Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2353. Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, stran 6529.

  
Na podlagi 10.a in 10.c člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja način, postopke in roke za izdajo soglasja ministra, pristojnega za finance (v nadaljnjem besedilu: minister) k zadolževanju občin in za upravljanje z dolgom občinskega proračuna.
2. člen
(opredelitev zadolžitve)
(1) Zadolžitev po tem pravilniku je:
1. najem kredita ali posojila za izvrševanje občinskega proračuna,
2. najem kredita ali posojila za upravljanje z dolgom občinskega proračuna in
3. sklenitev pogodbeo zakupu ali najemu, na podlagi katerih lastninska pravica (lahko) preide z najemodajalca na najemnika (finančni najem).
(2) Občina lahko najame kredit ali posojilo iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka samo pri banki ali hranilnici, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in javnem skladu, katerega dejavnost je dajanje posojil.
(3) Občina, ki je vključena v sistem enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: EZRD), se lahko v skladu s predpisi, ki urejajo zadolževanje iz denarnih sredstev EZRD, zadolži le pri upravljavcu sredstev sistema EZRD.
3. člen
(vloga za soglasje k zadolžitvi)
(1) Občina pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, ministrstvu, pristojnem za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) predloži vlogo za soglasje k zadolžitvi na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Vloga vsebuje:
– vrsto zadolžitve iz 2. člena tega pravilnika,
– navedbo projekta, za katerega se bo občina zadolžila, v primeru zadolžitve za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in zadolžitve za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če tako določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna,
– seznam kreditov ali posojil in finančnih najemov, ki jih bo občina nadomestila, v primeru zadolžitve za upravljanje z dolgom,
– pogoje zadolžitve, ki vplivajo na doseganje največjega obsega možnega zadolževanja občine v skladu z 10.b členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1): višino glavnice, valuto zadolžitve, obrestno mero, rok odplačila in obdobje črpanja kredita ali posojila oziroma finančnega najema,
– vrsto zavarovanja posla,
– rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi.
(3) Vlogi občina priloži:
– podatke o obstoječih zadolžitvah, izdanih poroštvih in prevzetih dolgoročnih obveznostih s pogodbami o finančnem najemu ter blagovnih kreditih, z ažuriranimi načrti odplačil in izjavo župana, da jamči za celovitost in pravilnost podatkov,
– poročilo župana ali poročilo zunanjega svetovalca, ki ga je imenoval župan, o izboru najugodnejšega ponudnika in
– predlog pogodbe o zadolžitvi z amortizacijskim načrtom.
(4) Poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika vsebuje primerjavo elementov zadolžitve iz četrte alineje drugega odstavka tega člena in drugih elementov, ki vplivajo na ugodnost ponudbe, ter navedbo najmanj dveh posojilodajalcev, ki jima je občina oddala povpraševanje po zadolžitvi. Če je občina prejela le eno ponudbo, poročilo vsebuje le elemente prejete ponudbe, poročilu pa se priloži prejete negativne odgovore potencialnih posojilodajalcev.
(5) Vlogi za soglasje k prvi zadolžitvi po sklenitvi sporazuma o razdelitvi premoženja med občinami, določenega v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo, občina priloži tudi sporazum o razdelitvi premoženja.
(6) Vlogi za soglasje k zadolžitvi za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU občina priloži tudi pogodbo ali drug dokument, ki ima naravo pogodbe o sofinanciranju investicije iz proračuna EU, iz katerega morata biti razvidna predvidena višina in rok prejema teh sredstev. Podatkov iz prve alineje tretjega odstavka tega člena ni potrebno priložiti.
(7) Vlogi za soglasje k zadolžitvi za lastni delež financiranja investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, občina priloži tudi pogodbo ali drug dokument, ki ima naravo pogodbe o sofinanciranju investicije iz proračuna EU.
(8) Vlogi za soglasje k zadolžitvi pri upravljavcu EZRD ni potrebno priložiti poročila o izboru najugodnejšega ponudnika iz druge alineje tretjega odstavka tega člena.
(9) Vlogi za soglasje k črpanju posojila v naslednjem proračunskem letu ni potrebno priložiti poročila o izboru najugodnejšega ponudnika iz druge alineje tretjega odstavka tega člena. Občina vlogi priloži predlog aneksa k pogodbi z amortizacijskim načrtom.
(10) Vlogi za soglasje k sklenitvi pogodbe o finančnem najemu občina priloži poročilo o izboru najugodnejšega ponudnika iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, iz katerega je razvidno, da je takšna zadolžitev ugodnejša od najema posojila ali kredita.
(11) Vlogo za soglasje k zadolžitvi občina predloži ministrstvu najkasneje do 20. novembra tekočega leta.
4. člen
(soglasje k spremembi likvidnostnega posojila ali kredita v dolgoročnega)
(1) Občina lahko likvidnostno posojilo ali kredit, ki ga ne more odplačati v proračunskem letu, v katerem ga je najela, zaradi nepravočasnega povračila sredstev sofinanciranja investicije iz proračuna EU, s soglasjem ministra spremeni v dolgoročno.
(2) Vlogo za soglasje iz prejšnjega odstavka občina predloži na obrazcu iz prvega odstavka prejšnjega člena. Vlogi za soglasje, poleg dokumentov iz prve in tretje alineje tretjega odstavka prejšnjega člena, priloži dokument pristojnega organa, iz katerega sta razvidna obseg in predvideni rok prejema sredstev iz proračuna EU in predlog aneksa k pogodbi o zadolžitvi z amortizacijskim načrtom.
(3) Vlogo za soglasje v skladu s tem členom občina predloži ministrstvu najkasneje do 5. decembra tekočega leta.
(4) Minister pri izdaji soglasja po tem členu postopa v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika.
5. člen
(izdaja soglasja k zadolžitvi)
(1) Minister izda soglasje k zadolžitvi, če ugotovi, da:
– so vloga in njene priloge popolne,
– ima občina sprejet uravnotežen proračun za tekoče leto,
– v soglasje predložena zadolžitev, razen zadolžitve za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU, ne presega načrtovanega obsega zadolževanja v sprejetem odloku o proračunu,
– podatki iz prve alineje tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika verodostojno izkazujejo obstoječo zadolženost občine po prvem odstavku 10.b člena ZFO-1,
– obveznosti občine iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1 skupaj z novo zadolžitvijo, brez upoštevanja moratorijev in neenakomernih obveznosti, ne presegajo dovoljenega obsega obveznosti, ki ga določa zakon, in
– pogodba vsebuje vse pogoje zadolžitve iz četrte alineje drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Minister izda soglasje za sklenitev pogodbe o zadolžitvi v obsegu in po pogojih, navedenih v predlogu pogodbe, v petnajstih delovnih dneh po prejemu popolne vloge. Soglasje velja do konca koledarskega leta, v katerem je bilo izdano.
(3) Soglasje je priloga pogodbe o zadolžitvi.
6. člen
(zavrnitev soglasja k zadolžitvi)
(1) Minister zavrne soglasje k zadolžitvi, če ugotovi:
1. da predvidena zadolžitev presega največji obseg možnega zadolževanja, določen v ZFO-1 in zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna,
2. da predvidena zadolžitev za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU presega višino odobrenih sredstev in obdobje do prejema teh sredstev,
3. da občina v sprejetem odloku o proračunu za tekoče proračunsko leto ni v ustreznem obsegu opredelila obsega zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna oziroma za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU,
4. da sprejeti proračun za tekoče proračunsko leto ni uravnotežen med prejemki in izdatki,
5. da niso izpolnjeni drugi zakonski pogoji za dopustnost zadolžitve ali
6. da občina vloge za soglasje ni predložila v roku iz enajstega odstavka 3. člena oziroma tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka minister izda soglasje k zadolžitvi za upravljanje z dolgom, če se bo s to zadolžitvijo zadolženost ponovno znižala do največjega obsega možnega zadolževanja.
(3) Minister zavrne soglasje k zadolžitvi za lastni delež pri financiranju investicije, ki je sofinancirana iz proračuna EU, če obseg zadolžitev po predhodno izdanih soglasjih preseže skupni obseg zadolžitev, določen v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna.
7. člen
(pogodba oziroma aneks k pogodbi o zadolžitvi)
Občina v desetih delovnih dneh po sklenitvi pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o zadolžitvi posreduje kopijo pogodbe oziroma aneksa pogodbe ministrstvu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08 in 49/10), uporablja pa se za postopke za izdajo soglasja k zadolžitvi, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-505/2015/13
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2015-1611-0092
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance

AAA Zlata odličnost