Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015

Kazalo

2192. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009, stran 6013.

  
Na podlagi 52. in 96. člena člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 57/12, 109/12 in 35/13 – sklep US) ter 16. člena Statuta Mestne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. redni seji dne 1. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009
1. člen
(Uvodne določbe)
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo prostorske sestavine planskih aktov, ki veljajo za območje Mestne občine Slovenj Gradec, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 17/87 ter Uradni list RS, št. 21/90, 93/99 in 89/09) in
– prostorske sestavine družbenega plana občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 17/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 93/99 in 89/09),
obeh za območje Mestne občine Slovenj Gradec; v nadaljevanju: prostorske sestavine.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin se nanašajo na naslednja področja oziroma sestavine plana:
– zasnova osnovne rabe prostora ter znotraj nje zasnova kmetijskih in gozdnih zemljišč ter območij za poselitev;
– namenska raba prostora (opredelitev novih stavbnih zemljišč ter ustrezno zmanjšanje kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč);
– usmeritve glede načinov urejanja prostora s prostorskimi izvedbenimi akti.
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 je določitev stavbnih zemljišč na naslednjih območjih:
– območje 1: zaokrožitev in razširitev industrijske cone Pameče na parcelah ali delih parcel št. 1211/2, 1219, 1221, 1222/2, 1222/3, 1222/5, 1231, 1232, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1238, 1239, 1241, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/3, 1246/5, 1247, 1248, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1284, 1285, 1286, 1314/2, 1316, 1317, 1331/41, 1335/1, 1335/2, 1336, 1338, 1339, 1340, 1342, 1343, 1345, 1348, 1351, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1389, 1390, 1391, 1392, 1412/1, 1505/2, vse k.o. Pameče.
– območje 2: opredelitev turističnega območja – Dežela škratov v naselju Gmajna na parc. št. 987/3-del, 987/4-del, 987/5-del, 1064–del in 1067-del, vse k.o. Vrhe;
– območje 3: zaokrožitev stavbnega zemljišča razpršene poselitve za razširitev obstoječe dejavnosti – naselje Sonce na parcelah ali delih parcel št. 1059/16, 1069, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1074, 1076, 1197/6, 1198/2, 1200/3, 1200/4, 1326/2, 1326/3, 1326/4, 1326/5, 1326/6, 1327 in 1339/2, vse k.o. Legen.
2. člen
V prostorskih sestavinah se spremenijo naslednje opredelitve:
(1) V poglavju "5. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA" se v točki 5.2.2. Proizvodne dejavnosti doda novi zadnji odstavek, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v letu 2009 se zaokroži in razširi industrijska cona Pameče.«
(2) V poglavju "5. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA" se v točki 5.2.7. Turizem doda novi zadnji odstavek, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v letu 2009 se določijo naslednja območja za turizem:
– turistično območje – Dežela škratov v naselju Gmajna v k.o. Vrhe, s podrobno namensko rabo ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport),
– turistično območje – naselje Sonce v k.o. Legen.«
(3) V poglavju "5. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA" se v točki 5.4.3. Posegi na nove površine doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»S spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin v letu 2009 se industrijska cona Pameče zaokroži proti severu do meje z Občino Dravograd in razširi na posamezna območja na vzhodni strani državne ceste Dravograd – Slovenj Gradec.«
(4) V poglavju "5. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA" se v točki 5.4.3. Posegi na nove površine doda novi četrti odstavek, ki glasi:
»Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 se spremeni bilanca površin po posameznih vrstah osnovne namenske rabe prostora na naslednji način:
– najboljša kmetijska zemljišča se zmanjšajo za 14,97 ha;
– druga kmetijska zemljišča se zmanjšajo za 2,21 ha;
– gozd se zmanjša za 0,54 ha;
– stavbna zemljišča se povečajo za 17,73 ha.«
(5) V poglavju "X. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA" se v podpoglavju F. Program priprave prostorsko izvedbenih aktov na koncu doda novo besedilo, ki glasi:
»Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 se izdelajo občinski podrobni prostorski načrti za naslednja območja:
– zaokrožitev in razširitev industrijske cone Pameče; za to območje je potrebno izdelati več samostojnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, kadar območja, za katera se pripravijo, predstavljajo prostorsko, vsebinsko oziroma programsko ali drugačno funkcionalno celoto ter so določena tako, da zaradi njih ni onemogočena ali ogrožena racionalna raba prostora;
– turistično območje – naselje Sonce.
Za nadaljnje urejanje območja Dežela škratov v naselju Gmajna se smiselno uporabljajo določbe odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven naselij v občini Slovenj Gradec.«
(6) V poglavju 6. Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine, se na koncu doda novo besedilo, ki glasi:
»Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine, ki so predmet sprememb in dopolnitev v letu 2009.
Pri podrobnejšem načrtovanju in izvedbi objektov in ureditev, kot so zasnovani s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin planskih aktov občine v letu 2009, je treba upoštevati tudi naslednje usmeritve:
– upoštevati križanja z objekti in varovalnimi pasovi obstoječih visokonapetostnih daljnovodov ter zagotoviti ustrezne projektne rešitve, prav tako pa upoštevati tudi podatke o poteku tras ter varovalne koridorje srednje in nizkonapetostnih elektroenergetskih vodov in lokacije posameznih elektroenergetskih objektov;
– upoštevati trase obstoječega prenosnega omrežja zemeljskega plina ter omejitve v pripadajočem varovalnem oziroma varstvenem pasu vključno s pridobitvijo potrebnih pogojev in soglasij operaterja;
– upoštevati občinske predpise, ki urejajo varstvo virov pitne vode, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, način opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in način oskrbe z energijo iz sistemov oskrbe s toplotno energijo oziroma s plinom;
– zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ukrepe za varstvo pred požarom ter protierozijske ukrepe;
Območji Škratova dežela in Sonce ležita na območju, za katerega so predvideni običajni protierozijski ukrepi; zanju je potrebno pridobiti in v fazi priprave gradbene dokumentacije upoštevati geomehansko poročilo.
– na območju naselja Sonce in Dežele škratov je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja poskrbeti za ustrezen vodni vir oziroma pridobiti vodno dovoljenje za koriščenje pitne vode iz zasebnih vrtin;
– v primeru neizvedljivosti priklopa (oziroma ni možno pridobiti vodnega dovoljenja) na zasebno zajetje (vrtino) na območju Dežele škratov in naselja Sonce mora investitor na lastne stroške poskrbeti za priklop na javni vodovod;
– izvedba zunanjega bazena na območju naselja Sonce ni dopustna, če zaradi nje ni izvedljiv priklop na zasebno zajetje (vrtino);
– v nestanovanjskih objektih (gospodarskih in industrijskih) ter objektih, namenjenih turistični dejavnosti, naj se uporabljajo sistemi za varčno ravnanje s pitno vodo.«
(7) V poglavju "PROGRAMSKE ZASNOVE ZA OBMOČJA KOMPLEKSNE GRADITVE ALI PRENOVE, ZA KATERE BODO IZDELANI PROSTORSKI IZVEDBENI AKTI" se na koncu drugega odstavka doda nova 15. točka, ki glasi:
»15. Zaokrožitev in širitev industrijske cone Pameče
Programska zasnova obravnava območje zaokrožitve in razširitve industrijske cone Pameče. Podrobneje opredeljuje naslednje vsebine:
Opredelitev območja urejanja in namenska raba površin
Območje urejanja obsega parcele ali dele parcel št. parc. št. 1211/2, 1219, 1221, 1222/2, 1222/3, 1222/5, 1231, 1232, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1238, 1239, 1241, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/3, 1246/5, 1247, 1248, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1284, 1285, 1286, 1314/2, 1316, 1317, 1331/41, 1335/1, 1335/2, 1336, 1338, 1339, 1340, 1342, 1343, 1345, 1348, 1351, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1389, 1390, 1391, 1392, 1412/1, 1505/2, vse k.o. Pameče.
Območje obsega skupno površino cca 15,05 ha in je namenjeno zaokrožitvi obstoječe industrijske cone proti severu ter razširitvi proti vzhodu; skupaj z že obstoječo industrijsko cono Pameče tvori sestavni del ureditvenega območja občinskega središča mesta Slovenj Gradec. Območje bo omogočilo nadaljnji razvoj industrijske (gospodarske) cone Pameče (IP), delno realizacijo projekta Noordung (IG) in vzpostavitev občinskega centra intenzivne kmetijske pridelave (IK).
Infrastrukturna omrežja
Območje zaokrožitve in razširitve industrijske cone je mogoče navezati na obstoječe infrastrukturno omrežje. Zagotovljena je možnost kvalitetnih prometnih navezav ter navezav na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Ti vodi potekajo bodisi po robu območja bodisi čez samo območje. Znotraj območja, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, bo potrebno urediti ustrezno komunalno opremo glede na potrebe posameznih programov, ki bodo umeščeni v območje. Dovoljen je samo en priključek industrijske cone in cone Noordung na obstoječo glavno cesto G1-4/1258. Priključka občinskega centra intenzivnega kmetijstva se izvedeta samo v obstoječih priključkih glavne ceste v km 6.000 in 6.560 odseka 1258.
Širitev naselja Slovenj Gradec se razvija vzdolž glavne ceste G1-4, po kateri se odvija medkrajevni javni potniški promet. Na območju gospodarske cone Noordung je potrebno predvideti novo avtobusno postajališče.
Načrtovani objekti bodo s pitno in protipožarno vodo oskrbljeni iz vodovodnega sistema Suhi dol – Slovenj Gradec. Za kmetijski program oziroma namakanje se primarno uporabi meteorna voda, ki se jo zbira s streh rastlinjakov v primernih zbiralnikih, za morebitne dodatne potrebe pa zajame iz javnega vodovoda, oziroma pridobi na drug primeren način.
Fekalna kanalizacija bo speljana v fekalni kanal s priključkom na Centralno čistilno napravo Slovenj Gradec.
Za potek obstoječega daljnovoda 1x110 kV Dravograd – Velenje se variantno zagotovi koridor za podzemno vodenje ter koridor za napajalni KB (D16 Slovenj Gradec II) z umestitvijo novih trafo postaj. Odločitev o poteku oziroma načinu izvedbe daljnovoda bo usklajena s pristojnim nosilcem urejanja prostora v fazi priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pri izboru dejavnosti, opredelitvi podrobne namenske rabe in pri pripravi občinskih prostorskih načrtov je potrebno upoštevati širine varovalnega pasu elektroenergetskih vodov in objektov tega omrežja, ki znašajo za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV), za podzemni kabelski sistem 110 kV on 35 kV: 6 m (3 m levo in 3 m desno od osi KBV) ter 15 od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje.
Predvidene objekte je možno oskrbeti s plinom. Za kmetijski program se uporablja obnovljive vire iz lokalnih virov (lesno biomaso, energijo sonca, bioplin…)
Ravnanje z odpadki se uredi v skladu z veljavnimi občinskimi odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki in o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.«
Omejitve pri poseganju v prostor
Območje industrijske cone je opredeljeno izven območja, za katerega so sprejeti začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami. Kljub temu je treba med omejitvami pri nadaljnjem načrtovanju posegov in ureditev v industrijski coni upoštevati načrtovano državno cesto med avtocesto A1 Šentilj – Koper in mejo z Republiko Avstrijo.
Severni del širitve industrijske cone Pameče (IP) leži v razredu majhne in srednje poplavne nevarnosti, zato so predmetne površine kategorizirane kot druge zelene površine, na katerih so posegi v prostor načeloma prepovedani.
Na predmetnih zemljiščih ni evidentiranih območij ali objektov s področja ohranjanja narave. Na južnem delu predmetnega območja se nahaja registrirano območje arheološke dediščine Pameče – Arheološko območje Pameče (EŠD 29596).
Ukrepi za zagotovitev varstva okolja, zdravja ljudi, narave in kulturne dediščine
Varstvo zraka se zagotavlja z uporabo energentov, ki zraka prekomerno ne obremenjujejo.
V obliki širokega zelenega pasu ob vodotoku Lakužnica se ohrani migratorni koridor divjadi preko Mislinjske doline, predvidene ureditve pa ne smejo posegati v priobalno zemljišče.
Za presojo vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino so bile izvedene predhodne arheološke raziskave – predhodna ocena arheološkega potenciala, na podlagi katerih je bilo registrirano Arheološko območje Pameče (EŠD 29596). Tod bodo tekom vsakih eventualnih gradbenih ali ureditvenih del oziroma pred začetkom zemeljskih del potrebne vzporedne arheološke raziskave ob gradnji.
Zagotovijo se ukrepi za varovanje krajine, zlasti v smislu ohranjanja višine objektov, kot so v obstoječi coni ter prilagajanje oblike novih objektov okolju.
Ohranja se gozdni rob oziroma upošteva odmike, kjer je to umestno, da se ohranijo pogoji za gospodarjenje z gozdovi in varuje objekte pred nevarnostjo snegolomov oziroma vetrolomov.
Izdelati je obvezno strokovno podlago hrupne obremenjenosti v skladu z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju po Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje za bližnje stanovanjske objekte. Skladno s strokovno podlago hrupne obremenjenosti je zagotoviti izvedbo morebitnih potrebnih ukrepov, s katerimi bodo dosežene dovoljene mejne ravni za posamezno območje varstva pred hrupom.
Usmeritve za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Poleg rešitev v zvezi z infrastrukturnimi omrežji, omejitvami pri poseganju v prostor ter ukrepi za zagotovitev varstva okolja, zdravja ljudi, narave in kulturne dediščine je treba pri pripravi podrobnejših prostorskih aktov upoštevati še naslednje usmeritve:
– izvaja naj se monitoring učinkovitosti prehoda za divjad in po potrebi z ZGS uredi dodatne ukrepe, tudi z naslova morebitno potrebne protihrupne zaščite;
– zagotoviti je treba ukrepe za preprečitev trkov živali in motornih vozil (odsevniki in zvočna odvračala, lahko tudi prehod v kombinaciji z ograjo) ter umestiti tudi podhode in varovalne ograje za dvoživke;
– ohranjati je treba obvodno vegetacijo, skupine gozdnega drevja in drugo lesnato vegetacijo; krajinska zasnova območij naj bo zasnovana tako, da bo obsegala čim več zelenja in se bo v največji možni meri zlivala z okolico; ohranja naj se kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine;
– v fazi izdelave OPPN je obvezno preveriti in vsaj v 25 % deležu uporabiti obnovljive vire energije;
– dejavnosti, ki se bodo umeščale na območju cone, morajo biti prilagojene najsodobnejšim smernicam trajnostnega razvoja (da bo proizvodnja maksimalno upoštevala ekološke, socialne in ekonomske vidike);
– proizvodne dejavnosti morajo imeti zagotovljene najboljše dostopne tehnologije za zmanjšanje emisij onesnaževal v zrak;
– novi objekti in proizvodni procesi morajo biti energetsko učinkoviti. Območje IC naj bo opremljeno s plinskim omrežjem in naj bo omogočen priklop na plin. Panoge oziroma izbor kultur v centru intenzivnega kmetijstva naj bodo prilagojene klimatskim razmeram najhladnejše regije v Sloveniji;
– v bližino stanovanjskih objektov ni dovoljeno umeščati dejavnosti, ki s svojim delovanjem povzročajo velike emisije v zrak;
– v neposredmo bližino industrijske cone ni dovoljeno umeščanje novih stanovanjskih objektov ali območij s čisto stanovanjsko gradnjo;
– pri umeščanju dejavnosti je potrebno dejavnosti, ki povzročajo večji hrup, umestiti čim bolj stran od stanovanjskih objektov;
– pri širitvi je potrebno zagotoviti ustrezno protihrupno zaščito, da mejne vrednosti kazalcev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih ne bodo presežene.
3. člen
(Kartografski del in kartografska dokumentacija)
(1) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 se v kartografskem delu plana v merilu 1: 25.000 spremeni in dopolni:
karta štev. 2. Namenska raba zemljišč.
(2) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 se v kartografski dokumentaciji k planu v merilu 1:5.000 dopolni:
– legenda;
– listi štev. 5 (Slovenj Gradec – 12), 6 (Slovenj Gradec – 13) in 22 (Slovenj Gradec – 35).
(3) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 se v kartografskem delu v merilu 1: 10.000 dopolni grafični del urbanističnih zasnov naselij Slovenj Gradec, Podgorje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Tomaška in Turiška vas za območje industrijske cone Pameče:
– karta štev. 1: Strategija urejanja prostora
– karta štev. 2: Namenska raba in organizacija prostora
– karta štev. 6: Urbanistično oblikovalske smernice urejanja prostora.
(4) Zaradi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v letu 2009 se doda kartografska dokumentacija programske zasnove za industrijsko cono Pameče v merilu 1: 5.000:
– list PZ 1: Območje širitve stavbnih zemljišč za industrijsko cono;
– list PZ 2: Podrobna namenska raba prostora.
4. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009, so na vpogled v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-0003/2009
Slovenj Gradec, dne 6. junija 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost