Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2278. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-B), stran 6290.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-11
Ljubljana, dne 20. julija 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVAJANJU CARINSKIH PREDPISOV EVROPSKE SKUPNOSTI (ZICPES-B)
1. člen
V Zakonu o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US in 111/07) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za namene tega zakona se kot carinski predpisi Skupnosti iz prejšnjega odstavka štejejo:
– Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 312 z dne 31. 10. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: uredba o tarifi),
– Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1992, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: carinski zakonik),
– Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/234 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede začasnega uvoza prevoznih sredstev, namenjenih uporabi s strani fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na carinskem območju Unije (UL L št. 39 z dne 14. 2. 2015, str13), (v nadaljnjem besedilu: izvedbena uredba) in
– Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: uredba o carinskih oprostitvah).
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(carinski organ)
(1) Carinski organ je Finančna uprava Republike Slovenije, kadar opravlja naloge s področja carinskih predpisov.
(2) Carinski organi so tudi drugi organi in organizacije v Republiki Sloveniji, ki jim je s predpisi določena pristojnost za izvajanje carinskih predpisov.«.
3. člen
V 2.a členu, drugem odstavku 5. člena, 9. in 10. členu, drugem in tretjem odstavku 13. člena, tretjem odstavku 19.a člena, prvem odstavku 36. člena, prvem odstavku 40. člena in prvem odstavku 48. člena se besedilo »Carinska uprava Republike Slovenije« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »Finančna uprava Republike Slovenije« v ustreznem sklonu.
V naslovu in prvem, drugem in tretjem odstavku 50. člena, drugem odstavku 52. člena in tretjem odstavku 70. člena se besedilo »Generalni carinski urad« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »Generalni finančni urad« v ustreznem sklonu.
V 17. in 18. členu, prvem odstavku 28. člena in 1. točki prvega odstavka 38. člena se besedi »carinski urad« v različnih sklonih nadomestita z besedama »finančni urad« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku 20. člena, prvem odstavku 21. člena, prvem odstavku 26. člena, 46. členu, prvem odstavku 47. člena, prvem odstavku 64. člena, 4., 5. in 15. točki prvega odstavka 88. člena in 2. točki prvega odstavka 89. člena se besedi »carinski urad« v različnih sklonih nadomestita z besedama »carinski organ« v ustreznem sklonu.
4. člen
6. člen se črta.
5. člen
8. člen se črta.
6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(carinske deklaracije)
(1) Minister, pristojen za finance, v skladu z 212. členom izvedbene uredbe dopolni navodila iz priloge 37 izvedbene uredbe in določi sezname nacionalnih šifer, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju carinske deklaracije oziroma drugih obrazcev, zahtevkov in obvestil.
(2) Kadar se v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti za sprostitev blaga v prost promet uporabi ustna carinska deklaracija in nastane carinski dolg, Finančna uprava Republike Slovenije izda potrdilo o plačilu dolgovanih dajatev na posebnem obrazcu. Vzorec obrazca določi minister, pristojen za finance.
(3) Finančna uprava Republike Slovenije lahko pooblasti izvajalca prometa s poštnimi pošiljkami, kadar nastopa kot zastopnik v carinskem postopku, da sam izdaja potrdila o plačilu dolgovanih dajatev, ki vsebujejo najmanj podatke iz obrazca iz prejšnjega odstavka.«.
7. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(elektronsko vlaganje carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil, zahtevkov in spremnih dokumentov ter njihova hramba)
(1) Minister, pristojen za finance, določi pogoje in način za izdelavo in prenos carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil in zahtevkov, potrebnih za izvedbo carinskih formalnosti z elektronskimi sredstvi.
(2) Seznam elektronskih sporočil, potrebnih za izvedbo carinskih formalnosti, in način njihove uporabe določi generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije in jih objavi na spletni strani.
(3) Minister, pristojen za finance, določi pogoje in način za prenos spremnih dokumentov, potrebnih za izvedbo carinskih formalnosti z elektronskimi sredstvi.
(4) Kadar se carinska deklaracija vloži s pomočjo sistema za računalniško izmenjavo podatkov, se šteje, da je carinski organ dovolil, da se spremni dokumenti hranijo pri udeležencu in da jih ob vložitvi carinske deklaracije ni treba dostaviti carinskim organom, razen če carinski organ ne odloči drugače ali če ni s posebnim predpisom določeno drugače.«.
8. člen
Četrti odstavek 61. člena se črta.
9. člen
V prvem odstavku 63. člena se besedilo »s prejšnjim členom« nadomesti z besedilom »z 62. ali 62.a členom tega zakona«.
10. člen
Drugi odstavek 64. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
11. člen
Del »VI. Določbe o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine« in 68. do 76. člen se črtajo.
12. člen
Naslov VII. dela se spremeni tako, da se glasi: »POSEBNI UKREPI NADZORA MEJNIH PRODAJALN NA LETALIŠČIH IN V PRISTANIŠČIH«.
13. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
(mejne prodajalne)
Mejne prodajalne so prodajalne, ki za izstopno carinsko kontrolo na letališčih in v pristaniščih prodajajo blago potnikom, ki izstopajo s carinskega območja Skupnosti.«.
14. člen
78., 79. in 80. člen se črtajo.
15. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»81. člen
(blago, ki se lahko prodaja v mejnih prodajalnah)
(1) Imetnik mejne prodajalne lahko prodaja skupnostno ali neskupnostno blago. Neskupnostno blago lahko prodaja, če pridobi dovoljenje za carinsko skladišče. Neskupnostno blago se lahko proda samo potniku, ki bo to blago iznesel s carinskega območja Skupnosti, kar potnik dokazuje z vstopnim kuponom ali vozovnico za potovanje na namembno letališče ali v pristanišče v tretji državi.
(2) Imetnik mejne prodajalne lahko v mejni prodajalni opravlja tudi storitve, povezane s prodajo blaga iz prejšnjega odstavka.«.
16. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen
(identifikacija blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah)
(1) Imetnik mejne prodajalne mora voditi evidence, iz katerih je razvidna povezava med številko računa, s katerim je bilo blago prodano, in vstopnim kuponom oziroma vozovnico.
(2) Potnik mora račun iz prejšnjega odstavka hraniti, dokler ne zapusti carinskega območja Skupnosti.«.
17. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
(ukrepi nadzora nad neskupnostnim blagom)
(1) Imetnik mejne prodajalne prodano neskupnostno blago, preden ga izroči potniku, zapečati v vrečki tako, da je onemogočena odstranitev pečata brez poškodbe.
(2) Potnik ne sme odstopiti blaga drugim potnikom, ne sme ga porabiti oziroma uporabiti ali z njega odstraniti pečata, dokler se nahaja na carinskem območju Skupnosti.
(3) Finančna uprava Republike Slovenije lahko, vse dokler potnik ne zapusti carinskega območja Skupnosti, preveri, da potnik, ki poseduje kupljeno neskupnostno blago, ni odstranil pečata z vrečke oziroma neskupnostnega blaga ni porabil oziroma uporabil na carinskem območju Skupnosti.«.
18. člen
85. člen se črta.
19. člen
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od 2.000 do 125.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 700 do 125.000 eurov, posameznik pa z globo od 300 do 1.200 eurov, če:
1. vnese blago na carinsko območje ali ga iznese s carinskega območja mimo mejnih prehodov ali to stori v času, ko mejni prehod ni odprt, oziroma to poskusi storiti (prvi odstavek 15. člena tega zakona);
2. takoj ne predloži blaga iz 47. člena tega zakona carinskemu organu;
3. začne z delom v prosti coni preden pridobi potrebno soglasje, odločbo in uporabno dovoljenje (50. člen tega zakona);
4. v mejni prodajalni prodaja blago v nasprotju s prvim odstavkom 81. člena tega zakona;
5. ne vodi evidence v skladu s prvim odstavkom 82. člena tega zakona ali ne vodi evidenc o nabavi in prodaji blaga ter ne hrani dokumentacije o blagu, ki ga imetnik hrani v mejni prodajalni (prvi in drugi odstavek 84. člena tega zakona);
6. ne hrani računa, dokler ne zapusti carinskega območja Skupnosti (drugi odstavek 82. člena tega zakona);
7. prodano neskupnostno blago ne zapečati v vrečki ali ne zapečati tako, da je onemogočena odstranitev pečata brez poškodb (prvi odstavek 83. člena tega zakona);
8. ne poseduje kupljenega neskupnostnega blaga, odstrani ali poškoduje pečat na vrečki oziroma neskupnostno blago porabi oziroma uporabi na carinskem območju Skupnosti (drugi in tretji odstavek 83. člena tega zakona).
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Določbi 4. in 5. člena tega zakona se začneta uporabljati 1. maja 2016. Do začetka uporabe določb 4. in 5. člena tega zakona se uporabljajo določbe 6. in 8. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US in 111/07).
(2) Določbe 68. do 76. člena zakona se uporabljajo do uveljavitve uredbe o izvajanju Uredbe (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 (UL L št. 181 z dne 29. 6. 2013, str. 15).
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 437-06/15-1/10
Ljubljana, dne 10. julija 2015
EPA 474-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost