Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima, stran 6534.

  
Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS, št. 84/04, 104/04 – pop. in 44/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji 6. julija 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima
1. člen
V Odloku o določitvi plovbnega režima (Uradni list RS, št. 53/06 in 72/08) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Na plovbnem območju lahko plujejo športni veslaški čolni in čolni na jadra za športne in rekreacijske namene.
Na delu plovbnega območja, ki je določen v uredbi, ki ureja uporabo plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici, lahko plujejo plovila za javni prevoz oseb in blaga, če izpolnjujejo pogoje iz te uredbe, ter plovila za izvajanje lovsko-gospodarskih načrtov in ribiško-gojitvenih načrtov.«.
2. člen
V 5. členu se v drugem odstavku beseda »urbanizem« nadomesti z besedama »urejanje prostora«.
3. člen
6. člen se črta.
4. člen
V 7. členu se drugi, tretji in četrti odstavek spremenijo, tako da se glasijo:
»Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici so: pri Ambroževem trgu, pri Žitni brvi (Rdeča hiša), pod Mesarskim mostom, pri Ribjem trgu, pri Gerberjevem stopnišču (Makalonca), pri Dvornem trgu, pri Cankarjevem nabrežju, pri Gallusovem nabrežju (pod Trančo), pri Bregu pri Novem trgu (pod Hribarjevim spomenikom), pri Gallusovem nabrežju (pod Stiškim dvorcem), pri Grudnovem nabrežju, pri Trnovskem pristanu, pod Prulskim mostom, v osi ulice Privoz, pri Veslaškem klubu Ljubljanica, pri Kajak kanu klubu Ljubljana, pred domom Ribiške družine Barje, na območju gostilne Livada, pri izlivu Prošce, na sotočju Ljubljanice in Ižice, na Ižanski cesti, pri cerkvi Sv. Mihaela v Črni vasi in pri vodovodnem mostu v Črni vasi pri Lipah (desni breg).
Lokacija vstopno izstopnih mest na Grubarjevem prekopu je pod Karlovškim mostom.
Lokacija vstopno izstopnih mest na Ižici je pri mostu na Peruzzijevi ulici (desni breg).«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici, Grubarjevem prekopu in Ižici so prikazane na grafičnem prikazu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega odloka.
Pristanišče iz prvega odstavka tega člena in vstopno izstopna mesta iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se označijo glede na vrsto dovoljene plovbe.«.
5. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»8. člen
Za uporabo privezov v pristanišču in za uporabo vstopno izstopnih mest na plovbnem območju, ki ga ureja ta odlok, je potrebno pridobiti dovoljenje.
Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču za dobo šestih mesecev ali za dobo enega leta izda pristojni organ le za plovilo za javni prevoz oseb in blaga, če dolžina plovila ne presega 15 metrov, ima ravno dno in ima dovoljenje za plovbo. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču. Dovoljenje za uporabo priveza v pristanišču dovoljuje tudi uporabo vstopno izstopnih mest.
Dovoljenje za uporabo vstopno izstopnih mest za dobo šestih mesecev ali za dobo enega leta izda pristojni organ za plovila, ki imajo dovoljenje za plovbo.
Za uporabo priveza v pristanišču iz drugega odstavka tega člena in za uporabo vstopno izstopnih mest iz prejšnjega odstavka se plača pristojbina, ki znaša:
– za uporabo priveza v pristanišču za čas šestih mesecev 1.000 eurov,
– za uporabo priveza v pristanišču za čas enega leta 1.500 eurov,
– za uporabo vstopno izstopnih mest za čas šestih mesecev 250 eurov,
– za uporabo vstopno izstopnih mest za čas enega leta 400 eurov.
6. člen
V 9. členu se v prvem in drugem stavku beseda »uporabnine« nadomesti z besedo »pristojbine«.
7. člen
V 11. členu se četrta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– pregled privezovanja plovil,«.
V petem odstavku se za besedo »upravljavec« doda besedilo »v sodelovanju s pristojnim organom«.
8. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plovba s plovili za javni prevoz oseb in blaga na območju Gruberjevega prekopa in Ljubljanice od mostu avtoceste v Črni vasi do zapornice na Ambroževem trgu je dovoljena od 6. do 24. ure, na območju od mostu avtoceste v Črni vasi do meje z Občino Brezovica pa od sončnega vzhoda do sončnega zahoda.«.
V drugem odstavku se za besedo »čolni« dodajo besede »in čolni na jadra«.
9. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi na spletnih straneh MOL, lahko pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.«.
10. člen
V 16. členu se na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– voziti se z vodnimi skuterji.«.
11. člen
V 18. členu se besedilo »organ Mestne uprave MOL, pristojen za nadzor« nadomesti z besedilom »Inšpektorat Mestne uprave MOL«.
12. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka.«.
V drugem odstavku se številka »125.000« nadomesti s številko »5.000«.
V tretjem odstavku se številka »2.500« nadomesti s številko »1.000«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom tega odloka.«.
V petem odstavku se številka »2.500« nadomesti s številko »500«.
13. člen
20. člen se spremeni, tako da se glasi:
»20. člen
Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka.«.
14. člen
V 21. členu se v prvi, drugi in tretji alineji za besedo »členom« dodata besedi »tega odloka«.
15. člen
Za prilogo 1 se doda nova priloga 2 – Lokacije vstopno izstopnih mest na Ljubljanici, Grubarjevem prekopu in Ižici, ki je sestavni del tega odloka.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Označitev pristanišča in vstopno izstopnih mest iz tega odloka se opravi najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o določitvi uporabnine (Uradni list RS, št. 60/10).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2015-7
Ljubljana, dne 6. julija 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost