Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2310. Operativno-tehnična zahteva o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati operaterji zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov pri uporabi v državnih dejavnostih, stran 6365.

  
Na podlagi 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) ter 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10), izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O  Z A H T E V O
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati operaterji zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov pri uporabi v državnih dejavnostih
1. člen
(vsebina)
Ta operativno-tehnična zahteva določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati operaterji zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov, vpisanih v Register zrakoplovov Republike Slovenije, med uporabo teh zrakoplovov v državnih dejavnostih.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen:
a) EASA zrakoplov pomeni zrakoplov, za katerega se šteje, da ima v EU priznan certifikat tipa ali omejeni certifikat tipa;
b) Državne dejavnosti pomenijo dejavnosti, navedene v točki (a), drugega odstavka, 1. člena, Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (v nadaljnjem besedilu Uredba (ES) št. 216/2008);
c) Certifikat pomeni katero koli obliko priznavanja/ugotavljanja, da je letalski produkt, del in naprava, organizacija ali oseba skladna z zahtevami, ki se uporabljajo, vključno s to operativno- tehnično zahtevo;
d) EASA pomeni Evropsko agencijo za letalsko varnost;
e) Operater pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja zrakoplov za opravljanje državnih dejavnosti.
(2) Predpisi, povezani z izdajo te operativno-tehnične zahteve so:
a) Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 6/2013 z dne 8. januarja 2013;
b) Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (v nadaljnjem besedilu Uredba Komisije št. 1321/2014), ki prenavlja uredbo 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 z vsemi spremembami.
3. člen
(zahteve za vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov)
Za vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov med uporabo teh zrakoplovov v državnih dejavnostih se uporablja Uredba (ES) št. 216/2008 in njeni izvedbeni predpisi.
4. člen
(pristojni organ)
Ko določbe te operativno-tehnične zahteve napotujejo k izvajanju po določilih Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov, je pristojni organ Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu agencija).
5. člen
(veljavnost certifikatov)
(1) Certifikati izdani zrakoplovom v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 pred njihovo uporabo v državnih dejavnostih se štejejo izključno za nacionalne certifikate izdane po določilih Zakona o letalstvu in te operativno-tehnične zahteve.
(2) Nacionalni certifikati iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo kot certifikati izdani v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008.
6. člen
(izdajanje certifikatov)
(1) Obrazci certifikatov, ki se izdajajo v skladu s to operativno-tehnično zahtevo so enaki obrazcem, ki se izdajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, s to razliko, da se beseda "EASA" nadomesti z besedno zvezo "CAA Slovenija", sklicevanje na Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenime izvedbenime predpise pa se nadomesti s sklicevanjem na Zakon o letalstvu in to operativno-tehnično zahtevo.
(2) Ne glede določila prvega odstavka tega člena, se potrdila o vrnitvi v uporabo komponent izdajajo v skladu z Delom 145, Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014.
7. člen
(obveznosti operaterjev zrakoplovov)
(1) Operaterji zrakoplovov morajo zagotoviti, da je iz operativnega dnevnika oziroma tehničnega dnevnika v vsakem trenutku razvidno, ali se zrakoplov trenutno uporablja v državnih dejavnostih.
(2) Če se zrakoplov uporablja za potrebe državnih dejavnostih samo občasno, mora operater zrakoplova zagotoviti, da je v operativnem dnevniku oziroma tehničnem dnevniku vpisan vsak začetek in konec teh dejavnosti.
(3) Pred začetkom dejavnosti, ki niso državne dejavnosti, mora operater zrakoplova zagotoviti, da zrakoplov ustreza zahtevam Dela M, Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, ustrezanje tem zahtevam pa mora potrditi v operativnem dnevniku oziroma tehničnem dnevniku.
8. člen
(stalna plovnost zrakoplova v času uporabe v državnih dejavnostih)
(1) Organizacija za vodenje stalne plovnosti, odobrena v skladu z Delom M, Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014, lahko vodi stalno plovnost zrakoplovov v času uporabe v državnih dejavnostih, če s strani agencije predhodno pridobi odobritev dodatka organizacijskega priročnika, v katerem so opisani postopki, specifični za vodenje stalne plovnosti v skladu s to operativno-tehnično spremembo.
(2) Organizacija za vodenje stalne plovnosti se mora v času uporabe zrakoplova v državnih dejavnostih tekom vodenja stalne plovnosti zrakoplovov držati postopkov opisanih v organizacijskem priročniku, razen, če je to opisano drugače s specifičnimi postopki v dodatku priročnika.
(3) Dodatek organizacijskega priročnika mora vsebovati:
– izjavo odgovorne osebe organizacije, da dodatek ni del organizacijskega priročnika, ter da se nanaša samo na postopke z zrakoplovi v času uporabe v državnih dejavnostih,
– postopek, ki zagotavlja, da je certifikat o vrnitvi zrakoplova v uporabo v času uporabe v državnih dejavnostih, kot je predpisan s to operativno-tehnično zahtevo,
– postopek za ugotovitev, ali zrakoplov ustreza zahtevam Delom M, Uredbe (ES) št. 1321/2014, pred uporabo v dejavnostih, ki niso državne dejavnosti,
– postopek za označevanje, ali se zrakoplov trenutno uporablja v državnih dejavnostih,
– postopek za označitev vsakega začetka in konca uporabe v državnih dejavnostih – za zrakoplove, ki se občasno uporabljajo v državnih dejavnostih, in
– ostale postopke, ki se razlikujejo od postopkov, odobrenih v organizacijskem priročniku.
9. člen
(vzdrževanje zrakoplovov med uporabo v državnih dejavnostih)
(1) Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v uporabo po izvršenih vzdrževalnih delih, med uporabo v državnih dejavnostih, izda organizacija ali oseba, ustrezno odobrena v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi.
(2) Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v uporabo tekom uporabe v državnih dejavnostih se izda na način, predpisan z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, z izjemo izjave v potrdilu o vrnitvi zrakoplova v uporabo, ki se mora glasiti:
"Potrjuje se, da so v tem potrdilu o vrnitvi zrakoplova v uporabo navedena dela opravljena v skladu z operativno-tehnično zahtevo o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati operateji zrakoplovov, osebje in organizacije vključeni v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov med uporabo teh zrakoplovov v državnih dejavnostih, razen, če ni drugače določeno, in da se v zvezi s temi deli zrakoplov šteje pripravljen za uporabo."
ali v primeru, da se izdaja v angleškem jeziku:
"It is hereby certified that work specified in this aircraft certificate of release to service was carried out in accordance with Operational technical directive on conditions to be met by operators, personnel and organizations involved in the maintenance and continuing airworthiness management of EASA aircraft while used in the state activities, unless otherwise noted, and that in relation to this work aircraft is considered ready for release to service."
(3) Organizacija, odobrena za vzdrževanje zrakoplovov med uporabo v državnih dejavnostih, se je dolžna med vzdrževanjem teh zrakoplovov držati postopkov, predpisanih v organizacijskem prirošniku, razen če je drugače opisano s specifičnimi postopki v dodatku priročnika.
(4) Dodatek organizacijskega priročnika mora vsebovati:
– izjavo odgovorne osebe organizacije, da dodatek ni del organizacijskega priročnika, ter da se nanaša samo na postopke z zrakoplovi tekom uporabe v državnih dejavnostih,
– postopek ki zagotavlja, da je certifikat o vrnitvi zrakoplova v uporabo tekom uporabe v državnih dejavnostih kot je predpisan s to operativno-tehnično zahtevo,
– postopek za ugotovitev, ali zrakoplov ustreza zahtevam Delom M, Uredbe (ES) št. 1321/2014, pred uporabo v dejavnostih, ki niso državne dejavnosti,
– postopek za ugotavljanje ali se zrakoplov trenutno uporablja v državnih dejavnostih,
– postopek za ugotavljanje vsakega začetka in konca uporabe v državnih dejavnostih (za zrakoplove, ki se občasno uporabljajo v državnih dejavnostih), in
– ostale postopke, ki se razlikujejo od postopkov odobrenih v organizacijskem priročniku.
10. člen
(uskladitev z določili te operativno-tehnične zahteve)
Operateji zrakoplovov, osebje in organizacije vključeni v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov, med uporabo teh zrakoplovov v državnih dejavnostih, morajo pred začetkom uporabe EASA zrakoplovov v državnih dejavnostih izpolnjevati zahteve te operativno-tehnične zahteve.
11. člen
(veljavnost)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. julija 2015
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti