Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2352. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, stran 6526.

  
Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) in v zvezi s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
1. člen
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12 in 44/13) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestila se podelijo kot državna pomoč v skladu s točko IV.C.3 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 (UL C št. 319 z dne 27. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: smernice) in Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), in kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).«.
2. člen
V 3. členu se na koncu 7. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.«.
3. člen
6.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»6.b člen
(shema pomoči de minimis)
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena se nadomestilo za ukrepa vodovarstvenega režima razvoz gnojevke in gnojnice ter izdelava gnojilnega načrta podeli kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(2) Plačila za zahtevke iz prejšnjega odstavka se dodelijo do skupnega zneska pomoči de minimis iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi skupni znesek pomoči de minimis naupravičenca presegel to omejitev, se nadomestilo iz prejšnjega odstavka pred dodelitvijo zniža, tako da ta omejitev ni presežena.
(3) Pomoč de minimis po tej uredbi se ne sme kumulirati z drugimi državnimi pomočmi v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bili s takšnim kumuliranjem pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, se lahko kumulira z drugo pomočjo de minimis, dodeljeno za dejavnosti v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) ali Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU ali Uredbi 717/2014/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU.«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(obveznosti upravičenca)
Za izplačilo nadomestila mora upravičenec vsako leto od 31. januarja do 31. marca podati vlogo pri zavezancu, ki vsebuje:
– zahtevek za izplačilo na obrazcu iz Priloge 2 te uredbe;
– izjavo o tem, da KMG ni podjetje v težavah, na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, in
– izjavo, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.«.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec mora:
1. od upravičenca pridobiti pisno izjavo na obrazcu iz Priloge 4 te uredbe, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z njim povezana;
2. preveriti v Sektorju za spremljanje državnih pomoči ministrstva, pristojnega za finance, višino že dodeljenih pomoči de minimis po posameznih upravičencih oziroma enotnih podjetjih v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu;
3. preveriti v Službi za državne pomoči in razvoj ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, da s predvidenim zneskom pomoči posameznemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju dodeljena pomoč de minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu ne presega zneska 15.000,00 eurov;
4. preveriti, ali KMG ni podjetje v težavah iz druge alineje 8. člena te uredbe;
5. v roku dveh mesecev po vložitvi zahtevka za izplačilo nadomestila iz prejšnjega člena upravičencu predložiti pogodbo v podpis;
6. v pogodbi navesti posamezno shemo pomoči, v skladu s katero se podeli nadomestilo in pripadajoči znesek nadomestila;
7. izplačati nadomestilo upravičencu;
8. poročati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v skladu z zahtevami iz 12. člena te uredbe in
9. dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj deset let od dneva zadnjega izplačila sredstev.«.
6. člen
Za Prilogo 3 se doda nova Priloga 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Zavezanec pozove upravičenca, ki je do uveljavitve te uredbe vložil vlogo za izplačilo nadomestila za leto 2015, da v enem mesecu od uveljavitve te uredbe dopolni to vlogo na obrazcu iz nove Priloge 4 uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-26/2015
Ljubljana, dne 23. julija 2015
EVA 2015-2550-0095
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti