Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2354. Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, stran 6533.

  
Na podlagi petega odstavka 89. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in za izvrševanje prvega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrico za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vodenje in vsebino katastra komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: kataster) in način posredovanja podatkov o vrstah in legi omrežij ter objektov, ki so del komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture in jih mora lastnik takšnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture posredovati neposredno Geodetski upravi Republike Slovenije za vpis v kataster v skladu z Direktivo 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti (UL L št. 155 z dne 23. 5. 2014, str. 1).
(2) Podatki o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi s področja varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči, ki so označeni s stopnjo tajnosti skladno s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov niso predmet tega pravilnika.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Antena je naprava, ki služi sevanju radiofrekvenčnega signala, ki nosi informacijo, v odprt prostor oziroma sprejemu takšnega signala in je pritrjena na stavbo ali gradbeni inženirski objekt.
2. Antenski stolp je gradbeno inženirski objekt, na katerega je pritrjena ena ali več anten s pripadajočo ozemljilno opremo.
3. Jašek je vertikalni gradbeni inženirski objekt, ki omogoča dostop do telekomunikacijskih vodov v kabelski kanalizaciji.
4. Javne telekomunikacijske terminalske naprave so javne telefonske govorilnice in druga telekomunikacijska terminalska oprema, nameščena na javnosti dostopnih površinah.
5. Komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura so tista, katerih gradnja je skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, v javno korist.
6. Komunikacijski vod pomeni del telekomunikacijskega voda, ki povezuje dve ali več točk, po katerem je možna enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija in je sestavljen iz enega ali več vodov.
7. Komutacijski center je funkcijska enota, ki z uporabo stikalnih elementov in krmilne logike omogoča povezovanje med kličočim in klicanim pri vodovnem, sporočilnem ali paketnem sistemu komutacije.
8. Objekt bazne postaje je stavba, del stavbe, ali samostojen prostor v njej, ali gradbeno inženirski objekt (npr.: zabojnik), v katerem je nameščena vsa pripadajoča oprema bazne postaje.
9. Območje komunikacijskih objektov je pripadajoče območje kateregakoli komunikacijskega objekta, ki je ograjeno in je s tem omejen dostop do tega območja.
10. Oddajnik je naprava, ki oddaja signal v radiokomunikacijski storitvi.
11. Radijska postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov istega lastnika, vključno s potrebno opremo, ki so potrebni na enem fiksnem mestu za izvajanje radiokomunikacijske storitve.
12. Sprejemnik je naprava, ki sprejema signal v radiokomunikacijski storitvi.
13. Telekomunikacijska razdelilna omarica je razvodišče priključnih telekomunikacijskih vodov in mesto za namestitev telekomunikacijskih naprav.
14. Vod je del komunikacijskega voda, ki povezuje dve ali več točk, po katerem je možna enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija (npr.: bakrena parica, optično vlakno, vse vrste nadzemnih povezav).
15. Vrsta komunikacijskega voda pomeni njegovo tehnološko izvedbo, ki je lahko optični, bakreni parični, bakreni koaksialni ali tehnološko drugače izveden podzemni ali nadzemni komunikacijski vod.
16. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je kataster gospodarske javne infrastrukture, v katerem Geodetska uprava Republike Slovenije vodi zbirne podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje in pravilnikom, ki ureja vsebino in način vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije, zakonu, ki ureja graditev objektov in zakonu, ki ureja prostorsko načrtovanje.
3. člen
(vodenje katastra)
Kataster se v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, vodi neposredno v sklopu zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
4. člen
(vsebina katastra)
(1) Naprave in objekti komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se vedno evidentirajo v katastru, so:
– komunikacijski vod iste vrste ter istega lastnika na isti trasi in z enako lego z navedbo njegove vrste,
– kabelska kanalizacija,
– jašek,
– objekt bazne postaje,
– radijska postaja,
– antenski stolp,
– posamezna antena, če je pritrjena na stavbo ali antenski stolp ali drug inženirski objekt drugega lastnika komunikacijskega omrežja,
– telekomunikacijska razdelilna omarica,
– območje komunikacijskih objektov.
(2) Naprave in objekti komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki se evidentirajo v katastru samo, če so samostojni gradbeni inženirski objekti, so:
– javne telekomunikacijske terminalske opreme,
– drugi objekti za potrebe elektronskih komunikacij, kot so komutacijski centri, ojačevalna mesta telekomunikacijskih vodov, objekti za namestitev naprav in druge podobne naprave in oprema.
5. člen
(vpis v kataster)
(1) Lastnik komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture sporoči Geodetski upravi Republike Slovenije podatke o napravah in objektih komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture iz prejšnjega člena za vpis v kataster v treh mesecih po končanju gradnje.
(2) Vsako spremembo podatkov, ki pomeni tudi spremembo podatkov v katastru, lastnik komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture sporoči Geodetski upravi Republike Slovenije v treh mesecih od njenega nastanka.
(3) Sporočanje podatkov o objektih in napravah iz prejšnjega člena oziroma sporočanje podatkov o spremembah vpisanih podatkov se izvede na podlagi elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, kot je določen v pravilniku, ki ureja vsebino in način vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora.
(4) Elaborat se skladno s predpisi objavi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije.
6. člen
(prehodne določbe)
(1) Lastnik komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki ni bil zavezanec za vpis v kataster pred uveljavitvijo Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) in skladno s Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 56/05, 64/05 – popr. in 33/07 – ZPNačrt), mora posredovati podatke za vpis v kataster za komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, ki so bila zgrajena pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, najkasneje do 30. junija 2016.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ter ne glede na rok iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika lastnik elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči posreduje podatke za vpis v kataster za komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo brez podatkov iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika v roku treh let od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, zgrajenega pred začetkom veljavnosti tega pravilnika mora sporočiti manjkajoče podatke iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, najkasneje do 30. junija 2016.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 56/05, 64/05 – popr. in 33/07 – ZPNačrt).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2015.
Št. 0070-87/2013
Ljubljana, dne 13. julija 2015
EVA 2013-3330-0082
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje,
znanost in šport
Soglašam!
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost