Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 4. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2015 z dne 4. 6. 2015

Kazalo

1603. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem, stran 4295.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
1. člen
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05 in 43/11 – ZVZD-1) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornimi ali mutagenimi snovem ter zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (kodificirana različica) (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 35) zadnjič spremenjeno z Direktivo 2014/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 65 z dne 5. 3. 2014, str. 1).«.
2. člen
V 3. členu se v 1. točki besedilo spremeni tako, da se glasi:
»1. Rakotvorna snov pomeni:
– snov ali zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v kategorijo 1A ali 1B rakotvornih snovi v skladu s Prilogo I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES);
– snov, zmes ali postopek iz Priloge I tega pravilnika ter snov ali zmes, sproščeno pri postopkih iz Priloge I tega pravilnika.«,
v 2. točki pa se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»2. Mutagena snov pomeni:
snov ali zmes, ki izpolnjuje merila za razvrstitev v kategorijo 1A ali 1B mutagenih snovi za zarodne celice v skladu s Prilogo I Uredbe 1272/2008/ES;«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se beseda »pripravkom« nadomesti z besedo »zmesjo«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda »pripravkom« nadomesti z besedo »zmesjo«.
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se v točki c) beseda »pripravkov« nadomesti z besedo »zmesi«.
6. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Delodajalec mora najkasneje 15 dni po prenehanju uporabe rakotvorne ali mutagene snovi o tem pisno obvestiti pristojni organ.«.
7. člen
V naslovu Priloge I »Seznam rakotvornih ali mutagenih snovi, pripravkov in procesov« tega pravilnika se beseda »pripravkov« nadomesti z besedo »zmesi«.
8. člen
Priloga III se nadomesti z novo Prilogo III ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-9/2015
Ljubljana, dne 27. maja 2015
EVA 2015-2611-0008
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo,
družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost