Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2279. Zakon o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F), stran 6292.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-14
Ljubljana, dne 21. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-F)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15) se v drugem odstavku 46. člena besedilo »500,83 eura« nadomesti z besedilom »519,00 eura«.
Prehodna in končna določba
2. člen
(1) Razlika med finančno izravnavo za mesec julij 2015, ki je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 519,00 eura in povprečnine v višini 500,83 eura, se občinam nakaže skupaj z izplačilom finančne izravnave za mesec avgust 2015.
(2) Razlika med prihodki iz 14. člena ZFO-1 za mesec julij 2015, ki so izračunani ob upoštevanju povprečnine v višini 519,00 eura in povprečnine v višini 500,83 eura, se občinam nakazuje tedensko od 1. avgusta 2015 do 31. decembra 2015.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. avgusta 2015.
Št. 411-02/15-8/31
Ljubljana, dne 13. julija 2015
EPA 611-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost