Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, stran 6377.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D)ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB1 (Uradni list RS, št. 11/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 6. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 63/08, 94/09, 57/11, 15/13 – v nadaljevanju: odlok) se 1. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»1. člen
S tem odlokom Občina Ivančna Gorica, s sedežem Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica (v nadaljevanju: vrtec), v čigar sestavo sodijo:
– Enota vrtca Marjetica, Ivančna Gorica
z dislociranimi oddelki na Muljavi in v Ivančni Gorici;
– Enota vrtca Pikapolonica, Ivančna Gorica;
– Enota vrtca Čebelica, Šentvid pri Stični
z dislociranim oddelkom v Šentvidu pri Stični;
– Enota vrtca Polžek, Višnja Gora;
– Enota vrtca Miška, Stična;
– Enota vrtca Sonček, Zagradec;
– Enota vrtca Krka, Krka.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»2. člen
Vrtec posluje pod imenom: VVZ Vrtec Ivančna Gorica.
Sedež zavoda: Cesta občine Hirschaid 6, 1295 Ivančna Gorica.
Skrajšano ime vrtca: Vrtec Ivančna Gorica.«
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku ».« nadomesti z »,« in doda besedilo:
»Cesta občine Hirschaid 6, 1295 Ivančna Gorica.«
4. člen
V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Vrtec izvaja dnevni, poldnevni in krajši program ter prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek, v katerem se v drugem stavku besedilo »dnevno varstvo« nadomesti z besedilom »programe vrtca«.
5. člen
V 16. členu odloka se četrti odstavek po novem glasi:
»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah.«
Dodajo nov peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Ivančna Gorica. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer: trije predstavniki staršev, ki so na tajnih volitvah na Svetu staršev dosegli največje število glasov vseh volivcev, vendar ne smeta biti imenovana dva predstavnika staršev iz iste enote vrtca. V primeru, da dva ali več kandidatov iz iste enote dobita enako število glasov, se volitve med njima ponovijo. O načinu volitev (tajno ali javno) med njima odloči Svet staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov vseh svojih članov. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovega otroka v vrtcu.«
6. člen
V 39. členu se drugi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
»O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.«
Tretji in četrti odstavek se črtata.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2008-8
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost