Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2347. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 6440.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 in 47/12) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 8. redni seji dne 13. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje glasila Občine Tabor (v nadaljevanju: glasilo) kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je: Novice izpod Krvavice.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Tabor.
Sedež glasila je: Tabor 21, 3304 Tabor.
Naslov uredništva glasila je: Tabor 21, 3304 Tabor.
Uredništvo ima svoj elektronski naslov.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma 10 x letno. Izide lahko tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo je v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Tabor brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Tabor.
II. NAMEN IN CILJ USTANOVITVE TER IZDAJANJA GLASILA
5. člen
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Tabor.
Programske vsebine glasila morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
III. UPRAVLJANJE IN UREJANJE GLASILA
6. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.
7. člen
Uredniški odbor
Uredniški odbor šteje vsaj tri člane. Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat članov uredniškega odbora je vezan na mandat občinskega sveta.
Župan, najmanj 3 člani občinskega sveta in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagajo občinskemu svetu predčasno razrešitev posameznega člana uredniškega odbora, če ta s svojim delom ne deluje v skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu. Najmanj enkrat letno uredniški odbor občinski svet obvešča z uresničevanjem programske zasnove ter ga seznanja z ekonomskimi in drugimi vprašanji v zvezi z glasilom. Obravnava tudi pobude in predloge občinskih svetnikov, sodelavcev glasila in bralcev ter skrbi za spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri pisanju.
9. člen
S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.
10. člen
Odgovorni urednik glasila je vsakokratni tajnik OU Občine Tabor.
11. člen
Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisen in samostojen.
Odgovorni urednik:
– sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
– predlaga temeljno, programsko in vsebinsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča ustanovitelju in izdajatelju o uresničevanju programske politike,
– opravlja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Mandat odgovornega urednika je vezan na mandat tajnika občinske uprave.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
Vsakdo ima v skladu z določili Zakona pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.
IV. URADNE OBJAVE
12. člen
Ime uradnega dela glasila Občine Tabor je:Uradne objave Občine Tabor(v nadaljevanju: Uradne objave).
Uradne objave izhajajo v slovenskem jeziku v elektronski obliki, ki jo varno elektronsko podpiše župan ali od njega pooblaščena oseba in se objavi na uradni spletni strani Občine Tabor.
Elektronska izdaja Uradnih objav je edina uradna izdaja razen primera iz tretjega odstavka štirinajstega člena tega odloka.
V natisu elektronske izdaje mora biti jasno označeno, da ne gre za uradno izdajo Uradnih objav ter navedeno, kje je dostopna uradna izdaja Uradnih objav.
13. člen
Uradne objave izdaja Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor (v nadaljevanju: izdajatelj).
Izdajatelj skrbi za pravilno in pravočasno objavo predpisov in drugih aktov, ki so v skladu s tem odlokom predloženi v objavo.
14. člen
V Uradnih objavah se objavljajo občinski predpisi in drugi splošni ter posamični akti, če je v njih tako določeno.
V Uradnih objavah se lahko objavljajo tudi objave zavodov, javnih podjetij, organov in organizacij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Tabor.
15. člen
Uradne objave izhajajo praviloma ob četrtkih. V primeru, da je četrtek dela prost dan, izidejo prvi naslednji delovni dan.
Izjemoma na zahtevo občinskega sveta ali župana Uradne objave lahko izidejo tudi večkrat tedensko.
Kot dan izida posamezne številke Uradnih objav se šteje dan, ko je bila ta objavljena na spletnih straneh občine. Ta dan mora biti v elektronski izdaji in natisu elektronske izdaje označen.
16. člen
V času uradnih ur za poslovanje občinske uprave s strankami je v sprejemni pisarni Občine Tabor omogočen brezplačen vpogled v elektronsko izdajo Uradnih objav in njihovo tiskano različico. Stranka lahko proti plačilu materialnih stroškov dobi celotni ali delni natis Uradnih objav.
V. VSEBINA OBJAV
17. člen
V Uradnih objavah se objavljajo:
– statuti,
– poslovniki,
– odloki,
– odredbe,
– pravilniki,
– navodila,
– proračun in zaključni račun,
– prostorski in drugi načrti,
– akti v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo,
– drugi akti ali posamični sklepi, za katere tako odloči občinski organ, ki je tak akt ali sklep sprejel.
V Uradnih objavah se objavijo tudi javni razpisi, javni natečaji ter druge objave, ki se po zakonu ali drugih predpisih objavijo v uradnem glasilu.
18. člen
V Uradnih objavah se enkrat letno objavi register izdanih predpisov. Register izdanih predpisov se objavi praviloma ob izidu zadnje številke Uradnih objav za tekoče leto.
VI. NAČIN OBJAVLJANJA
19. člen
Predpisi in drugi akti, ki se po tem odloku objavljajo v Uradnih objavah, se objavijo po odredbi župana ali organa, ki je izdal takšen akt. Predpisi in drugi akti se objavijo v prvi naslednji številki uradnih objav, če so v objavo predloženi pravočasno in pravilno.
20. člen
Uradne objave dokončno pripravi in uredi občinska uprava.
Predpis ali drugi akt je predložen pravočasno v objavo, če je predložen občinski upravi najmanj sedem dni pred predvidenim dnevom izdaje Uradnih objav.
21. člen
Če pristojna služba občinske uprave ugotovi, da je predpis, ki ga ni sprejel občinski svet ali župan, nepopoln ali kako drugače neprimeren za objavo, o tem obvesti župana.
Župan mora ob smiselni uporabi zakona, ki ureja lokalno samoupravo v primeru iz prejšnjega odstavka nemudoma zadržati objavo in o tem obvestiti organ, ki je predpis sprejel.
VII. SESTAVNI DELI URADNIH OBJAV
22. člen
Na vsakem izvodu Uradnih objav je navedeno:
– ime uradnega glasila,
– naziv in sedež izdajatelja,
– spletni naslov elektronske objave,
– kraj in datum ter letnik izdaje,
– zaporedna številka izdaje.
V naslovu uradnega glasila je tudi grb občine.
23. člen
Tiskana verzija uradnih objav je vsakokratna priloga občinskega glasila.
VIII. VARNOSTNE KOPIJE
24. člen
Občinska uprava skladno z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, uredi način, organizacijo, infrastrukturo ter izvedbo hrambe gradiva v fizični in elektronski obliki.
IX. VIRI FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA
25. člen
Občina Tabor zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora;
– stroški priprave in tiska časopisa;
– stroški dostave časopisa;
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora;
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
26. člen
Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila in materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Za tehnično izvedbo izdajanja glasila, to je za tisk in distribucijo, sklene izdajatelj ustrezno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom na podlagi določil Zakona o javnih naročilih.
X. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
27. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
28. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način kot ga določi odgovorni urednik, nikakor pa ne na naslovni strani glasila. Cene oglaševanja določi uredniški odbor na predlog odgovornega urednika.
29. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
30. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje na voljo določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredniški odbor.
31. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
32. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
Uradne objave začnejo izhajati v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-8/2015
Tabor, dne 14. julija 2015
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti