Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2361. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D), stran 6554.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-22
Ljubljana, dne 23. julija 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ZPNB-D)
1. člen
V Zakonu o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 97/10) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Embalažo za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi odobri organ, pristojen za jedrsko varnost, ali organizacija, ki jo določi ta organ.«.
V šestem odstavku se besedilo »Minister, pristojen za okolje« nadomesti z besedilom »Organ, pristojen za jedrsko varnost«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Minister, pristojen za okolje« nadomesti z besedilom »Organ, pristojen za jedrsko varnost«.
3. člen
V 9. členu se besedilo »obvestiti ministra, pristojnega za okolje« nadomesti z besedilom »obvesti organ, pristojen za jedrsko varnost«.
4. člen
Osma alineja 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– so tovorki ustrezno zavarovani proti premikanju,«.
5. člen
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »natovarjanje ali raztovarjanje« nadomesti z besedilom »pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, katerih dejavnost obsega prevoz manjših količin nevarnega blaga in nevarnega blaga v omejenih ali izvzetih količinah v skladu s predpisi iz 3. člena tega zakona po cesti ali železnici, ali pa s temi prevozi povezano pakiranje, nakladanje ali razkladanje, ni treba imenovati svetovalca.«.
6. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Minister, pristojen za promet, predpiše podrobnejše naloge svetovalca.«.
7. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(strokovno usposabljanje svetovalcev)
Strokovno usposabljanje svetovalcev se opravlja po programu in zahtevah, ki so določene v predpisih iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega zakona. Preverjanje in potrjevanje strokovne usposobljenosti svetovalcev potekata po določbah predpisov, ki urejajo področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer za nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja varnostnega svetovanja za prevoz nevarnega blaga.«.
8. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Strokovno usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, se opravlja po programu in zahtevah, ki so določene v predpisih iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega zakona. Preverjanje in potrjevanje strokovne usposobljenosti oseb lahko potekata po določbah predpisov, ki urejajo področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer za nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja izvajanja prevoza nevarnega blaga (operater).«.
9. člen
Peta alineja 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– so tovorki ustrezno zavarovani proti premikanju,«.
10. člen
Za četrtim odstavkom 35. člena se dodajo novi peti do deveti odstavek, ki se glasijo:
»(5) Pooblaščena organizacija iz prejšnjega odstavka, ki izvaja redne in vmesne preglede ter preglede za izdajo certifikata o ustreznosti vozila v skladu s predpisom iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, izkazuje usposobljenost z veljavno akreditacijo za kontrolo v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, ki se nanaša na opravljanje navedenih pregledov.
(6) Ministrstvo, pristojno za promet, vodi evidenco izdanih potrdil (certifikatov), ki jih izdajo pooblaščene organizacije iz četrtega odstavka tega člena, v elektronski obliki. Evidenca vsebuje podatke, ki morajo biti vneseni v potrdilo (certifikat) na podlagi predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, in sicer identifikacijske in tehnične podatke o vozilu, vrsti opravljenih pregledov, veljavnosti pregleda ter pooblaščeni organizaciji, ki je opravila pregled. Podatke v evidenco vpisujejo pooblaščene organizacije iz prejšnjega odstavka, ki postopek pregleda vozila začnejo z vnosom podatkov o vozilu v evidenco in ga končajo z izpisom potrdila (certifikata) iz evidence.
(7) Pooblaščena organizacija mora izvajati preglede ustreznosti vozil v skladu z določbami tega člena in predpisi iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. Če pooblaščena organizacija ne izvaja pregledov ustreznosti vozil v skladu z navedenimi določbami, lahko minister, pristojen za promet, na predlog organa, pristojnega za nadzor, začasno odvzame pooblastilo za obdobje treh mesecev. Če pooblaščena organizacija v roku enega leta po poteku začasnega odvzema pooblastila ponovno ne izvaja pregledov ustreznosti vozil v skladu z navedenimi določbami, minister, pristojen za promet, trajno odvzame pooblastilo.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena minister, pristojen za promet, odvzame pooblastilo, če pooblaščena organizacija ne izpolnjuje več pogojev iz petega odstavka tega člena. Pooblaščena organizacija mora ministrstvo, pristojno za promet, obveščati o morebitnih spremembah v obsegu akreditacije najpozneje v 15 dneh po spremembi.
(9) Minister, pristojen za promet, na podlagi javnega razpisa določi pooblaščene organizacije iz četrtega odstavka tega člena. Pooblastilo izda minister z odločbo v upravnem postopku na zahtevo stranke organizaciji, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena in predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega zakona.«.
11. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(strokovno usposabljanje voznikov)
(1) Strokovno usposabljanje voznikov se opravlja po programu in zahtevah, ki so določene v predpisu iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. Strokovnost predavateljev se dokazuje z izpolnjevanjem pogojev za članstvo v izpitni komisiji za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije s področja izvajanja prevoza nevarnega blaga (operater).
(2) Strokovno usposabljanje voznikov iz prejšnjega odstavka izvajajo organizacije, ki jih na podlagi javnega razpisa določi minister, pristojen za promet. Pooblastilo izda minister z odločbo v upravnem postopku, če organizacija izpolnjuje pogoje, določene v predpisu iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, v odločbi pa določi pogoje, pod katerimi se mora izvajati strokovno usposabljanje. Pooblaščene organizacije, ki izvajajo strokovno usposabljanje voznikov, kandidatom, ki izpolnijo vse predpisane zahteve, izdajo certifikat o usposobljenosti v skladu s predpisom iz prvega odstavka 3. člena tega zakona.
(3) Pooblaščena organizacija iz prejšnjega odstavka mora izvajati strokovno usposabljanje v skladu z določbami tega člena, izdanim pooblastilom in predpisi iz prvega odstavka 3. člena tega zakona.
(4) Minister, pristojen za promet, lahko na podlagi predloga organa, pristojnega za nadzor, začasno odvzame pooblastilo za obdobje treh mesecev, če pooblaščena organizacija ne izvaja strokovnega usposabljanja v skladu s prejšnjim odstavkom, in sicer:
– če strokovnega usposabljanja ne izvaja po predpisanem programu ali ga ne izvede v celoti,
– če strokovno usposabljanje izvajajo osebe, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– če strokovno usposabljanje ni izvedeno v skladu z izdanim pooblastilom.
(5) Če pooblaščena organizacija v roku enega leta po poteku začasnega odvzema pooblastila ponovno ne izvaja strokovnega usposabljanja v skladu s tretjim odstavkom tega člena, minister, pristojen za promet, na predlog organa, pristojnega za nadzor, trajno odvzame pooblastilo.
(6) Preizkus znanja voznikov o usposobljenosti v skladu s predpisi iz prvega odstavka 3. člena tega zakona opravlja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za promet. Člani komisije morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni za članstvo v izpitni komisiji, kot so določeni za področje izvajanja prevoza nevarnega blaga (operater) s predpisi o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ali imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri pripravi predpisov s področja prevozov nevarnega blaga oziroma preverjanju pogojev za izdajo pooblastil na podlagi tega zakona. Minister, pristojen za promet, določi stroške dela komisije z aktom o imenovanju komisije.
(7) Komisija iz prejšnjega odstavka deluje v skladu s poslovnikom, v katerem določi način dela komisije. Komisija sprejme poslovnik s soglasjem večine članov.«.
12. člen
V tretjem odstavku 38. člena se besedi »notranje zadeve« nadomestita z besedo »promet«.
13. člen
V 52. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je pristojni organ po predpisih iz 3. člena tega zakona za radioaktivne in jedrske snovi organ, pristojen za jedrsko varnost, če v tem zakonu ni določeno drugače.
(4) Pristojni organ iz prejšnjega odstavka za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, je organ, pristojen za varstvo pred sevanji.«.
14. člen
Tretji odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri vnosu nevarnega blaga na carinsko območje Evropske unije ali iznosu z njega, pri postopkih za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe nevarnega blaga ter v okviru finančnega nadzora na cesti nadzoruje izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdane izvršilne predpise organ, pristojen za carinske zadeve.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu, nadzoruje tudi inšpekcija, pristojna za področje prometa, in sicer nadzoruje izvajanje določb prvega odstavka 3. člena (razen določb, ki se nanašajo na zahteve za izdelavo in preizkušanje embalaže), 18., 19., 27., 28., 29. in prvega odstavka 31. člena ter določb IV. poglavja (razen določb četrtega do šestega odstavka 37. člena, 38., 39. in 41. člena) tega zakona.«.
15. člen
V 54. členu se doda podnaslov člena »(prekrški)«.
V 36. točki prvega odstavka se beseda »policiji« nadomesti z besedilom »ministrstvu, pristojnemu za promet,«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki kot pooblaščena organizacija izvaja preglede in izdaja potrdila (certifikate) v nasprotju s 35. členom tega zakona ali ne izvaja strokovnega usposabljanja voznikov v skladu s 37. členom tega zakona.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane sedmi odstavek, se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Z globo 400 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Minister, pristojen za promet, v petih letih od uveljavitve tega zakona določi pooblaščene organizacije za preglede ustreznosti vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajo potrdil (certifikatov) v skladu z devetim odstavkom 35. člena zakona.
(2) Pooblastila, ki so bila do uveljavitve tega zakona izdana organizacijam za opravljanje pregledov ustreznosti vozil za prevoz nevarnega blaga in izdajo potrdil (certifikatov), veljajo do določitve pooblaščenih organizacij v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, vzpostavi evidenco izdanih potrdil (certifikatov) najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. Pooblaščena organizacija iz četrtega odstavka 35. člena zakona začne vnašati podatke v evidenco iz novega šestega odstavka 35. člena zakona in jo uporabljati za izpis potrdil (certifikatov) v treh mesecih od vzpostavitve evidence.
17. člen
(1) Minister, pristojen za promet, v petih letih od uveljavitve tega zakona določi pooblaščene organizacije za izvajanje strokovnega usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga in izdajo certifikatov o usposobljenosti iz drugega odstavka 37. člena zakona.
(2) Pooblastila, ki so bila do uveljavitve tega zakona izdana organizacijam za izvajanje strokovnega usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga, preverjanja usposobljenosti in izdajo certifikatov o usposobljenosti, veljajo do določitve pooblaščenih organizacij iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri odvzemu pooblastil pooblaščenim organizacijam na podlagi sedmega odstavka 35. člena ter četrtega in petega odstavka 37. člena zakona se upoštevajo kršitve, ki so bile storjene po uveljavitvi tega zakona.
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-01/15-5/12
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EPA 476-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti