Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2307. Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala bank in hranilnic, stran 6325.

  
Na podlagi sedmega odstavka 28. člena, drugega odstavka 254. člena v zvezi z 256. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o merilih za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) merila za stvarni vložek, ki se lahko upošteva pri povečanju osnovnega kapitala banke in hranilnice (v nadaljevanju banke) na podlagi ukrepov zgodnjega posredovanja po ZBan-2 in
(b) dokumentacijo, ki mora biti priložena predlogu sklepov skupščine iz drugega odstavka 254. člena ZBan-2, ki se nanaša na povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom po 256. členu ZBan-2.
(2) Določbe tega sklepa veljajo za banko na posamični podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost predložitve dokumentacije tudi na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(uporaba pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. MERILA ZA STVARNI VOŽEK
3. člen
(merila za stvarni vložek)
(1) Stvarni vložek, ki se lahko upošteva pri povečanju osnovnega kapitala v skladu s 3. točko tretjega odstavka 28. člena ZBan-2, mora izpolnjevati najmanj naslednja merila:
(a) banki mora omogočati dokončno (brezpogojno), prosto in trajno razpolaganje z njim od trenutka vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register;
(b) vrednost stvarnega vložka mora biti relativno stabilna glede na pretekla gibanja tržnih cen in predpostavke o prihodnjih gibanjih teh cen;
(c) hitra unovčljivost stvarnega vložka v denarno obliko.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora stvarni vložek v obliki dolžniških vrednostnih papirjev izpolnjevati kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Eurosistema, kot jih določi Banka Slovenije v splošnih pogojih o izvajanju okvira denarne politike.
(3) Povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom na podlagi 3. točke tretjega odstavka 28. člena ZBan-2 se lahko uporabi le za povečanje osnovnega kapitala banke z izdajo novih navadnih delnic, ki izpolnjujejo pogoje za kapitalske instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz 28. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 in jih banka izda z namenom izpolnjevanja kapitalskih zahtev v delu, ki presega kapitalske zahteve iz prvega odstavka 92. člena Uredbe (EU) št. 575/2013.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena Banka Slovenije zahteva popravek predloga sklepov skupščine za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, če takšno povečanje osnovnega kapitala za pokrivanje kapitalskih zahtev v delu, ki presega zahteve iz prvega odstavka 92. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ni ustrezno glede na oceno tveganj, ki jim banka je ali bo izpostavljena pri svojem poslovanju.
3. DOKUMENTACIJA
4. člen
(splošno)
(1) Banka mora predlogu sklepov skupščine po drugem odstavku 254. člena ZBan-2 za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom iz 3. točke tretjega odstavka 28. člena ZBan-1 poleg informacij iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 256. člena ZBan-2 priložiti tudi dokumentacijo z naslednjimi podatki:
(a) podroben opis predmeta stvarnega vložka;
(b) nominalna in tržna vrednost stvarnega vložka;
(c) navedba polnega naziva in naslova osebe, od katere bo pridobljen stvarni vložek, vključno z navedbo obstoječega deleža (neposredni in posredni), ki ga navedena oseba že ima v banki ter navedba deleža po pridobitvi povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom;
(d) izjavo imetnika predmeta stvarnega vložka, da bo predmet stvarnega vložka po potrditvi sklepa o povečanju osnovnega kapitala banke na skupščini banke prenesel na banko;
(e) število navadnih delnic, ki bodo izdane na podlagi stvarnega vložka ter shematski prikaz izpolnjevanja zahtevanih lastnosti iz 28. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z relevantnimi pogoji iz regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, za upoštevanje navedenega kapitalskega instrumenta v izračun kapitala ter skupni znesek povečanja osnovnega kapitala banke;
(f) izračun kapitala in kapitalskih zahtev, vključno s kapitalskimi blažilniki, na posamični in konsolidirani podlagi po stanju na zadnji dan meseca pred predložitvijo predloga sklepov skupščine po drugem odstavku 254. člena ZBan-2, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah ter projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev, vključno s kapitalskimi blažilniki, za obdobje prihodnjih treh let, prav tako z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah;
(g) predvidena delničarska struktura banke po povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, zlasti navedba kvalificiranih imetnikov v banki s podatki o njihovih deležih;
(h) dokazila o izpolnjevanju predpisanih meril za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom iz 3. člena tega sklepa;
(i) predviden časovni okvir za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom;
(j) statutarna pooblastila banke za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom (sklep skupščine, statut banke, drugo);
(k) druga dejstva in okoliščine, povezane s povečanjem osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom.
(2) Če namerava imetnik stvarnega vložka iz točke (c) prvega odstavka tega člena pridobiti delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu banke, ki je enak ali večji od kvalificiranega deleža oziroma večji od razpona kvalificiranega deleža, za katerega je bilo izdano dovoljenje, mora banka v okviru predloga sklepov skupščine po drugem odstavku 254. člena ZBan-2 za povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom predložiti tudi dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža.
4. KONČNI DOLOČBI
5. člen
(uporaba določb sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in hranilnic s stvarnim vložkom (Uradni list RS, št. 72/14).
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost