Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2313. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2015, stran 6368.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 110/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB in 14/13 popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni seji dne 14. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
2. člen Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2015 (Uradni list RS, št. 92/14) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans Proračuna za leto 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.274.970
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.146.748
70
DAVČNI PRIHODKI
1.487.004
700 Davki na dohodek in dobiček
1.228.904
703 Davki na premoženje
66.000
704 Domači davki na blago in storitve
192.100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
659.744
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
320.600
711 Takse in pristojbine
700
712 Denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.000
714 Drugi nedavčni prihodki
323.944
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
140.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
988.222
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
290.869
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
697.353
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.286.457
40
TEKOČI ODHODKI
935.225
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
276.719
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.990
402 Izdatki za blago in storitve
557.413
403 Plačila domačih obresti
30.000
409 Rezerve
30.103
41
TEKOČI TRANSFERI
910.243
410 Subvencije
24.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
558.904
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
67.776
413 Drugi tekoči domači transferi
258.963
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.407.489
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.407.489
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
33.500
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
28.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–11.487
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.500
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
140.000
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
140.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–149.987
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
140.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
11.487
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
149.987
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2015-1(1)
Dobrna, dne 14. julija 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost