Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi, stran 6424.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi se spreminja Odlok o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi (Uradni list RS, št. 55/05).
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica s številko projekta 08/14-LN/SP – februar 2015.
II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA OBRAVNAVE
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka tako, da se prvi in drugi odstavek nadomestita z novim odstavkom z naslednjim besedilom:
»Meja območja lokacijskega načrta poteka po obodu parcel št. 904/3, 904/4, 904/5 in 904/6 vse k.o. 742 Zgornja Polskava. Območje je veliko 2873 m2
Tretji odstavek postane drugi.
Četrti člen se črta.
III. FUNKCIJA, NAMEMBNOST OBMOČJA
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se prva alineja nadomesti z naslednjim besedilom:
– »gradnja treh stanovanjskih objektov dvojčkov na zemljiških parcelah velikih od 370 m2 do 430 m2«
in druga alineja se spremeni z naslednjim besedilom:
– »gradnja dovozne ceste širine 6 m«.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka – pogoji za oblikovanje objekta – in se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradnja objektov znotraj območja lokacijskega načrta je dovoljena pod naslednjimi pogoji:
– dvojček je pravokotne tlorisne zasnove zunanjega gabarita 13.50 m x 8.50 m, z izzidkom na južni strani 3.00 m x 8.00 m, z možno toleranco ±1.00 m znotraj gradbene meje, etažnost je pritličje in mansarda, višine 8 m ±0.50 m v slemenu in ne sme odstopati od višine sosednjih objektov,
– objekti so postavljeni ob gradbeno linijo, ki je črta, do katere sega severna fasada dvojčkov,
– strehe stanovanjskih objektov so dvokapnice z naklonom strešine med 35º in 40º. Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta. Nad izzidkom je dvokapnica s smerjo slemena, ki je pravokotna na smer osnovnega slemena. Nad zunanjo teraso so dopustne ravne strehe,
– za doseganje naravne svetlobe v mansardah stanovanjskih objektov je dovoljeno vgraditi mansardna okna v ravnini strešine,
– fasade so ometane, v manjšem delu so lahko kombinirane z lesom, kamnom, kovino ali steklom (vetrolov in izzidek dnevnega prostora),
– vsi objekti in posamezni gabariti objektov na parceli morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni,
– zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih zemljiških parcel. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste,
– ograje okoli zemljiških parcel so višine največ 1.20 m in v transparentni izvedbi, obsajene z zelenjem. Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin. Višina in izvedba ograj ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto mora biti takšna, da omogoča preglednost v križišču in varno priključevanje,
– parkirne površine in terase je možno pokriti z nadstrešnicami, strehe so lahko ravne,
– za vsako stanovanjsko enoto sta predvideni dve parkirni mesti za osebne avtomobile.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se izvaja skladno z veljavnimi predpisi ter v okviru tega odloka. Znotraj območja sprememb in dopolnitev odloka o LN Drozg je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– nadstrešnice za osebne avtomobile
– zimski vrtovi, senčnice, vrtne lope, utrjene dovozne poti,
– ograje do višine 1.20 m.
Manj zahtevni objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje vsaj 4,00 m, nezahtevni 1,50 m, enostavni objekti pa minimalno 0,30 m. Manjši odmik je možen le s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katerega mejijo. Ograje so lahko postavljene do parcelne meje oziroma na parcelni meji, če je pridobljeno soglasje soseda.«
5. člen
V celoti se spremeni 7. člen – tolerance – in se ti nadomesti z naslednjim tekstom:
»Tolerance v velikosti objektov:
Tlorisno ± 1.0 m znotraj gradbene meje, višinsko ± 0.50 m.
Strehe nad teraso in na nezahtevnih in enostavnih objektih so lahko tudi ravne.
Objekti so lahko do 10 % manjši od načrtovanih.
Tolerance pri parcelaciji:
Dopustna odstopanja so lahko do 15 %. Končne vrednosti so posledica upravnega postopka geodetske odmere.«
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
10. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki ima naslednjo vsebino:
»Priklop na vodovodni sistem mora biti narejen iz treh dvojnih oziroma šest posameznih jaškov z vodomeri izven objekta, da so dostopni vzdrževalcu in popisniku vodovodnih merilnih naprav. Jaški morajo biti standardne velikosti proizvajalca Zagožen. Jaški se vgradijo na podlago, ki služi kot drenaža, da se v jaških ne bi nabirala voda in blato.«
7. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen – Kanalizacija in odvodnjavanje – in sicer se zadnja dva stavka v tretjem odstavku črtata.
Vrine se novi četrti odstavek z naslednjim tekstom:
»Interni fekalno-sanitarni kanal se izvede iz cevi DN 200 mm, SN 8 in priključi direktno na obstoječi revizijski jašek javne fekalne kanalizacije.«
Četrti in peti odstavek se spremenita v peti in šesti odstavek.
8. člen
Spremeni se 12. člen – elektrika – in sicer se staro besedilo člena nadomesti z novim:
»Območju obravnave se približuje elektroenergetski vod v lasti ELEKTRO Maribor d.d. – daljnovod 20 kV Gabernik 1 (d-114 OE Slovenska Bistrica).
Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih, za katera bodo izdelani prostorski akti, bo potrebno upoštevati naslednje pravilnike, normative in tipizacijo:
– 465. in 468. člen Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14) glede varovanih pasov elektroenergetskega omrežja,
– Uredba o elektroenergetskem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) velja za območja bivanja s posebnimi ukrepi varstva pred sevanjem. Območja bivanja spadajo v I. območja varstva pred elektromagnetnimi sevanji, za katera veljajo strožja merila kot za II. območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji, kamor spadajo območja brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi proizvodni dejavnosti.
– Pravilnik o tehničnih normativih za elektroenergetske postroje nazivne napetosti nad 1000 V (Uradni list SFRJ, št. 4/74)
– Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, št. 51/73) (za nizkonapetostne vode),
– Tipizacija elektroenergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipizacija DES, januar 1981),
– SIST EN 50423-1: Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila,
– SIST EN 50423-3-21: Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV – do vključno 45 kV – 3-21. Del: Nacionalno normativna določila (NNA) za državo Slovenijo,
– SIST EN 50341-1: 2013 »Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila.«
Za napajanja območja z električno energijo je izdelana idejna zasnova, ki predvideva izgradnjo nove transformatorske postaje TP 20/0,4 kV; 1x250 kVA Zg. Polskava - Bavaria tip: TEN 2-24 mM.
Trasa NN razvodnega omrežja poteka od nove TP v koridorju ob dovozni cesti do priključnih omaric, ki morajo biti nameščene tako, da bo omogočeno nemoteno odčitavanje števcev in morajo biti pod ključem sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
Investitor si bo moral k izdelanim projektnim dokumentacijam pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenih dovoljenj.«
9. člen
Spremeni se 14. člen – ogrevanje in priprava sanitarne tople vode – in sicer se odstavek nadomesti z naslednjo vsebino:
»Predvideva se možnost ogrevanja individualno z alternativnimi viri energije in sodobnimi sistemi (npr. toplotna črpalka – zrak: voda), ob upoštevanju energetsko varčne gradnje.
V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko sistema voda – voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za kar je treba izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti potrebna dovoljenja oziroma soglasja.«
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
10. člen
V 19. členu se na koncu stavka na mesto pike vstavi vejica in se stavek nadaljuje z naslednjo vsebino:
», ki je dopolnjeno z mnenjem št. ZZ – 5/15 dne 31. 1. 2015 o možnosti ponikanja na parcelah.«
11. člen
Med 19. in 20. člen se vrine novi 20. člen z naslednjim besedilom »Vpliv posega na vodni režim in stanje voda
– zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija objektov, ureditev okolice in vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura
– predvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih vod
– način ogrevanja objektov
– po podatkih ARSO je iz opozorilne karte erozije razvidno, da se obravnavana lokacija nahaja na območju običajnih zaščitnih ukrepov, zato mora investitor poskrbeti, da bodo izvedeni vsi zaščitni ukrepi, da se ne bo poslabšala erozijska ogroženost območja. Odvajanje padavinskih vod mora biti rešeno na način, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča in objekti
– projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12)
– predmetna lokacija se nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, z oznako VVO III, po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11 in 24/13), zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa
– po končanem projektiranju in pred gradnjo objektov si mora investitor pridobiti vodno soglasje«.
12. člen
Vsi naslednji členi še preštevilčijo za eno številko višje.
13. člen
Dopolni se 23. člen, ki je zdaj preštevilčen v 24. člen, kjer se za prvim odstavkom vrine novi odstavek z naslednjim besedilom:
»Cestno infrastrukturo je potrebno brezplačno prenesti v javno dobro, komunalno infrastrukturo pa v upravljanje izvajalcem javnih gospodarskih služb.«.
VII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi so stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.
15. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna inšpekcijska služba.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-11/2015-7
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost