Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 4. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 4. 6. 2015

Kazalo

1604. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnostnih znakih, stran 4312.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varnostnih znakih
1. člen
V Pravilniku o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10 in 43/11 – ZVZD-1) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa obliko, barvo in velikost varnostnih znakov ter obveznosti delodajalcev v zvezi z uporabo varnostnih znakov v skladu z:
– Direktivo Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (deveta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 245 z dne 26. 8. 1992, str. 23), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2014/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 65 z dne 5. 3. 2014, str. 1) in
– Direktivo 2007/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o spremembah Direktive Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 86/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem (UL L št. 165 z dne 27. 6. 2007, str. 21).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za znake za dajanje nevarnih snovi in zmesi ter proizvodov oziroma opreme na trg, razen v primerih, ko to ni urejeno z drugimi predpisi.«.
2. člen
V Prilogi I SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VARNOSTNE ZNAKE, se 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. Površine, prostore ali ograjene prostore za hranjenje večjih količin nevarnih snovi ali zmesi je treba označiti z ustreznim opozorilnim znakom iz 3.2. točke Priloge II ali v skladu s 1. točko Priloge III, razen če je označba posamezne embalaže ali posod za ta namen ustrezna.
Če v 3.2. točki Priloge II ni enakovrednega opozorilnega znaka za opozarjanje pred nevarnimi kemičnimi snovmi ali zmesmi, je treba uporabiti ustrezen piktogram za nevarnost, v skladu s Prilogo V Uredbe (ES) št. 1272/2008.«.
3. člen
V Prilogi II SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZNAKE NA TABLAH se v 3.2. točki Opozorilni znaki: doda naslednja opomba s povezavo na opozorilni znak »Pozor! Splošna nevarnost«:
»*Ta opozorilni znak se ne uporablja za opozarjanje pred nevarnimi kemičnimi snovmi ali zmesmi, razen za primere, ko se uporablja v skladu z drugim odstavkom 5. točke Priloge III za označevanje skladišč z nevarnimi snovmi ali zmesmi.« in črta opozorilni znak »Škodljiva ali dražeča snov«.
4. člen
Naslov Priloge III se spremeni tako, da se glasi:
»ZAHTEVE ZA OZNAČEVANJE POSOD IN CEVI«
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. Posode, ki se uporabljajo pri delu s kemičnimi snovmi ali zmesmi, ki so opredeljene kot nevarne v skladu z merili za kateri koli razred fizikalne nevarnosti ali nevarnosti za zdravje ali okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, ter posode, ki se uporabljajo za hranjenje teh nevarnih snovi ali zmesi, skupaj z vidnimi cevmi, ki vsebujejo ali po katerih se prenašajo te nevarne snovi in zmesi, morajo biti označeni z ustreznimi piktogrami za nevarnost, v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.
Oznake iz prvega odstavka se lahko:
– nadomesti z opozorilnimi znaki iz Priloge II, ob uporabi enakih piktogramov ali simbolov. Če ni enakovrednega opozorilnega znaka v 3.2. točki Priloge II, je treba uporabiti ustrezen piktogram za nevarnost iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 1272/2008,
– dopolni z dodatnimi informacijami, kot so ime oziroma formula nevarne snovi ali zmesi ter podrobnosti o nevarnosti,
– za prevažanje posod na delovnem mestu dopolni ali zamenja z znaki, ki se na območju Evropske unije uporabljajo za prevoz nevarnih snovi ali zmesi.«.
V 4. točki se beseda »cevovodov« nadomesti z besedo »cevi«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. Območja, prostori in ograjeni prostori, ki se uporabljajo za shranjevanje večjih količin nevarnih snovi ali zmesi morajo biti označeni z ustreznim opozorilnim znakom iz točke 3.2. Priloge II ali označeni v skladu s 1. točko Priloge III, razen če so posamezne embalažne enote ali posode že označene z opozorilnimi znaki ustreznih dimenzij, kot to zahteva 1.5. točka Priloge II.
Skladišča, v katerih se skladišči več nevarnih snovi ali zmesi so lahko označena z opozorilnim znakom za splošno nevarnost.
Znaki in označbe morajo biti v tem primeru nameščeni v bližini skladiščnega prostora ali na vratih skladišča.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-10/2015
Ljubljana, dne 18. maja 2015
EVA 2015-2611-0011
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost