Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2360. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1E), stran 6551.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-18
Ljubljana, dne 23. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH (ZV-1E)
1. člen
V Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) se v 4. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Opravljanje posameznih upravnih nalog varstva voda, urejanja voda in odločanja o rabi voda ter upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč v pristojnosti države se organizira v izpostavah organa v sestavi ministrstva, pristojnega za opravljanje posameznih nalog upravljanja voda.«.
2. člen
Deveti odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za razpolaganje z vodnimi in priobalnimi zemljišči, ki jim je prenehal status naravnega vodnega javnega dobra, pridobivanje vodnih in priobalnih zemljišč ter obremenjevanje vodnih in priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva s stvarnimi pravicami se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države.«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Minister predpiše metodologijo za določanje vrednosti zemljišč in višine nadomestil v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stvarnimi pravicami iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen
Za 96. členom se doda nov 96.a člen, ki se glasi:
»96.a člen
(naloge države v zvezi z izrednimi ukrepi po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda)
(1) Če po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda še obstaja povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, država zagotovi izvedbo izrednih ukrepov kot obvezno gospodarsko javno službo urejanja voda.
(2) Izredni ukrepi iz prejšnjega odstavka so ukrepi za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja in so zlasti:
1. dokončanje interventnih ukrepov iz prvega odstavka prejšnjega člena,
2. ukrepi na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda,
3. celodnevna dežurna služba pri izvajalcu javne službe iz 93. člena tega zakona,
4. povečan nadzor nad vodno infrastrukturo na vodovarstvenih in ogroženih območjih,
5. odstranjevanje plavja in omogočanje pretočnosti struge tekočih voda,
6. izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrambnih nasipov, nasutij, prebojev).
(3) Pri izvedbi izrednih ukrepov iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati največjo mogočo mero zavarovanja vodnih in priobalnih zemljišč ter vodne infrastrukture in v največji mogoči meri ohraniti značilnosti vodnih in obvodnih ekosistemov ter naravnih vrednot. Izredni ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo le za čas obstoja povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda.
(4) Minister predpiše pogoje za nastanek in prenehanje obstoja povečane stopnje ogroženosti po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda, podrobnejše ukrepe iz drugega odstavka tega člena, način in obdobje njihovega izvajanja ter delovanja javne službe.«.
4. člen
Prvi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vodna pravica se lahko v celoti ali deloma prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za njeno pridobitev. V primeru koncesije se vodna pravica prenese z izdajo nove odločbe. V primeru vodnega dovoljenja pa se vodna pravica prenese z izdajo odločbe, s katero se vodno dovoljenje razveljavi in nadomesti v delu, v katerem je določen imetnik vodne pravice.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dosedanji imetnik vodne pravice izvaja vodno pravico do dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena.«.
5. člen
Za petim odstavkom 125. člena se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, vodno dovoljenje pridobita občina ali država.
(7) Vodno dovoljenje za rabo vode iz 1. točke prvega odstavka tega člena lahko vključuje tudi pripravo pitne vode s postopkom razsoljevanja, vodno dovoljenje za rabo vode iz 2. točke prvega odstavka tega člena pa lahko vključuje tudi pripravo tehnološke vode s postopkom razsoljevanja.«.
6. člen
V 135. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(prenehanje vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem)«.
V prvem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Vodna pravica, podeljena z vodnim dovoljenjem, preneha:«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. v primeru lastne oskrbe s pitno vodo z nastankom obveznosti priključitve na javni vodovod po predpisih, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, razen v primerih lastne oskrbe s pitno vodo, ki se jo pridobiva po postopku priprave pitne vode z razsoljevanjem na območjih, kjer prihaja do motenj oskrbe s pitno vodo,«.
V 6. točki se za besedilom »kmetijskih zemljišč,« doda beseda »ali«.
Na koncu 7. točke se beseda »ali« nadomesti s piko.
8. točka se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primerih iz 1., 3., 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka izda ministrstvo odločbo o prenehanju vodne pravice. V primerih iz 4. točke prejšnjega odstavka se o prenehanju vodne pravice odloči z odločbo iz 132. člena tega zakona.«.
7. člen
V drugem odstavku 142. člena se v 1. točki za besedo »naplavin« doda besedilo »ali v primerih prilagoditev izvajanja posebne rabe vode iz 112. člena tega zakona.
V 4. točki se za besedo »urejajo« doda besedilo »ekonomsko vrednotenje varstva in urejanja voda ter rabe vodnega ali morskega dobra in načrte upravljanja voda,«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
8. člen
V drugem odstavku 154. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. firmo, sedež in davčno številko ali osebno ime, naslov in davčno ter matično številko imetnika vodne pravice ali firmo in sedež ali osebno ime ter naslov pridobitelja vodnega soglasja,«.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Podatki o matični številki fizične osebe se lahko vodijo in hranijo v vodni knjigi, če sta vodna pravica oziroma vodno soglasje pridobljena v okviru opravljanja registrirane dejavnosti.«.
9. člen
V prvem odstavku 157.a člena se za besedilom »matično številko« doda beseda »fizične osebe v zvezi z opravljanjem njene registrirane dejavnosti in matično številko«.
10. člen
Prvi odstavek 160. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Inštitut za vode opravlja naslednje naloge:
1. sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z izdelavo načrtov upravljanja voda,
2. sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z določanjem ekološko sprejemljivega pretoka,
3. v skladu z ustanovitvenim aktom lahko opravlja dejavnosti za druge naročnike v obsegu, ki ne ovira izvajanja nalog Inštituta za vode, če so te dejavnosti skladne z nameni, zaradi katerih je ustanovljen, ter če omogočajo smotrnejšo in gospodarnejšo izrabo delovnih sredstev.«.
11. člen
V drugem odstavku 161. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. izvedba izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda (prvi odstavek 96.a člena).«.
Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
12. člen
Drugi odstavek 162. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Viri sklada so namenski prejemki proračuna in so:
– sredstva od prodaje vodnih in priobalnih zemljišč, ki jim je prenehal status naravnega vodnega javnega dobra,
– nadomestila za ustanovljene stvarne služnosti ali stavbne pravice v skladu s tem zakonom in
– plačila za vodne pravice v delu, ki pripada državi, in vodna povračila.«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. izvajanja posamičnih strokovnih nalog ministrstva, povezanih z izdelavo načrtov upravljanja voda, strokovnih nalog v zvezi s podeljevanjem vodnih pravic in izdajanjem vodnih soglasij, določanjem meje vodnih in priobalnih zemljišč ter strokovnih nalog, povezanih z določitvijo parcele vodnega zemljišča,«.
13. člen
V prvem odstavku 181. člena se na koncu 33. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 34. točka, ki se glasi:
»34. v roku iz tretjega odstavka 199.r člena tega zakona ne posreduje ali posreduje napačne podatke iz prvega in drugega odstavka 199.r člena (199.r člen).«.
14. člen
Za 199.j členom se dodajo novi 199.k do 199.š člen, ki se glasijo:
»199.k člen
(nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015)
(1) Pravna ali fizična oseba iz prvega in četrtega odstavka 199.b člena tega zakona, ki v letu 2014 in 2015 rabi vodo in ji ni podeljena vodna pravica, mora plačati nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015.
(2) Nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015 mora plačati tudi pravna ali fizična oseba iz prvega in četrtega odstavka 199.b člena tega zakona, ki v letu 2014 in 2015 rabi vodo in ji je vodna pravica podeljena v obdobju med 22. decembrom 2013 in 31. decembrom 2015.
(3) Nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015 se plača:
– v primeru iz prvega odstavka tega člena za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2015 oziroma do prenehanja dejanske rabe vode, če to nastopi pred 31. decembrom 2015,
– v primeru iz prejšnjega odstavka za obdobje od 1. januarja 2014 do podelitve koncesije oziroma do dokončnosti vodnega dovoljenja.
199.l člen
(način plačila nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015)
(1) O plačilu nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 v primeru vodnega dovoljenja odloči ministrstvo z odločbo, v primeru koncesije pa se plačilo nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 uredi s koncesijsko pogodbo. Če je bila za rabo vode, za katero se plača nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015, pobuda oziroma vloga za izdajo koncesijskega akta ali vodnega dovoljenja umaknjena ali ni bila vložena, o plačilu nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 odloči po uradni dolžnosti ministrstvo z odločbo.
(2) Obveznost plačila nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 se plača v enkratnem znesku za vsako posamezno leto posebej in nastopi v 60 dneh od dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka oziroma v 60 dneh od izdaje računa na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe.
(3) Prihodki od plačila nadomestila za rabo vode so prihodek Sklada za vode iz 162. člena tega zakona.
(4) Nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015 se plačuje na podračune, določene s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinačnih prihodkov.
(5) Za nepravočasno plačano nadomestilo za rabo vode za leti 2014 in 2015 je treba plačati zamudne obresti.
(6) Odločbo o plačilu nadomestila za rabo vode za leto 2014 je treba izdati najpozneje do 31. decembra 2015, za leto 2015 pa do 15. marca 2016.
199.m člen
(izračun višine nadomestila za leti 2014 in 2015 za rabo vode za proizvodnjo pijač)
Višina nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 za proizvodnjo pijač se za posamezno leto izračuna za pivo kot zmnožek 6 eurov na m³ prodanega piva in skupne količine prodanega piva v posameznem letu, izražene v m³, oziroma za vode in brezalkoholne pijače kot zmnožek 2 eurov na m³ prodane mineralne, izvirske, namizne vode ali brezalkoholne pijače ter skupne količine prodane mineralne, izvirske, namizne vode in brezalkoholne pijače v posameznem letu, izražene v m³.
199.n člen
(izračun višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 za potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi ineralna, termalna ali termomineralna voda)
Višina nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 za potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, se za posamezno leto izračuna po naslednji enačbi:
P2014, 2015 = 0,005×Pčisti-prihodek + 0,03 × C × Q × ∆T × 4,2
pri čemer so:
– P2014, 2015: višina nadomestila za posamezno leto v obdobju 2014 in 2015, izražena v eurih;
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz spodnje kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, za leti 2014 in 2015; povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih na 1 MJ toplote in znaša 0,02685;
– Q: letna količina izčrpane podzemne vode, izražena v 1.000 litrih, oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode;
– Pčisti-prihodek: čisti letni prihodek od izvajanja kopališke dejavnosti in dejavnosti naravnega zdravilišča, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida upravljavca kopališča in naravnega zdravilišča za leto, za katero se določa plačilo za koncesijo;
– ∆T: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na ustju vrtine iz vrtine in 12 °C.
199.o člen
(plačilo za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bilo že izdano vodno dovoljenje za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki se odvzema iz objektov in naprav, namenjenih za oskrbo s pitno vodo, ali ji je bilo izdano vodno dovoljenje za rabo mineralne, termalne ali termomineralne vode za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč po predpisih o zdravstveni dejavnosti, pa ji ni bilo odmerjeno plačilo za vodno pravico, mora poravnati plačilo za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015.
(2) Plačilo za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki se odvzema iz objektov in naprav, namenjenih za oskrbo s pitno vodo, se plača za leti 2014 in 2015 oziroma do prenehanja dejanske rabe vode, če to nastopi pred 31. decembrom 2015.
(3) O plačilu za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 odloči ministrstvo z odločbo.
(4) Za določitev načina plačila za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 se smiselno uporabljajo določbe 199.l člena tega zakona.
(5) Za določitev višine plačila za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 se smiselno uporabljajo določbe 199.m in 199.n člena tega zakona.
(6) V primeru iz drugega stavka drugega odstavka 199.e člena tega zakona se ne glede na peti odstavek 199.e člena tega zakona za določitev višine plačila za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 smiselno uporabljajo določbe 199.n člena tega zakona.
(7) Za nepravočasno plačano plačilo za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 je treba plačati zamudne obresti.
199.p člen
(postopek obračuna razlike plačil za leti 2014 in 2015 oziroma skupne razlike plačil)
(1) Pravne ali fizične osebe iz drugega in tretjega odstavka 199.b člena tega zakona, ki so pridobile koncesijo na podlagi 199. člena tega zakona ali 140. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1), lahko zahtevajo vračilo razlike plačil za leti 2014 in 2015 med že plačanim zneskom plačila za koncesijo za leti 2014 in 2015 in zneskom nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015, izračunanim v skladu s 199.m ali 199.n členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: razlika plačil za leti 2014 in 2015).
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz četrte alinee drugega odstavka 199.r člena tega zakona in se ga pošlje ministrstvu.
(3) Če ministrstvo na podlagi podatkov iz drugega odstavka 199.r člena tega zakona ugotovi, da je že plačani znesek plačila za koncesijo za leti 2014 in 2015 višji od zneska nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015, izračunanega v skladu s 199.m ali 199.n členom tega zakona, se razlika vrne na podlagi sklenjenega aneksa h koncesijski pogodbi.
(4) Razlika plačil za leti 2014 in 2015 se vrne osebam iz prvega odstavka tega člena s podračuna državnega proračuna »Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico, ki pripadajo državi«. Vračilo razlike plačil za leti 2014 in 2015 se vrne v enkratnem znesku za vsako posamezno leto posebej, in sicer v 60 dneh po izdanem dobropisu na podlagi sklenjenega aneksa iz prejšnjega odstavka.
199.r člen
(podatki za izračun višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015, plačila za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 in za obračun razlike plačil za leti 2014 in 2015)
(1) Pravna ali fizična oseba iz 199.k člena tega zakona in prvega odstavka 199.o člena tega zakona mora poslati ministrstvu podatke, potrebne za izračun nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 in plačila za vodno pravico za leti 2014 in 2015 v primeru izdanih vodnih dovoljenj, oziroma lahko pošlje zahtevek za obračun razlike plačil v skladu s prejšnjim členom.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so za izračun:
– višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 za proizvodnjo pijač: količina prodanega piva v posameznem letu, izražena v m³, oziroma skupna količina prodane mineralne, izvirske, namizne vode in brezalkoholne pijače v posameznem letu, izražena v m³, količina načrpane vode v m³ po posameznih vrtinah ter podatek o začetku in morebitnem prenehanju izvajanja dejanske rabe vode;
– višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 za potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda ali za rabo termalne vode za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč po predpisih o zdravstveni dejavnosti: povprečna letna temperatura podzemne vode na ustju vrtine (T) in letna količina izčrpane podzemne vode iz posamezne vrtine, izražena v 1000 litrih, oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode, čisti letni prihodek od izvajanja kopališke dejavnosti in dejavnosti naravnega zdravilišča, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida upravljavca kopališča in naravnega zdravilišča za leti 2014 in 2015 ter podatek o začetku in morebitnem prenehanju izvajanja dejanske rabe vode;
– višine nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015 in izračun višine plačila za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015 za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki se odvzema iz objektov in naprav, namenjenih za oskrbo s pitno vodo: količina prodanega piva v posameznem letu, izražena v m³, oziroma skupna količina prodane mineralne, izvirske, namizne vode in brezalkoholne pijače v posameznem letu, izražena v m³, ter podatek o začetku in morebitnem prenehanju izvajanja dejanske rabe vode;
– razlike plačil za leti 2014 in 2015 v primeru izdane koncesije: podatki o dejanski rabi vode pred podelitvijo koncesije za leti 2014 in 2015 in podatki o številki koncesijske pogodbe ter podatki iz prve in druge alinee tega odstavka.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba predložiti za leto 2014 najpozneje do 15. oktobra 2015, za leto 2015 pa do 31. januarja 2016 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.
199.s člen
(postopek ugotavljanja pravilnosti podatkov)
Postopek ugotavljanja pravilnosti predloženih podatkov iz prejšnjega člena se izvede ob smiselni uporabi določb 199.h člena tega zakona. Za preveritev resničnosti podatkov se uporabijo tudi podatki, ki so jih pravne ali fizične osebe poslale na podlagi tretjega odstavka 199.g člena tega zakona.
199.š člen
(odvzem vodne pravice)
(1) Če pravna ali fizična oseba iz prvega in drugega odstavka 199.k člena tega zakona ne plača nadomestila za rabo vode za leti 2014 in 2015, se koncesija odvzame v skladu s 147. členom tega zakona oziroma se po uradni dolžnosti odvzame vodno dovoljenje v skladu s 133. členom tega zakona.
(2) Če pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka 199.o člena tega zakona ne poravna plačila za vodno pravico v primeru izdanih vodnih dovoljenj za leti 2014 in 2015, se vodno dovoljenje odvzame po uradni dolžnosti v skladu s 133. členom tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(prevzem uslužbencev, nalog, opreme in dokumentacije)
(1) Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter Odlok o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d.o.o., v javni zavod "Inštitut za vode Republike Slovenije" (Uradni list RS, št. 26/03 in 6/12) se morajo uskladiti z določbami spremenjenega 160. člena zakona najpozneje do 1. januarja 2016.
(2) Ministrstvo najpozneje do 1. januarja 2016 od Inštituta za vode prevzame:
– naloge, povezane z izdelavo načrtov upravljanja voda, naloge v zvezi s podeljevanjem vodnih pravic in izdajanjem vodnih soglasij, določanjem meje vodnih in priobalnih zemljišč ter naloge, povezane z določitvijo parcele vodnega zemljišča;
– javne uslužbence, ki v Inštitutu za vode do prevzema na ministrstvo opravljajo naloge iz prejšnje alinee;
– vse nepremičnine, s katerimi upravlja;
– opremo, dokumentacijo (študije, strokovne podlage, arhiv), zbirke podatkov in evidence, ki so se financirali iz Sklada in proračuna Republike Slovenije.
(3) Javnim uslužbencem iz druge alinee prejšnjega odstavka z dnem prevzema preneha delovno razmerje v Inštitutu za vode. Naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja v Inštitutu za vode prevzeti javni uslužbenci brez objave ali javnega natečaja sklenejo delovno razmerje na ministrstvu za delovna mesta, ki so določena v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji, za katera izpolnjujejo pogoje. Prevzeti javni uslužbenci, ki sklenejo delovno razmerje na uradniških delovnih mestih, se ob prevzemu imenujejo v uradniški naziv.
16. člen
(poraba sredstev Sklada)
Določba tretjega odstavka 162. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2016. Do takrat se uporablja določba tretjega odstavka 162. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14).
17. člen
(predpisa ministra)
(1) Minister izda predpis iz desetega odstavka 21. člena zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se uporablja Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11, 18/13 in 59/14).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 802-01/15-9/31
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EPA 554-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti