Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2302. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, stran 6319.

  
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
1. člen
V Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09) se v 3. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sklenjeno mora imeti pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem, pooblaščenim zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem.«.
3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Serviser, ki vzdržuje gasilnike, mora imeti najmanj srednjo poklicno izobrazbo in uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu, pooblaščenemu zastopniku, uvozniku ali distributerju.«.
4. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
(1) Ne glede na pogoj iz četrte alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika lahko vzdrževalec še naprej opravlja vzdrževanje gasilnikov proizvajalca, ki je prenehal obstajati in nima pravnega naslednika, dokler izpolnjuje pogoje, ki jih je proizvajalec določil z navodili za vzdrževanje teh gasilnikov ter pod pogojem, da s tem ni ogrožena brezhibnost delovanja gasilnikov, kar vzdrževalec dokazuje z ustrezno dokumentacijo.
(2) Če ima proizvajalec, ki je prenehal obstajati, pravnega naslednika, ali če je prenehal obstajati pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer, s katerim je imel vzdrževalec sklenjeno pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju gasilnikov iz četrte alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, mora vzdrževalec najkasneje v 90 dneh skleniti ustrezen aneks oziroma novo pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju s pravnim naslednikom proizvajalca ali z drugim pooblaščenim zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem.«.
5. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Tuja pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije lahko občasno opravlja dejavnost vzdrževanja gasilnikov v Republiki Sloveniji, če izkaže, da v državi, v kateri ima svoj sedež, izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. Pred prvim opravljanjem dejavnosti vzdrževanja gasilnikov se priglasi pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ob priglasitvi se navede naziv in sedež v državi ustanovitve oziroma sedeža, telefon, elektronski naslov, kontaktna oseba, naziv in sedež pristojnega organa v državi ustanovitve, vrsta dejavnosti ter predvideno trajanje čezmejnega opravljanja dejavnosti. Priglasitev je možna tudi po elektronski pošti. Obrazec za priglasitev se objavi na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.«.
6. člen
V 9. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi.
»– ne sklene ustreznega aneksa oziroma nove pogodbe ali druge oblike dogovora iz drugega odstavka 5.a člena tega pravilnika.«.
Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-198/2013-15
Ljubljana, dne 21. julija 2015
EVA 2013-1911-0019
Andreja Katič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti