Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2306. Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice, stran 6322.

  
Na podlagi četrtega odstavka 209. člena in 233. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep predpisuje podrobnejša pravila za izračun in poročanje stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke), in sicer:
– način izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika,
– način upoštevanja veljavne stopnje proticikličnega blažilnika za posamezno državo in začetka njene uporabe,
– obliko, način in roke poročanja stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika Banki Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(prenos direktiv)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338).
3. člen
(opredelitve pojmov)
(1) V tem sklepu so za akte Evropske unije uporabljeni naslednji skrajšani naslovi:
(a) Uredba (EU) št. 575/2013 je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2014 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1),
(b) Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2014 je Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2014 z dne 4. junija 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev geografske lokacije ustreznih kreditnih izpostavljenosti za izračun stopenj posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014, str. 5),
(c) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 je Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1) in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/227 z dne 9. januarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 48 z dne 20. februarja 2015, str. 1).
(2) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
(3) Za namen tega sklepa pojem »ustrezne kreditne izpostavljenosti« pomeni izpostavljenosti banke v vseh kategorijah izpostavljenosti, razen v kategorijah iz točk (a) do (f) 112. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki so predmet:
(a) izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje iz naslova II dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013, ki vključujejo:
(i) kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu v skladu z 111. do 141. členom Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z učinki tehnik zmanjševanja kreditnega tveganja iz 192. do 241. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
(ii) kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov v skladu z 142. do 191. členom Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z učinki tehnik zmanjševanja kreditnega tveganja iz 192. do 241. člena Uredbe (EU) št. 575/2013,
(iii) kapitalske zahteve za kreditno tveganje nasprotne stranke v skladu z 271. do 311. členom Uredbe (EU) št. 575/2013,
(b) kadar je izpostavljenost v trgovalni knjigi, izračuna kapitalske zahteve za posebno tveganje iz poglavja 2 naslova IV dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 ali presežno tveganje neplačila in migracije iz poglavja 5 naslova IV dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013,
(c) kadar je izpostavljenost iz naslova listinjenja, izračuna kapitalske zahteve iz poglavja 5 naslova II dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013.
2. NAČIN IZRAČUNA STOPNJE BANKI LASTNEGA PROTICIKLIČNEGA KAPITALSKEGA BLAŽILNIKA
4. člen
(določitev geografske lokacije ustreznih kreditnih izpostavljenosti)
Banka za namen izračuna stopnje lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika določi geografsko lokacijo svojih ustreznih kreditnih izpostavljenosti v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1152/2014.
5. člen
(izračun stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika)
(1) Stopnja banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika je tehtano povprečje veljavnih stopenj proticikličnih blažilnikov za države, v katerih ima banka ustrezne kreditne izpostavljenosti.
(2) Banka izračuna utež za izračun tehtanega povprečja stopenj proticikličnih blažilnikov tako, da kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje, izračunano v skladu z naslovoma II in IV dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013, za ustrezne kreditne izpostavljenosti, ki jih ima banka v posameznih državah, deli s skupno kapitalsko zahtevo za kreditno tveganje za vse ustrezne kreditne izpostavljenosti banke.
(3) Banka izračuna stopnjo banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika tako, da posamezne uteži iz drugega odstavka tega člena pomnoži s pripadajočimi veljavnimi stopnjami proticikličnih blažilnikov, kot je določeno v 6. in 7. členu tega sklepa, za ustrezne kreditne izpostavljenosti za posamezne države ter tako izračunane tehtane stopnje po posameznih državah sešteje.
6. člen
(veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za posamezno državo)
(1) Za namen izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika banka upošteva veljavno stopnjo proticikličnega blažilnika za posamezno državo, ki je objavljena na spletni strani Banke Slovenije, v skladu z drugim do četrtim odstavkom tega člena.
(2) Veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za ustrezne kreditne izpostavljenosti v Republiki Sloveniji je stopnja, ki jo je določila Banka Slovenije v skladu z 210. členom ZBan-2.
(3) Veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za ustrezne kreditne izpostavljenosti v drugi državi članici je:
(a) stopnja, ki jo je določil imenovani organ te države članice, če ta stopnja ne presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem,
(b) stopnja, ki jo je določil imenovani organ te države članice, če ta stopnja presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem in je bila priznana s strani Banke Slovenije v skladu z drugim odstavkom 213. člena ZBan-2,
(c) stopnja v višini 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem, če stopnja, ki jo je določil imenovani organ te države članice, presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem in ni bila priznana s strani Banke Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 213. člena ZBan-2.
(4) Veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za ustrezne kreditne izpostavljenosti v tretji državi je:
(a) stopnja, ki jo je Banka Slovenije določila za tretjo državo v skladu s prvim ali drugim odstavkom 214. člena ZBan-2,
(b) če Banka Slovenije ni določila stopnje proticikličnega blažilnika za tretjo državo:
(i) stopnja, ki jo je določil imenovani organ te tretje države, če ta stopnja ne presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem,
(ii) stopnja, ki jo je določil imenovani organ te tretje države, če ta stopnja presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem in je bila priznana s strani Banke Slovenije v skladu z drugim odstavkom 213. člena ZBan-2,
(iii) stopnja v višini 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem, če stopnja, ki jo je določil imenovani organ te tretje države, presega 2,5% zneska skupne izpostavljenosti tveganjem in ni bila priznana s strani Banke Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 213. člena ZBan-2,
(c) če Banka Slovenije ni določila stopnje proticikličnega blažilnika za tretjo državo, niti je ni določil imenovani organ tretje države oziroma imenovanega organa v tretji državi ni, stopnja v višini 0%.
7. člen
(začetek uporabe veljavne stopnje proticikličnega blažilnika za posamezno državo)
(1) Veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za posamezno državo, ki je objavljena na spletni strani Banke Slovenije, se za namen izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika uporablja od datuma, ki ga določi Banka Slovenije oziroma imenovani organ države članice oziroma tretje države v skladu z 215., 216. in 217. členom ZBan-2.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primeru določitve stopnje proticikličnega kapitalskega blažilnika s strani imenovanega organa tretje države veljavna stopnja proticikličnega blažilnika za ustrezne kreditne izpostavljenosti v tretji državi začne uporabljati po 12 mesecih od datuma, na katerega imenovani organ tretje države objavi spremembo stopnje blažilnika.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena banka znižanje veljavne stopnje proticikličnega blažilnika upošteva takoj.
3. POROČANJE
8. člen
(poročanje)
(1) Banka poroča Banki Slovenije o izračunani stopnji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika na posamični in konsolidirani podlagi v obliki obrazca PKB, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve za četrtletna poročila iz 3. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014, pri čemer banka prvo poročilo predloži po stanju na dan 31. marca 2016.
(3) Banka pošlje poročilo iz prvega odstavka tega člena na elektronski naslov: porocilaPKB@bsi.si.
4. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev in uporaba sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost