Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015

Kazalo

2189. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno, stran 6009.

  
Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 7. 7. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (v nadaljevanju: spremembe PUP celota Občine Ljubno).
2. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka PUP celota Občine Ljubno, je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12). Ta člen določa veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov. Zakon o prostorskem načrtovanju v svojem 96. členu, v četrtem odstavku namreč dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev občine, do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
3. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe PUP celota Občine Ljubno)
(1) Občina Ljubno je leta 1996 sprejela Odlok o PUP celota Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO 5-6/96). Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP za celoto Občine Ljubno so bile v letu 2014 (Uradni list RS, št. 14/14, 71/14).
(2) Razlogi za spremembo PUP celote Občine Ljubno so v pomanjkanju določil v obstoječem prostorskem planu o gradnji javne infrastrukture, malih čistilnih naprav, malih hidroelektrarn, obnovi mlinov in žag ter postavitvi šotorov za taborjenje.
(3) Območja urejanja dopustnih posegov v prostor glede na podrobnejšo namensko rabo prostora, merila in pogoje za graditev objektov, je potrebno prilagoditi potrebam in razvojnim ciljem občine, komunalnemu opremljanju in priključevanju na komunalno opremo, poseganju na varovana in zavarovana območja.
(4) Predvidene spremembe in dopolnitve PUP celota Občine Ljubno ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju PUP.
4. člen
(območje sprememb PUP celota Občine Ljubno)
Območje sprememb PUP celota Občine Ljubno se nanaša na vsa zemljišča, v vseh katastrskih občinah, ki jih ureja Odlok o PUP celota Občine Ljubno (Uradno glasilo ZSO 5-6/96, Uradni list RS, 14/14, 71/14).
5. člen
(vsebina in oblika sprememb PUP celota Občine Ljubno)
(1) Sprememba PUP celota vsebuje spremembo tekstualnega dela, izdela se v standardizirani in predpisani digitalni in analogni obliki.
(2) Spremeni in dopolni se tekstualni del Odloka PUP celota Občine Ljubno.
(3) Grafični del PUP celota se ne spreminja.
6. člen
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o PUP niso predvidene.
7. člen
(roki za pripravo PUP)
Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) postopek izdelave sprememb PUP celota Občine Ljubno nadaljevala kot skrajšani postopek sprememb in dopolnitev PUP celota, saj gre za predloge sprememb in dopolnitev PUP celota, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter se ne spreminja osnovna namenska raba.
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe PUP celota Občine Ljubno:
Aktivnost
Predvideni 
čas izvedbe
Začetek – sklep o pripravi in objava sklepa v uradnem glasilu
Priprava osnutka 
7 dni
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
30 dni 
Izdelava dopolnjenega osnutka 
10 dni 
Naznanilo javne razgrnitve
7 dni
Javna razgrnitev in javna
obravnava
15 dni
Preučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
7 dni 
Potrditev stališč do pripomb
in seznanitev javnosti
10 dni 
Izdelava predloga 
10 dni 
Pridobitev mnenj nosilcev
urejanja prostora
30 dni
Izdelava usklajenega predloga
7 dni
Potrditev predloga
7 dni 
Sprejem in objava odloka v uradnem glasilu
8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic in mnenj so:
1. Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.
Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se le-ti vključijo v postopek.
9. člen
(ocena finančnih posledic)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprememb in dopolnitev PUP zagotovi občina.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Ljubno, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-006/2015-1
Ljubno, dne 7. julija 2015
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost