Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015

Kazalo

1791. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2015, stran 4717.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 100/08, 79/09 – ZLS-P, 14/10, 51/10 – ZLS-R in 84/10 in 40/12), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 1. izredni seji dne 4. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 2015
Rebalans 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.418.143
5.175.143
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.275.392
3.275.392
70
DAVČNI PRIHODKI
2.484.523
2.484.523
700
Davki na dohodek in dobiček
2.275.291
2.275.291
703
Davki na premoženje
154.702
154.702
704
Domači davki na blago in storitve
54.530
54.530
706
Drugi davki
0
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
790.869
790.869
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
654.664
654.664
711
Takse in pristojbine
3.350
3.350
712
Globe in druge denarne kazni
9.450
9.450
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
71.065
71.065
714
Drugi nedavčni prihodki
52.340
52.340
72
KAPITALSKI PRIHODKI
350.000
350.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
350.000
350.000
73
PREJETE DONACIJE
28.618
28.618
730
Prejete donacije iz domačih virov
25.618
25.618
731
Prejete donacija iz tujine
3.000
3.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.764.133
1.521.133
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
173.011
173.011
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.591.122
1.348.122
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.336.364
5.093.164
40
TEKOČI ODHODKI
1.455.698
1.463.198
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
352.833
352.833
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.035
49.035
402
Izdatki za blago in storitve
987.830
995.330
403
Plačila domačih obresti
49.000
49.000
409
Rezerve
17.000
17.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.470.328
1.470.828
410
Subvencije
136.000
136.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
731.754
732.254
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
171.961
171.961
413
Drugi tekoči domači transferi
430.613
430.613
414
Tekoči transferi v tujino
0
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.340.413
2.089.213
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.340.413
2.089.213
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
69.925
69.925
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
65.500
65.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.425
4.425
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
81.779
81.979
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
0
440
Dana posojila
0
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
0
500
Domače zadolževanje
0
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
130.000
130.000
55
ODPLAČILA DOLGA
130.000
130.000
550
Odplačilo domačega dolga
130.000
130.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–48.221
–48.021
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–130.000
–130.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–81.779
–81.979
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
48.954
48.954
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-04/2015-4
Komen, dne 4. junija 2015
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost