje strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja,
3. opravljanje administrativno-tehničnega dela za izvajalce in izpitnih komisij iz 10. člena te uredbe,
4. zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev ter opreme za izvajalce strokovnega usposabljanja in izpitnih komisij iz 10. člena te uredbe,
5. spremljanje in usklajevanje dela izvajalcev in izpitnih komisij iz 10. člena te uredbe ter
6. nemoten potek preverjanja znanja.
3. člen
(program strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja)
(1) Program strokovnega usposabljanja je sestavljen iz naslednjih področij:
1. temeljna načela ohranjanja narave;
2. zgodovina varstva narave;
3. varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
4. organiziranost na področju varstva narave v Republiki Sloveniji;
5. splošno poznavanje zavarovanih območij v Republiki Sloveniji in posameznega zavarovanega območja;
6. neposredni nadzor v naravi;
7. sodelovanje s prekrškovnimi organi in osnove inšpekcijskega postopka;
8. naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki.
(2) Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi podrobnejše vsebine programa iz prejšnjega odstavka, seznam strokovne literature, predpisov in katalog vprašanj za preverjanje znanja.
(3) Ministrstvo skrbi za sprotno posodabljanje vsebin iz prejšnjega odstavka.
(4) V okviru strokovnega usposabljanja se izvaja tudi dopolnilno izpopolnjevanje, ki se izvede ob bistvenih spremembah predpisov iz drugega odstavka tega člena.
4. člen
(izvedba strokovnega usposabljanja)
(1) Za področja iz 1. do 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko strokovno usposablja oseba, ki ima:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ter
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti, varstva naravnih vrednot ali varstva naravnih dobrin.
(2) Seznam oseb iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za ohranjanje narave, izmed oseb, zaposlenih na ministrstvu, oseb, zaposlenih pri upravljavcih zavarovanih območjih, oziroma zunanjih strokovnjakov.
(3) Za izvedbo strokovnega usposabljanja kandidatov za področje iz 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena je pristojna organizacijska enota Generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje po programu za to področje.
5. člen
(prijava na strokovno usposabljanje)
(1) Ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh naziv izvajalca in časovni razpored izvedbe strokovnega usposabljanja najmanj šest tednov pred predvideno izvedbo strokovnega usposabljanja ter določi rok za prijavo.
(2) Na strokovno usposabljanje kandidata za nadzornika (v nadaljnjem besedilu: kandidat) prijavi pravna oseba, ki v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, zagotavlja neposredni nadzor v naravi (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba), ali se kandidat prijavi sam.
(3) Prijava na strokovno usposabljanje mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča, in
4. stopnja in vrsta izobrazbe.
(4) Prijava iz prejšnjega odstavka se pošlje pisno po pošti ali na elektronski naslov izvajalca.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za dopolnilno strokovno izpopolnjevanje.
6. člen
(trajanje strokovnega usposabljanja)
(1) Strokovno usposabljanje obsega največ 44 ur.
(2) Strokovno usposabljanje traja največ osem ur na dan.
(3) Vsakokratno dopolnilno strokovno izpopolnjevanje lahko obsega največ 20 ur.
7. člen
(preverjanje znanja)
(1) Strokovna usposobljenost kandidata za področja iz programa strokovnega usposabljanja iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se ugotovi s preverjanjem znanja.
(2) Kraj, datum in uro preverjanja znanja določi izvajalec najmanj šest tednov prej ter o tem obvesti kandidata.
8. člen
(pogoj za kandidata, ki se želi prijaviti k preverjanju znanja)
Kandidat za nadzornika se mora pred prijavo k preverjanju znanja iz 9. člena te uredbe udeležiti strokovnega usposabljanja iz 8. točke prvega odstavka 3. člena te uredbe.
9. člen
(prijava k preverjanju znanja)
(1) Kandidata prijavi k preverjanju znanja pravna oseba, s katero ima kandidat sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo ustrezno pogodbo za naravovarstvenega ali prostovoljnega nadzornika ali takšno pogodbo namerava skleniti, ali pa se kandidat prijavi sam.
(2) Prijava k preverjanju znanja mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča,
4. stopnja in vrsta izobrazbe,
5. naziv in naslov pravne osebe, s katero ima kandidat sklenjeno pogodbo ali jo namerava skleniti,
6. ali namerava opravljati delo kot naravovarstveni nadzornik ali kot prostovoljni nadzornik,
7. datum uspešno opravljenega preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, če ga je opravil.
(3) Prijavo k preverjanju znanja je treba vložiti pri izvajalcu najmanj dva tedna pred objavljenim terminom za preverjanje znanja. Prijava se pošlje pisno po pošti ali na elektronski naslov izvajalca.
(4) Kandidat se lahko odjavi od preverjanja znanja najpozneje tri dni pred preverjanjem znanja, sicer se šteje, da preverjanja znanja ni opravil.
(5) Izvajalec zahteva od kandidata dopolnitev prijave iz drugega odstavka tega člena, če je ta nepopolna. Če v osmih dneh od posredovanja zahteve za dopolnitev kandidat ne dopolni prijave, se šteje, da se kandidat na preverjanje znanja ni prijavil.
(6) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne opravlja preverjanja znanja ali če od njega odstopi, se šteje, da preverjanja znanja ni opravil.
10. člen
(izpitna komisija)
(1) Za vsakokratno preverjanje znanja izvajalec določi izpitno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov, od katerih je eden predsednik izpitne komisije.
(2) Član izpitne komisije mora:
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti, varstva naravnih vrednot ali varstva naravnih dobrin ali
– izobrazbo pravne smeri, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, ter najmanj pet let delovnih izkušenj s pravnega področja.
(3) Način dela izpitne komisije se lahko podrobneje uredi s poslovnikom.
11. člen
(potek preverjanja znanja)
(1) Preverjanje znanja se opravlja ustno in lahko traja največ 30 minut.
(2) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilnost poteka preverjanja znanja.
12. člen
(ocena uspeha)
(1) Uspeh kandidata ocenjuje izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(2) Preverjanje znanja opravi kandidat, ki je prejel oceno »uspešno«, če doseže najmanj 30 odstotkov možnih točk za vsak sklop vprašanj in skupaj najmanj 60 odstotkov vseh možnih točk.
(3) Kandidatu, ki doseže skupaj najmanj 60 odstotkov vseh možnih točk in le iz enega sklopa vprašanj doseže manj kot 30 odstotkov točk, se zastavi dodatno ustno vprašanje iz sklopa vprašanj, kjer je dosegel manj kot 30 odstotkov točk. Preverjanje znanja uspešno opravi, če pri dodatnem vprašanju doseže vsaj polovico točk.
13. člen
(ponovno opravljanje preverjanja znanja)
(1) Kandidat, ki ni uspešno opravil preverjanja znanja, ga lahko ponovno opravlja.
(2) Kraj, datum in uro ponovnega opravljanja preverjanja znanja določi izvajalec na način in po postopku iz 7. člena te uredbe.
14. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnik o poteku ustnega preverjanja znanja (v nadaljnjem besedilu: zapisnik) piše član izpitne komisije, ki ga določi predsednik izpitne komisije.
(2) V zapisnik se vpišejo: osebni podatki kandidata, sestava izpitne komisije, datum in kraj opravljanja preverjanja znanja, zastavljena vprašanja in navedba, ali je kandidat preverjanje znanja opravil uspešno ali neuspešno, ter ime zapisnikarja.
(3) Zapisnik podpišejo vsi člani izpitne komisije.
III. POOBLASTILO O USPOSOBLJENOSTI ZA NADZORNIKA
15. člen
(pooblastilo o usposobljenosti za nadzornika)
(1) Kandidatu za naravovarstvenega nadzornika, ki je preverjanje znanja po tej uredbi uspešno opravil, se izda pooblastilo o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Kandidatu za prostovoljnega nadzornika, ki je preverjanje znanja uspešno opravil, se izda pooblastilo o usposobljenosti za prostovoljnega nadzornika na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Prostovoljni nadzornik, ki želi pridobiti pooblastilo o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika, mora uspešno opraviti preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
16. člen
(evidenca izdanih pooblastil za nadzornika)
(1) Ministrstvo vodi evidenco izdanih pooblastil za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi elektronsko.
(3) Podatki iz evidence iz prvega odstavka tega člena se hranijo trajno.
IV. PLAČILO STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN PREVERJANJA ZNANJA
17. člen
(plačilo strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja)
(1) Strokovno usposabljanje, preverjanje znanja in dopolnilno strokovno izpopolnjevanje je za kandidate oziroma nadzornike brezplačno ter se financira iz sredstev državnega proračuna.
(2) Stroške prvega ponovnega in nadaljnjih ponovnih opravljanj preverjanja znanja za nadzornika krije kandidat sam.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(veljavnost pooblastil o usposobljenosti)
Pooblastila o usposobljenosti, izdana do uveljavitve te uredbe na podlagi Uredbe o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Uradni list RS, št. 30/03), se štejejo za pooblastila o usposobljenosti za nadzornika v skladu s to uredbo.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Uradni list RS, št. 30/03).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2550-0019
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 
Slika 1
Slika 2

AAA Zlata odličnost