Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2015 z dne 16. 7. 2015

Kazalo

2188. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik, stran 6004.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 10. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK-UPB-1, št. 02/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) sta Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 24. 6. 2015 in Občinski svet Občine Komenda na 7. seji dne 18. 6. 2015 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Kamnik, s sedežem Glavni trg 24, Kamnik in Občina Komenda, s sedežem Zajčeva cesta 23, Komenda, (v nadaljnjem besedilu: občini ustanoviteljici), ustanavljata na področju osnovnega glasbenega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Kamnik (v nadaljevanju: zavod), ki izvaja osnovno glasbeno izobraževanje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujeta občini ustanoviteljici po naslednjem ključu:
– Občina Kamnik 85,67 %;
– Občina Komenda 14,33 %.
Ustanoviteljici za izvajanje in uresničevanje ustanoviteljskih pravic ustanovita Svet ustanoviteljic.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Glasbena šola Kamnik.
Sedež zavoda je: Kajuhova pot 11, Kamnik.
V sestavo zavoda sodijo tudi dislocirani oddelki, in sicer:
– Duplica, na lokaciji Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska 16 a, Kamnik;
– Stranje, na lokaciji Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje 22, Stahovica;
– Šmartno, na lokaciji Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Šmartno 27 a, Laze v Tuhinju;
– Komenda, na lokaciji Osnovna šola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, Komenda;
– Jezersko, na lokaciji Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, podružnična šola Jezersko, na lokaciji Zgornje Jezersko 62, Zgornje Jezersko.
Dislocirani oddelki delujejo v odvisnosti od izraženih potreb po glasbenem izobraževanju.
3. člen
Ne glede na določila tega odloka, sredstva in premoženje za delovanje dislociranega oddelka Jezersko zagotavlja Občina Jezersko.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Ne glede na določila tega odloka za obveznosti dislociranega oddelka Jezersko odgovarja Občina Jezersko.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Registrskem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 857/00. Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Žig zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Glasbena šola Kamnik.
Zavod ima in uporablja tudi žig okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot žig iz prvega odstavka tega člena.
Žig poleg sestavin iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebuje tudi navedbo sedeža zavoda.
Žig iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in učencem oziroma njihovim staršem.
Žig iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo za zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in osnovnem glasbenem izobraževanju na območju Občine Kamnik, Občine Komenda in Občine Jezersko.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Glavna dejavnost Glasbene šole Kamnik, izvajana kot javna služba, je po standardni klasifikaciji dejavnost:
85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Zavod lahko poleg glavne dejavnosti izvaja tudi programe in opravlja druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, in so vodene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod šiframi:
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/74.200 Fotografska dejavnost
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010 Umetniško uprizarjanje
R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011 Dejavnost knjižnic
R/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni glasbeno izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku določenem z zakonom.
13. člen
Zavod opravlja osnovno glasbeno izobraževanje za učence v oddelkih, skupinah in individualno.
Zavod izdaja spričevala o doseženem uspehu.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– strokovni organi;
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev štiri člane;
– izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev enega člana.
Ustanoviteljici imenujeta člane sveta zavoda izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter članov posameznih naselij šolskega okoliša. Dva predstavnika občin ustanoviteljic imenuje Občina Kamnik, enega pa Občina Komenda.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. V kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti namestnik predsednika iz Občine Komenda in obratno.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu;
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune;
– predlaga občinama ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti;
– daje občinama ustanoviteljicama in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– v soglasju z občinama ustanoviteljicama odloča o najemanju kreditov;
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z občinama ustanoviteljicama o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz sedeža zavoda in dislociranih oddelkov). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidata za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svet zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov sedeža zavoda in dislociranih oddelkov oziroma izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je treba izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je predlagal sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se poleg določb tega odloka uporabljajo tudi določila veljavnega zakona.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo;
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda;
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
– vodi delo učiteljskega zbora;
– oblikuje predlog nadstandardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki in druge oblike sodelovanja);
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občin ustanoviteljic in
– mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev mnenje obrazložijo. Če občini ustanoviteljici in drugi organi ne izdajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Svet zaprosi za izbranega kandidata za mnenje ministra. Če minister v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, ne da mnenja, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Ravnatelja razreši svet zavoda. Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev seznani občini ustanoviteljici, učiteljski zbor in svet staršev. Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja. Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku 30-dnevnega roka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor in strokovni aktivi.
28. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistim, ki težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
30. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
31. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev opravlja naslednje naloge:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in zakonom.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
32. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest, ki imajo ustrezno izobrazbo in obvladajo slovenski jezik.
Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oseba, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
33. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
34. člen
Občini ustanoviteljici zagotavljata pogoje za delo zavoda. Zavodu zagotavljata tudi sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi, razen za dislocirani oddelek Jezersko.
Sredstva se med občinama ustanoviteljicama delijo na podlagi deležev, določenih v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik po stanju na dan 31. 12. 1998, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik sprejel na izredni seji, dne 1. 7. 1999, Občinski svet Občine Komenda pa na redni seji, dne 25. 11. 1999. Na podlagi tega sklepa je delitev sredstev naslednja: Občina Kamnik 85,67 % in Občina Komenda 14,33 %.
Zavod opravlja delo z delavci, ki so že bili zaposleni do uveljavitve tega odloka v skladu s sistemizacijo zavoda. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja občin ustanoviteljic.
35. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev občin ustanoviteljic in sredstev Občine Jezersko za dislocirani oddelek Jezersko, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Z odlokom o proračunu Občine Kamnik in odlokom o proračunu Občine Komenda se določi letna višina sredstev za pokrivanje z zakonom določenih obveznosti in nadstandardnega programa. Sredstva za pokrivanje obveznosti dislociranega oddelka Jezersko določi Občina Jezersko.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo izdelkov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju občin ustanoviteljic pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevaje dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta občini ustanoviteljici oziroma država. Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, razen primanjkljaja sredstev v poslovanju dislocirane enote Jezersko, se krije iz proračunov obeh občin ustanoviteljic na podlagi deležev, določenih v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik po stanju na dan 31. 12. 1998, in sicer: Občina Kamnik 85,67 % in Občina Komenda 14,33 %.
36. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST OBČIN USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
37. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod, razen za dislocirani oddelek Jezersko, za obveznosti katerega odgovarja Občina Jezersko.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
38. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti dogovorita ustanoviteljici s pogodbo.
Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti glede dislociranega oddelka Jezersko skleneta ustanoviteljici pogodbo z Občino Jezersko.
1. Svet ustanoviteljic
39. člen
Zaradi zagotavljanja javne službe na področju glasbene dejavnosti občin Kamnik in Komenda ter gospodarnejšega in učinkovitejšega uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti zavoda, Občina Kamnik in Občina Komenda ustanovita Svet ustanoviteljic.
40. člen
Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic.
Sedež Sveta ustanoviteljic je v Kamniku, Glavni trg 24, 1241 Kamnik.
Svet ustanoviteljic predstavlja župan Občine Kamnik, v njegovi odsotnosti pa drug član Sveta ustanoviteljic, ki ga za to pooblasti župan Občine Kamnik.
41. člen
Naloge Sveta ustanoviteljic:
– izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka,
– izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe v zavodu.
Administrativno-tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo Sveta ustanoviteljic, opravlja občinska uprava Občine Kamnik.
Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic obsegajo materialne stroške in stroške strokovnega in administrativno tehničnega dela v občinski upravi Občine Kamnik in jih občini ustanoviteljici zagotavljata po ključu iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
42. člen
Svet ustanoviteljic se sestaja na sejah, ki jih skliče župan Občine Kamnik.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina soustanoviteljica.
43. člen
Župana sprejemata odločitve na sejah s konsenzom.
V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, o zadevi odločita občinska sveta Občine Kamnik in Občine Komenda z navadno večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov.
Svet ustanoviteljic mora odločitev sprejeti v 60 dneh po podani zahtevi.
IX. NADZOR
44. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo druge institucije, določene z zakonom.
45. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije in nadzorna odbora občin ustanoviteljic.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljic nadzirata občini ustanoviteljici ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
46. člen
Zavod lahko zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve, uredi s pravili. S pravili uredi tudi svojo notranjo organizacijo in delo. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, če tako določa zakon.
47. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda urejajo veljavni predpisi in pravila zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
49. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
50. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata se opravi razpis za prosto delovno mesto na način in po postopku, določenim z zakonom in tem odlokom.
51. člen
Zavod je dolžan uskladiti statut zavoda z določbami zakona in tega odloka v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
52. člen
Zavod je pravni naslednik Glasbene šole, ki je vpisana v sodni register pri registrskem sodišču v Ljubljani pod št. 857/00.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik (Uradni list RS, št. 38/00, 93/07 in 37/15).
54. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanoviteljici. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah glasila Občine Komenda in začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 410-0008/2015
Kamnik, dne 24. junija 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.
Št. 007-0002/2015
Komenda, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Komenda
Stanislav Poglajen l.r.

AAA Zlata odličnost