Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2333. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5, stran 6404.

  
Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) izdajam
S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5
I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5, katerega je izdelalo podjetje RATING, atelje za projektiranje in inženiring Ratnik Oto s.p. iz Murske Sobote.
II.
Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE5 se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Krajevne skupnosti Černelavci, Zadružna 5, Černelavci, 9000 Murska Sobota.
III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od četrtka 6. avgusta 2015 do petka 4. septembra 2015. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in na oglasni deski Krajevne skupnosti Černelavci. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Vaškega doma Černelavci, Zadružna ulica 5, Černelavci, kjer je sedež Krajevne skupnosti Černelavci, v sredo 26. avgusta 2015 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do petka 4. septembra 2015. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.
V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si
Št. 3500-0002/2015-14(182)
Murska Sobota, dne 15. julija 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost