Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2300. Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa, stran 6316.

  
Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) ter tretjega odstavka 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za priznanje, vzdrževanje in odvzem statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa(v nadaljnjem besedilu: IBR/IPV).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
1. serološke preiskave za odkrivanje protiteles za bovini herpes virus tipa 1 (v nadaljnjem besedilu: BHV-1) so serološke preiskave, standardizirane na podlagi močno pozitivnih, šibko pozitivnih in negativnih standardnih serumov v skladu z zadnjo spletno izdajo diagnostičnega priročnika Mednarodne organizacije za zdravje živali (diagnostični priročnik OIE, spletna izdaja) za ugotavljanja okužbe z BHV-1;
2. veterinarska organizacija je veterinarska organizacija, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja mrežo javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev, podeljeno koncesijo za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki niso financirane iz proračuna Republike Slovenije, in te dejavnosti lahko izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
3. člen
(IBR/IPV)
(1) IBR/IPV je okužba z bovinim herpes virusom tipa 1 (v nadaljnjem besedilu: BHV-1). Klinični znaki IBR/IPV so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Sum na okužbo z BHV-1 se postavi, če se ugotovijo klinični znaki, značilni za to bolezen, oziroma so rezultati seroloških preiskav za ugotavljanje okužbe z BHV-1 sumljivi ali pozitivni.
(3) Okužba z BHV-1 v čredi se potrdi, če je pri eni ali več govedih v čredi dokazan virus BHV-1 ali protitelesa za celotni BHV-1.
4. člen
(priznanje statusa)
(1) Čreda je prosta IBR/IPV, če izpolnjuje naslednje pogoje:
a)v čredi v zadnjih šestih mesecih ni bil zabeležen sum ali potrjena okužba z BHV-1;
b)nobeno govedo v čredi ne kaže kliničnih znakov, značilnih za okužbo z BHV1;
c)čreda mora biti na gospodarstvu, pašniku, sejmu, razstavi ali drugi lokaciji, ne glede na lastništvo, ločena z naravnimi ali fizičnimi ovirami od drugih gospodarstev, pašnikov ali drugih lokacij oziroma čred, ki imajo nižji zdravstveni status glede IBR/IPV, tako da je onemogočen neposreden stik med živalmi različnega zdravstvenega statusa;
č) v čredo je vključeno le govedo iz čred, prostih IBR/IPV, oziroma le necepljeno govedo, ki izhaja z gospodarstva, na katerem v zadnjih 12 mesecih ni bil klinično ali patološko dokazan IBR/IPV, in ki je bilo pred vključitvijo v čredo 30 dni v izolaciji; v tem času, vendar ne prej kot 21 dni po začetku izolacije, pa je bila na živalih opravljena preiskava z negativnimi rezultati za dokaz protiteles za celotni BHV-1;
d) nobeno govedo v čredi ni bilo v stiku z govedom, ki ne izhaja iz črede, proste IBR/IPV, ali govedom z nižjim zdravstvenim statusom glede IBR/IPV;
e) za osemenjevanje se uporablja le seme bikov, ki izpolnjuje pogoje iz Direktive Sveta z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL L št. 194 z dne 22. 7. 1988, str. 10), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 20. septembra 2011 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 88/407/EGS glede trgovine znotraj Unije s semenom domačih živali iz vrst govedi, odpremljenim iz osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena (UL L št. 247 z dne 24. 9. 2011, str. 22), oziroma seme bikov, ki izhajajo iz črede, proste IBR/IPV ali bikov, ki so dokazano prosti IBR/IPV;
f) za naravni pripust se uporabljajo le biki, ki izhajajo iz črede, proste IBR/IPV, oziroma biki, ki so dokazano prosti IBR/IPV;
g) v čredi so bile opravljene preiskave z negativnimi rezultati v skladu z enim od režimov nadzora iz točke 1.4 Priloge III Odločbe Komisije z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (UL L št. 249 z dne 23. 7. 2004, str. 20), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2015/250 z dne 13. februarja 2015 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2004/558/ES v zvezi s statusom nemških zveznih dežel Saška, Saška – Anhalt, Brandenburg, Berlin in Mecklenburg-Vorpommern kot prostih infekcioznega bovinega rinotraheitisa (UL L št. 41 z dne 17. 2. 2015, str. 43), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2004/558/ES).
(2) Imetnik živali poda vlogo za priznanje statusa črede, proste IBR/IPV, na pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave).
(3) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
a) o imetniku živali: osebno ime oziroma firmo, naslov oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša status;
b) datum vloge;
c) o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo, izolacije živali ipd.),
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša status (celoten izpis iz centralnega registra govedi – VOLOS pridobi uradni veterinar),
– opravljene preglede in preiskave (kopije zapisov v dnevniku veterinarskih posegov) za zadnjih dvanajst mesecev,
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva – razlog, sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni ipd.);
č) potrdilo lečečega veterinarja veterinarske organizacije o odsotnosti kliničnih znakov bolezni, ki ni starejše od sedmih dni.
(4) Če čreda izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede, proste IBR/IPV.
(5) Seznam čred, prostih IBR/IPV, se objavi na spletni strani Uprave.
5. člen
(pridobitev statusa)
(1) Če čreda ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa črede, proste IBR/IPV, oziroma je na podlagi kliničnih znakov ali laboratorijskih preiskav podan sum na prisotnost IBR/IPV v čredi, imetnik živali pa želi pridobiti status črede, proste IBR/IPV, mora:
a) o tem obvestiti veterinarja veterinarske organizacije, ki pripravi program izkoreninjenja IBR/IPV iz 6. člena tega pravilnika, in
b) vložiti vlogo za priznanje statusa črede v postopku izkoreninjenja IBR/IPV na pristojni OU Uprave.
(2) Vloga iz točke b) prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
a) o imetniku živali: osebno ime oziroma firmo, naslov oziroma sedež, KMG – MID in G-MID, na katerega se nanaša program izkoreninjenja IBR/IPV;
b) datum vloge;
c) o gospodarstvu in čredi:
– opis gospodarstva (način reje, število objektov, vrste živali na gospodarstvu, premiki živali z in na gospodarstvo, izolacije živali ipd.),
– število in kategorije živali v čredi, na katero se nanaša program izkoreninjenja IBR/IPV (celoten izpis iz VOLOS pridobi uradni veterinar),
– zdravstveno stanje črede (zapore gospodarstva – razlog, sumi na bolezen, potrjeni primeri bolezni ipd.),
– program izkoreninjenja IBR/IPV na gospodarstvu v skladu s 6. členom tega pravilnika.
(3) Na podlagi vloge iz točke b) prvega odstavka tega člena se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede v postopku izkoreninjenja IBR/IPV.
(4) Seznam čred v postopku izkoreninjenja IBR/IPV se objavi na spletni strani Uprave.
(5) Ko so izvedeni ukrepi in opravljene preiskave z negativnimi rezultati v skladu s programom izkoreninjenja IBR/IPV na gospodarstvu in so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena, imetnik živali poda vlogo za priznanje statusa črede, proste IBR/IPV, iz prejšnjega člena.
(6) Če čreda izpolnjuje vse pogoje za pridobitev statusa črede, proste IBR/IPV, se imetniku izda odločba o priznanju statusa črede, proste IBR/IPV.
(7) Čreda, ki pridobi status črede, proste IBR/IPV, se izbriše s seznama iz četrtega odstavka tega člena.
6. člen
(program izkoreninjenja IBR/IPV)
(1) Program izkoreninjenja IBR/IPV za posamezno gospodarstvo pripravi veterinarska organizacija. Odgovorna oseba veterinarske organizacije program potrdi s podpisom in žigom. Kopija programa mora biti na voljo na gospodarstvu.
(2) Program mora vsebovati vsaj:
a) ukrepe za izkoreninjenje IBR/IPV (testiranje in izločanje, cepljenje …);
b) režim serološkega testiranja;
c) pogoje za vključitev novih živali na gospodarstvo.
7. člen
(vzdrževanje statusa)
(1) Za vzdrževanje statusa črede, proste IBR/IPV, morajo še naprej biti izpolnjeni pogoji iz točk a) do f) prvega odstavka 4. člena tega pravilnika in opravljene preiskave z negativnimi rezultati v skladu z enim od režimov nadzora iz 2. točke Priloge III Odločbe 2004/558/ES.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora za vzdrževanje statusa črede, proste IBR/IPV, imetnik živali zagotoviti, da veterinar veterinarske organizacije vsaj enkrat letno opravi pregled izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika na gospodarstvu. Veterinar veterinarske organizacije o tem napiše zapisnik tako, da izpolni obrazec »Zapisnik o vzdrževanju statusa«, ki je dostopen na spletni strani Uprave, in ga posreduje na OU Uprave.
(3) Če se pri pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev za status črede, proste IBR/IPV, veterinar veterinarske organizacije o tem nemudoma obvesti uradnega veterinarja, ki začne s postopkom za odvzem statusa črede, proste IBR/IPV.
8. člen
(odvzem statusa)
(1) Če se ugotovi, da čreda ne izpolnjuje več pogojev za status črede, proste IBR/IPV, se imetniku živali izda odločbo, s katero se odvzame status črede, proste IBR/IPV.
(2) Čreda, ki ji je odvzet status črede, proste IBR/IPV, se izbriše s seznama iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(3) Če želi imetnik živali ponovno pridobiti status črede, proste IBR/IPV, mora izpolniti pogoje iz 5. člena tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za črede, proste IBR/IPV, v katerih se v postopkih rednega letnega testiranja iz 2. točke Priloge III Odločbe 2004/558/ES ugotovi pozitivna serološka reakcija na test za protitelesa za BHV-1, uradni veterinar status začasno odvzame.
(5) Začasni odvzem statusa se označi v seznamu iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika, tako da se v rubriko »Opombe« vpiše: »Začasni odvzem statusa«.
(6) Čredi se ponovno prizna status črede, proste IBR/IPV, ko so bili na gospodarstvu izvedeni ukrepi in opravljene preiskave z negativnimi rezultati v skladu s 4. točko Priloge III Odločbe 2004/558/ES.
9. člen
(odvzem vzorcev in preiskave)
(1) Vzorce za preiskave na IBR/IPV odvzame veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI).
(2) Preiskave na IBR/IPV opravi imenovani laboratorij v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali.
(3) Vsi odvzemi vzorcev na IBR/IPV ter rezultati preiskav na IBR/IPV se vnesejo v dnevnik veterinarskih posegov na gospodarstvu.
10. člen
(stroški)
Stroški vseh preiskav, ukrepov in pregledov po tem pravilniku bremenijo imetnika živali.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-184/2015
Ljubljana, dne 14. julija 2015
EVA 2015-2330-0086
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga
Klinični znaki bolezni IBR/IPV
IBR/IPV je opis najvidnejših kliničnih znakov okužbe z BHV-1. Bolezen velikokrat poteka v prikriti obliki.
Na IBR/IPV se sumi, če se pri živalih pojavijo naslednji klinični znaki:
– povišana telesna temperatura;
– slinjenje;
– izcedek iz nosu in kašelj;
– krvavitve in razjede po sluznicah;
– driska;
– apatičnost;
– abortusi;
– mumifikacija in deformiranost plodu;
– endometritis;
– večkratne pregonitve.

AAA Zlata odličnost