Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2336. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci, stran 6410.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju turizma, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa spodbujanje razvoja turistične dejavnosti na območju Občine Puconci (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih in projektnih nalog izvajalcev zagotavlja Občina Puconci iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava in Razvojni zavod Občine Puconci.
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na področju turistične dejavnosti,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se za posamezno leto objavi v občinskem glasilu ali na spletni strani občine oziroma na drug, lokalno običajen način. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proračunu Občine Puconci.
3. člen
Za opravljanje strokovnih opravil po tem pravilniku pooblašča Občina Puconci Razvojni zavod Občine Puconci.
4. člen
Izvajalci programov in projektov so:
– društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu,
– društva in zveze širšega pomena, ki vključujejo tudi občane Občine Puconci.
5. člen
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Puconci,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov in projektov,
– da vsako leto Razvojnemu zavodu Občine Puconci redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter projektov in plan aktivnosti za prihodnje leto,
– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcev poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa,
b) vlaganje vlog,
c) ocenjevanje prispelih vlog,
d) obravnava vlog,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo nosilca razpisa (naslov in drugi podatki),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– navedbo, da gre za zbiranje programov in projektov s področja spodbujanja razvoja turizma,
– okvirno vrednost sredstev za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način vložitve vlog,
– navedbo osebe, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo vlog oziroma prijav ne sme biti krajši od enega meseca.
8. člen
Razvojni zavod Občine Puconci in izvajalci se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Od dneva objave razpisa do določitve o izboru projektov izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati.
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:
– neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju turizma za izvajanje njihovih rednih letnih programov in projektov,
– vsem ostalim neprofitnim izvajalcem za sofinanciranje letnih programov in projektov, ki zagotavljajo spodbujanje razvoja turizma v Občini Puconci.
9. člen
Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, ki so zbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo vloge v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – turizem; Ne odpiraj« na naslov Razvojni zavod Občine Puconci.
Po preteku roka za oddajo bo komisija za sofinanciranje projektov na področju turizma obravnavala vloge.
10. člen
Izbor programov in projektov ter postopek dodelitve finančnih sredstev v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani.
11. člen
Komisija mora pregledati prispele vloge najkasneje v roku 30 dni od dneva poteka razpisnega roka. Prepozno vložene vloge komisija s sklepom izloči iz nadaljnje obravnave in jih zapečatene vrne prijavitelju.
V primeru nepopolne vloge komisija pozove vlagatelja na dopolnitev vloge, ki jo je ta dolžan dopolniti v roku osmih dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. V primeru, če v tem roku ne pride do dopolnitve vloge, se vloga sklepom komisije zavrže in izloči iz nadaljnje obravnave.
Pravočasno prispele in popolne vloge komisija oceni in na osnovi določil tega pravilnika pripravi predlog sklepa za sofinanciranje, ki jih podpiše predsednik komisije. Sklepi se pošljejo prijaviteljem najkasneje v roku osmih dni od dneva odločitve komisije.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba na župana v roku, ki je naveden v pravnem pouku.
Na odločitev župana pritožba ni možna.
12. člen
Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju se prijaviteljem pošlje v podpis pogodba o sofinanciranju, ki so jo le- ti dolžni podpisano vrniti najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema, sicer se smatra, da so odstopili od prijave, oziroma zahteve za sofinanciranje. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov izvajalca,
– izbran program oziroma projekt, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– način nadzora nad porabljenimi sredstvi,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa oziroma projekta.
13. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi Razvojni zavod Občine Puconci in so v času razpisa na voljo v prostorih Razvojnega zavoda Občine Puconci in na spletni strani Občine Puconci: www.puconci.si
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov in projektov na predpisanih obrazcih in priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA
14. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektor na področju turizma določajo vrste dejavnosti in projektov ter način njihovega sofinanciranja iz sredstev lokalne skupnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika sofinancirajo naslednje dejavnosti in projekti:
15. člen
Sredstva za redno dejavnost društva
Do sredstev iz naslova redne dejavnosti so upravičena društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da dostavijo poročilo preteklega leta in
– da dostavijo program dela za tekoče leto
200,00 €
16. člen
Sredstva za organizacijo prireditev
Sredstva za turistične prireditve se dodelijo na osnovi zbranega števila točk, po naslednjem kriteriju:
– za organizacijo tradicionalne turistične prireditve občinskega pomena
600 točk
– za organizacijo enkratne turistične prireditve občinskega pomena
500 točk
– za organizacijo turistične prireditve ali dogodka lokalnega pomena
300 točk
Za tradicionalno prireditev se po tem pravilniku šteje prireditev, ki je bila izvedena že vsaj 3-krat pod istim imenom in s podobno vsebino.
Kot prireditev občinskega pomena se smatra prireditev z večjim številom nastopajočih, kjer morajo biti poleg domače občine zastopane še vsaj dve zunanji občini.
Posamezno društvo lahko v enem koledarskem letu prijavi največ dve prireditvi in sicer eno prireditev občinskega pomena (tradicionalno ali enkratno) in eno lokalnega pomena.
17. člen
Sredstva za projekte
Društvu se sofinancirajo projekti povezani z urejanjem javnih površin in za ohranjanje etnološke zapuščine:
– projekti v zvezi z urejanjem javnih površin (nasadi, ureditev zelenic), do največ 50 % vloženih sredstev oziroma do zneska
150,00 €
– organizacija muzejske dejavnosti in ureditev muzejske zbirke (etnološka zapuščina)
500 točk
– vzdrževanje obstoječih muzejskih zbirk
100 točk/letno
18. člen
Promocija in sodelovanje
Društvu se sofinancirajo promocijske predstavitve, predstavitve društvene dejavnosti in sodelovanje društev na prireditvah:
– promocijske predstavitve v občini
70 točk
– predstavitev društvene dejavnosti izven občine
100 točk
– predstavitev dejavnosti in sodelovanje na prireditvah v tujini
150 točk
Posamezno društvo lahko v koledarskem letu prijavi za sofinanciranje največ dve predstavitvi v občini, dve izven občine in eno v tujini.
19. člen
Promocijski material
Sofinanciranje promocijskega materiala obsega:
– brošura o predstavitvi kraja in društva, več listna
500 točk
– zgibanka o kraju in društvu
250 točk
– zgoščenka ali DVD
250 točk
– razglednica, znamka, zastava
100 točk
– vzpostavitev spletne strani društva
300 točk
Na vseh predstavitvenih in promocijskih materialih je obvezen grb Občine Puconci.
20. člen
Izobraževanje
Prizna se:
– organiziranje strokovne ekskurzije z 8 do vključno 30 udeleženci
200 točk
– organiziranje strokovne ekskurzije z 31 ali več udeleženci
300 točk
Posamezno društvo lahko v posameznem koledarskem letu uveljavlja sofinanciranje samo za eno strokovno ekskurzijo:
– organiziranje delavnice in tečaja
100 točk
– udeležba na seminarju, delavnici drugih izvajalcev, na dan na enega udeleženca,
– če se plača kotizacija
60 točk
– če ni kotizacije
30 točk
Zgornja meja sofinanciranja je lahko največ do ene polovice vrednosti predloženih računov, ne glede na vrednost točke.
21. člen
Jubileji društev
Jubileji društev z izvajanjem dejavnosti na področju turizma se ovrednotijo:
– 10 let delovanja
100,00 €
– 20 let delovanja
150,00 €
– 25 let delovanja
200,00 €
– in za vsakih nadaljnjih 5 let po
50,00 €.
Sredstva za jubileje društev se delijo po enakem principu, kot sredstva za redno dejavnost, kar pomeni, da lahko društvo za posamezen jubilej uveljavlja pravico do sofinanciranja samo na tistem področju, kjer je prejelo sredstva za redno dejavnost.
22. člen
Ustanovitev novih društev
Novo ustanovljenemu društvu se dodeli 400 € v fiksnem znesku za prvo leto delovanja. Zahtevek iz tega naslova mora društvo vložiti na prvi objavljeni javni razpis po ustanovitvi, sredstva pa se lahko nakažejo tudi za eno leto nazaj.
23. člen
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti programov in projektov. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v soodvisnosti od skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih, upravičenih do sofinanciranja po tem pravilniku.
24. člen
Vsako društvo poroča strokovni službi o delu dejavnosti na posebnih obrazcih. Zahtevke s poročili o realiziranih projektih odda do 15. decembra tekočega leta za redno dejavnost, za financiranje programov in projektov pa po izvedenem programu skupaj z dokazili o plačilu stroškov in drugimi dokazili o izvedenem programu.
25. člen
V sistemu sofinanciranja je potrebno upoštevati posebne omejitve, kot so:
– podvajanje financiranja istega programa iz proračunskega vira po dveh poteh (turizem, kultura),
– program financiran samo iz ene postavke (s postavke turizma),
– financiranje dejavnosti povezani s turizmom v drugih društvih (gasilsko društvo, upokojensko društvo), ki po svoji naravi ne spadajo v to področje – program financiran samo iz ene postavke.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
26. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sproti poročati.
Občina Puconci lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Nadzor nad porabo sredstev vrši Razvojni zavod Občine Puconci.
27. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila izvajalcev do dneva vračila sredstev v primeru, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
Izvajalec, ki mu je bil na osnovi določila tega člena izrečen ukrep o vračilu dodeljenih sredstev, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu ali pozivu občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z veljavnostjo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Puconci (Uradno prečiščeno besedilo UPB-1, Uradni list RS, št. 31/10).
29. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Župan
Občine Puconci
Ernest Nemec l.r.

AAA Zlata odličnost