Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015

Kazalo

2191. Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času pri opravljanju gostinske dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6011.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2 in 26/14 – ZKme-1B) in 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. seji dne 1. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času pri opravljanju gostinske dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
Ta odlok določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju besedila: pristojni občinski organ) izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju besedila: gostinski obrat oziroma kmetija) v podaljšanem obratovalnem času.
Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s prvim odstavkom 3. člena, prvim odstavkom 4. člena, in 17. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07 – v nadaljevanju besedila: pravilnik).
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za primere, ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega obrata oziroma kmetije v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
2. člen
O soglasju k podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije odloča pristojni občinski organ na podlagi naslednjih meril:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja:
a) mestno jedro Slovenj Gradca, stanovanjski objekti in objekti v stanovanjskih naseljih,
b) obrtne cone, večnamenski objekti, kmetije.
2. vrsta gostinskega obrata:
a) nastanitveni gostinski obrati (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi), kmetije z nastanitvijo in obrati za pripravo in dostavo jedi,
b) drugi gostinski obrati (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice) in izletniške kmetije.
3. varstvo pred hrupom,
4. interesi gostincev in kmetov,
5. javni interes.
3. člen
Gostinski obrati in kmetije ter z njimi povezani gostinski vrtovi, terase in podobno, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če pridobijo soglasje pristojnega občinskega organa za tekoče koledarsko leto, ter pod pogojem:
– da do dneva vložitve vloge za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas, v gostinskem obratu oziroma kmetiji, ni posredovala policija ali pristojni inšpekcijski organ, zaradi kršitev javnega reda in miru ali prekoračitve dovoljenega obratovalnega časa, več kot dvakrat v obdobju 2 mesecev in
– da je v primeru preklica soglasja za podaljšan obratovalni čas s strani pristojnega občinskega organa, potekla doba odvzema možnosti pridobitve soglasja iz 10. člena tega odloka.
4. člen
Pristojni občinski organ lahko veže izdajo soglasja na predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče (npr. parkirišča, varnostna služba, protihrupna zaščita, prometna varnost, urejenost okolice, skrb za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata in drugi objektivni razlogi).
5. člen
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ni potrebno pridobiti soglasja pristojnega občinskega organa za obratovanje po 22.00 uri, naslednjim gostinskim obratom oziroma kmetijam, in sicer:
– gostinskim obratom, ki nudijo gostom nastanitev ter sestavnim enotam teh obratov (npr. hotelske restavracije) in kmetijam z nastanitvijo, vendar le za goste z nastanitvijo,
– obratom za pripravo in dostavo jedi.
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času po 22.00 uri, pa morajo pridobiti tisti gostinski obrati oziroma kmetije, ki nudijo gostom nastanitev za tiste sestavne enote, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov, kot so gostinski vrtovi, terase in podobno.
Zunaj zaprtih prostorov gostinskih obratov oziroma kmetij, ki nudijo gostom nastanitev, se lahko obratuje v skladu z določenim obratovalnim časom gostinskega obrata oziroma kmetije, vendar najdlje do časa določenega za posamezno območje glede na 6. in 7. člen tega odloka. Prav tako se lahko mehanska ali živa glasba, predvaja do ure določene za posamezno območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja.
6. člen
Mestno jedro Slovenj Gradca, stanovanjski objekti in objekti v stanovanjskih naseljih
Na območju mestnega jedra (meje mestnega jedra so določene z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec, Uradni list RS, št. 9/94, 11/98 in 38/09), v stanovanjskih objektih in v objektih v stanovanjskih naseljih, ki se nahajajo izven mestnega jedra, lahko gostinski obrati ter z njimi povezani gostinski vrtovi, terase in podobno, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če pridobijo soglasje pristojnega občinskega organa.
Podaljšan obratovalni čas se lahko dovoli po 22.00 uri od ponedeljka do četrtka in v nedeljo do 24.00 ure ter v petek in soboto do 03.00 ure zjutraj.
Zunaj zaprtih prostorov gostinskih obratov kot so gostinski vrtovi, terase in podobno, ki so neposredno povezani z gostinskim obratom, se lahko obratuje v skladu z določenim obratovalnim časom gostinskega obrata, vendar najdlje do 24.00 ure, v petkih in sobotah do 01.00 ure naslednjega dne.
Mehanske ali žive glasbe na gostinskih vrtovih, terasah in podobno, ni dovoljeno predvajati po 24.00 uri, v petkih in sobotah po 01.00 uri naslednjega dne.
7. člen
Obrtne cone, večnamenski objekti, kmetije
Gostinski obrati, ki obratujejo na območju obrtnih con, morajo pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa za podaljšani obratovalni čas, glede na vrsto obrata (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice), vendar ne več kot do 04.00 ure zjutraj.
Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih), morajo pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa, da lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času do ure, ki je v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev, ter soglasjem lastnika ali upravljalca večnamenskega objekta, vendar ne več kot do 04.00 ure zjutraj.
Izletniške kmetije izven območja 6. člena tega odloka, morajo pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa za podaljšani obratovalni čas, vendar ne več kot do 04.00 ure zjutraj.
Zunaj zaprtih prostorov gostinskih obratov oziroma kmetij kot so gostinski vrtovi, terase in podobno, ki so neposredno povezani z gostinskim obratom oziroma kmetijo, se lahko obratuje v skladu z določenim obratovalnim časom gostinskega obrata oziroma kmetije, vendar najdlje do 24.00 ure, v petkih in sobotah do 02.00 ure naslednjega dne.
Mehanske ali žive glasbe na gostinskih vrtovih, terasah in podobno, ni dovoljeno predvajati po 24.00 uri, v petkih in sobotah po 02.00 uri naslednjega dne.
8. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija, sme ne glede na že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem času, občasno obratovati v dodatnem podaljšanem času ob raznih prireditvah (proslave, srečanja, zabavne prireditve, občinski praznik in podobno). Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa, mora gostinec oziroma kmet, vsakič zaprositi za soglasje, ki je vezano na točno določen datum in ne velja za ostale dni. Soglasje se lahko izda največ desetkrat v posameznem letu.
9. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije je časovno omejeno in velja le za obdobje, ki je v soglasju potrjeno oziroma največ do konca tekočega leta.
Pristojni občinski organ, lahko izda soglasje za podaljšan obratovalni čas z možnostjo preklica, tudi za obdobje daljše od enega koledarskega leta.
Najmanj 15 dni pred potekom dobe za katero je odobren podaljšani obratovalni čas, se mora podati nova vloga za izdajo soglasja, sicer pravica do obratovanja v podaljšanem obratovalnem časa preneha.
10. člen
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, se gostincu oziroma kmetu lahko med letom prekliče, zaradi več kot dvakratne kršitve, v naslednjih primerih:
– zaradi kršitev javnega reda in miru ali ogrožanja splošne varnosti ljudi, če pri tem gostinec oziroma kmet, ni izpolnjeval svojih obveznosti in dolžnosti, ki jih ima s predpisi. Soglasje se prekliče na podlagi ocene pristojnega občinskega organa in poročila policije.
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, ugotovljenega s poročilom policije oziroma pristojnega inšpekcijskega organa in
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani pristojnega občinskega organa Mestne občine Slovenj Gradec, v izdanem soglasju,
Soglasje se lahko prekliče tudi za enkratni dogodek kršitve javnega reda in miru ali ogrožanja splošne varnosti, če je prišlo do hujših posledic (konkretne ogroženosti življenja in zdravja ljudi ali premoženja – npr. hudih telesnih poškodb, večja premoženjska škoda).
Soglasje se lahko prekliče tudi v drugih utemeljenih primerih v javnem interesu.
V primeru preklica soglasja s strani pristojnega občinskega organa, je odvzeta možnost pridobitve soglasja za podaljšan obratovalni čas, za dobo 3 mesecev od dneva preklica.
11. člen
V odločbi o preklicu izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, pristojni občinski organ določi, ustrezno spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
12. člen
Uresničevanje določb tega odloka v skladu s predpisi, ki določajo podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov oziroma kmetij, nadzoruje pristojni inšpekcijski organ, policija in drugi pristojni organi.
13. člen
Za ostala vprašanja, ki se nanašajo na obratovalni čas in niso predmet tega odloka, se uporabljajo določbe pravilnika ter določbe drugih predpisov s tega področja.
14. člen
Odločba za podaljšan obratovalni čas, ki je bila izdana pred uveljavitvijo tega odloka, ostane v veljavi do izteka roka, določenega za podaljšan obratovalni čas, vendar najkasneje do 31. 12. 2015.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2015
Slovenj Gradec, dne 6. julija 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost